Liitokset

Hitsaukset

Hitsaukset Hitsaukset

Hitsaus on tulityötä, joten hitsattaessa on otettava huomioon tulityömääräykset. Hitsausten ja juotosten yhteydessä tulee tarkistaa, että liitospinnat ovat kuivat, puhtaat ja riittävän lämpimät. Liitospintojen puhtaudesta tulee huolehtia erityisesti talvella. Kun elementtejä kiinnitetään hitsaamalla, rakenteellisten hitsiliitosten tulee täyttää suunnitelmissa esitetyt vaatimukset. Hitsausliitokset tarkastetaan työmaalla silmämääräisesti kauttaaltaan.

Työmaalla tulee olla hitsaukseen sopivat olosuhteet ja hitsauskohdan ympärillä tulee olla riittävästi tilaa. Ennen hitsauksen tai muun tulityön aloittamista rakennustyömaalla on varmistuttava, ettei tulityöpisteen lähellä ole helposti syttyvää materiaalia. Tulityöpiste tulee suojata siten, ettei hitsausroiskeet pääse leviämään kauas tulityöpisteestä. Hitsattaessa hitsaajan on muistettava henkilökohtaiset suojavarusteet.

Työmaan hitsausohjeet muuttuvat

Betonielementtien liitoksissa käytetään hitsausliitoksia. Teräsrakenteiden uudet standardit tulevat voimaan 1.7. 2014- alkaen. Hitsausohjeet muuttuvat standardin SFS-EN 1090-2+A1, 2011. Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus, Osa 2: teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset- myötä. Muutos koskee myös betonielementtirakenteiden yhteydessä käytettäviä teräsosia ja sekä tehdas- että työmaahitsauksia.

Betoniteollisuus ry on laatinut seuraavat dokumentit;
- Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje
- Työmaan hitsaussuunnitelma- lomakepohja
- 5 kpl hitsausohjeita ( WPS) elementtiliitosten tyypillisille samaa perusainetta oleville hitsauksille

Työmaahitsausohje ja mallipohja löytyvät näiltä sivuilta. WPS:t ovat automaattisesti kaikkien Betoniteollisuus ry:n jäsenyritysten ja ry:n Asennusryhmän jäsenyritysten käytössä. Muut voivat tiedustella WPS:iä osoitteesta arto.suikka@rakennusteollisuus.fi

Juotosvalut

Betonin pumppaus on tapaturma-altista työtä. Betonin pumppauksessa pitää olla tarkkana liukastumisten, kaatumisten, kompastumisten ja esineiden päälle astumisten kanssa. Pumppauskaluston käyttöpaikat tulee merkitä työmaan aluesuunnitelmaan ja pumppauskaluston käyttö on suunniteltava huolellisesti. Työmaan on huolehdittava, että betonin pumppauskaluston käyttö on turvallista.
Työmaalla on täytettävä betonin pumppausauton pystytyspöytäkirja ennen pumppauksen aloittamista (VNp. 629/94). Pystytyspöytäkirjaan kirjataan työn vaarat ja niiden torjumiseen varaudutaan. Pumppuauton kuljettajan onvaadittava pystytyspöytäkirjan tekemistä ja pöytäkirja tulee laatia yhdessä betonointityöstä vastaavan työnjohtajan kanssa. Pöytäkirjaan kirjataan mm. tukijalkojen perustus, syöttöputkiston kunto, pääletkun turvalukitus, näköyhteys valukohteeseen, lähellä olevat sähköjohdot ja pumppuautolle suoritettu pakollinen määräaikainen tarkastus. Lisäksi työmaa on velvollinen ilmoittamaan pumppuauton kuljettajalle, mikäli työmaalla on pumppaustyötä vaarantavia puutteita. Pumppukaluston mukana on oltava suomenkieliset käyttöohjeet ja niitä on noudatettava.

Mikäli betonipumppaus tapahtuu erillisen pumppauskaluston ja laastisiilojen avulla, on työmaalla huolehdittava, että laastisiilojen maapohja on tasainen ja riittävän kantava. Maapohjan kantavuutta on tarkkailtava pumppaustyön edetessä.

Betonipumppauksen aikana iho ja silmät tulee suojata betoniroiskeilta. Käytä betonipumppauksen aikana ihon suojaavia kumisia suojakäsineitä, teräskärjellä varustettuja kumijalkineita, kuulonsuojaimia, kypärää ja suojalaseja tai kypärää ja kasvot peittävää maskia.

Teräskonsolit

Betoniset palkki- ja laattaelementit asennetaan usein teräskonsoleiden varaan. Matalapalkit tuetaan yleensä asennusvaiheessa. Tietoa tuentakalustosta löytyy mm. sivuilta www.ramirent.fi ja www.cramo.fi. Liitteenä tarkempi ohje.