Väestönsuojaelementit

Betonirakenteisen väestönsuojan rakenteita ja ohjeistusta

Väestönsuojien rakenteet määritellään erillisten väestönsuojia koskevien teknisten ohjeiden mukaan. Määriteltäessä rakenteita,tulee huomioida, että suoja on riittävän tiivis ja luja kriisitilanteessa.

Teräsbetonirakenteiset väestönsuojat jaetaan normaalistiS1-luokan, S2-luokan ja Kallioväestön suojiin.Tässä ohjeessa käsitellään lähinnä paikalla valettujen ja elementtirakenteisten S1- ja S2-luokan väestönsuojien runkoon liittyviä rakenteellisia
ohjeita ja määräyksiä.

Väestönsuojista on annettu seuraavia ohjeita (lähteet)
- Pelastuslaki 379/2011, 29.04.2011
- valtioneuvoston asetus väestönsuojista 408/2011, 05.05.2011, asetus tullutvoimaan 01.07.2011
- sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 506/2011, 10.05.2011, asetus tullut voimaan 01.07.2011
- S1-luokan teräsbetoniväestönsuoja RT 92-11083 06/2012

Väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta säädetään erikseen sisäministeriön asetuksella

 Väestönsuojan rakenteellisia ohjeita

 379/2011

-  Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus uudisrakentamisen yhteydessä

 • Rakennuksen omistajan on uudisrakentamisen
  yhteydessä tehtävä rakennukseen tai sen läheisyyteen väestönsuoja, jonka
  suuruudeltaan voidaan arvioida riittävän rakennuksessa asuvia, pysyvästi
  työskenteleviä tai muutoin oleskelevia henkilöitä varten. Väestönsuojan
  rakentamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske tilapäistä enintään viisi vuotta
  käytössä olevaa rakennusta.
 • Väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai
  samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten, jos sen
  kerrosala on vähintään 1200 m2 ja siinä asutaan tai työskennellään
  tai oleskellaan muutoin pysyvästi. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja
  kokoontumisrakennusta varten väestönsuoja on edellä tässä momentissa säädetystä
  poiketen rakennettava, jos rakennuksen tai rakennusryhmän kerrosala on
  vähintään 1500 m2. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta ei kuitenkaan
  ole, jos tontilla tai rakennuspaikalla tai yhteisessä väestönsuojassa on
  ennestään tässä laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetty määrä
  vaatimukset täyttäviä suojapaikkoja.
 • Samalla tontilla tai rakennuspaikalla jo olevia
  rakennuksia, joita varten on väestönsuoja, ei oteta huomioon uudisrakennuksen
  väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta määritettäessä eikä myöskään
  rakennuksia, joiden osittaisesta loppukatselmuksesta on kulunut yli viisi
  vuotta ennen rakennuslupahakemuksen vireille tuloa.
 • Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi alueen
  pelastusviranomaista kuultuaan sallia rakennettavaksi kahta tai useampaa
  rakennusta varten yhteisen väestönsuojan, jos se rakennetaan viiden vuoden
  kuluessa ensimmäisen rakennuksen osittaisesta loppukatselmuksesta

-  Väestönsuojan kunnostamisvelvollisuus muutos- ja korjaustyön yhteydessä

 • Jos rakennuksessa, jossa on väestönsuoja,
  tehdään maankäyttö- rakennuslain (132/1999) 125 §:n mukainen rakennuksen
  rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- tai muutostyö tai käyttötarkoituksen
  muutos, myös väestönsuoja on kunnostettava siten, että se täyttää soveltuvin
  osin 74 §:ssä ja sen nojalla säädetyt väestönsuojan teknisiä yksityiskohtia
  koskevat vaatimukset.

- Poikkeus väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta

 • Tämän lain väestönsuojan
  rakentamisvelvollisuutta koskevat säännökset eivät koske maatilatalouden
  tuotantorakennuksia taikka olemassa rakennuksessa tehtävää rakennuksen
  rakentamiseen verrattavaa rakennuslupaa edellyttävää korjaus- tai muutostyötä,
  joka samalla lisää rakennuksen kerrosalaa kellarissa tai ullakolla

- Väestönsuojan rakenteelliset ja muut vaatimukset

 • Väestönsuojan tulee antaa siinä oleskeleville
  suoja asevaikutuksilta ja rakennus sortumilta sekä ionisoivalta säteilyltä ja
  myrkyllisiltä aineilta. Väestönsuojan lämpötilan, ilmanlaadun ja hygieenisen
  varustetason tulee olla tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä.
  Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä suojan koosta,
  rakenteesta ja sijainnista. Väestönsuojan teknisistä yksityiskohdista annetaan
  tarkempia säännöksiä sisäministeriön asetuksella.
 • Väestönsuojan rakentamisessa ja varustamisessa
  käytettäville laitteille ja tuotteille asetettavista vaatimuksista, laitteisiin
  tehtävistä merkinnöistä sekä laitteiden mukana toimitettavista tiedoista ja
  ohjeista säädetään pelastustoimen laitteista annetussa laissa (10/2007)

- Helpotusten myöntäminen

 • Aluehallintovirasto voi asianomaista
  pelastuslaitosta ja kunnan rakennusvalvontaviranomaista kuultuaan
  yksittäistapauksessa myöntää vapautuksen kokonaan tai määräajaksi laissa
  säädetystä väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta, jos väestönsuojan
  rakentamisesta aiheutuu tavanomaista huomattavasti korkeampia
  rakentamiskustannuksia suhteessa asianomaisen rakennuksen rakentamiskustannuksiin
  tai väestönsuojan rakentaminen ilman suuria teknisiä vaikeuksia ei käy päinsä.
 • Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi
  asianomaista pelastuslaitosta kuultuaan myöntää poikkeuksen väestönsuojalle
  sisäasiainministeriön asetuksella säädetyistä teknisistä vaatimuksista tai valtioneuvoston
  asetuksella väestönsuojalle säädetystä koko- ja sijaintivaatimuksesta, jos
  siihen on perusteltu syy eikä poikkeuksen tekeminen olennaisesti heikennä
  suojautumismahdollisuuksia.
 • Sisäasiainministeriö voi kunnan hakemuksesta
  myöntää vapautuksen väestönsuojien rakentamista tietyllä alueella, jos siellä
  arvioidaan olevan ennestään riittävä määrä suojapaikkoja tai väestön
  suojaaminen on turvattu muulla tavoin.

408/2011

- Väestönsuojan varsinaisen suojatilan koko

 • Pelastuslain 71 ja 72 §:ssä tarkoitetun väestönsuojan
  varsinaisen suojatilan pinta-alan tulee olla vähintään 2,0 % asianomaisen
  rakennuksen yhteenlasketusta kerrosalasta. Myymälä-, teollisuus-, tuotanto- ja
  kokoontumisrakennusten sekä varastotilojen osalta varsinaisen suojatilan
  pinta-alan tulee olla vähintään 1,0 % kerrosalasta. Väestönsuojan varsinaisen
  suojatilan tulee olla kuitenkin vähintään 20 m2
 • Varsinaisella suojatilalla tarkoitetaan ihmisten
  oleskelua varten tarkoitettua tilaa. varsinaiseen suojatilaan luetaan myös
  käymälät ja ensiapu- ja sairashuone. Varsinaiseen suojatilaan ei kuitenkaan
  lueta sulkuhuonetta tai -telttaa, eikä teknisiä tiloja (konehuoneet ja valvomo)
 • Jos teollisuus-, tuotanto-, ja
  varastorakennuksen rakennettava väestönsuoja olisi tarpeettoman suuri
  rakennuksessa tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla pysyvästi
  työskenteleviä ja oleskelevia varten taikka jos opetusalan tai hoitoalan
  rakennukseen rakennettava väestönsuoja olisi liian pieni oppilaspaikkoihin
  taikka hoitopaikkoihin nähden, voidaan väestönsuojan koko määrätä sen
  henkilömäärän mukaan, joka rakennuksessa keskimäärin oleskelee. Jos
  väestönsuoja mitoitetaan tässä momentissa tarkoitetun henkilömäärän mukaan,
  suojatilan tulee olla 0,75 m2 / henkilöä kohden, jollei erityisestä
  syystä tarvita suurempaa tilaa.
 • Pelastuslain 77 §:n mukaisesti rakennettavien
  johtamistilojen tulee olla riittävän suuret sille henkilömäärälle, jonka
  voidaan arvioida tulevan työskentelemään tiloissa.
 • Väestönsuojan suojaluokka määräytyy
  väestönsuojan koon perusteella seuraavasti:
  • varsinainen suojatila enintään (m2)                           Suojaluokka
  • 135 m2                                                                                                        S1-luokan teräsbetonisuoja
  • 900 m2                                                                                                        S2-luokan teräsbetonisuoja
  • 4500 m2                                                                                                     kalliosuoja

-  Väestönsuojan sijoittaminen

 • Väestönsuoja saadaan sijoittaa enintään 250 m
  päähän rakennuksesta, jota varten se rakennetaan.
 • Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi alueen
  pelastusviranomaista kuultuaan uhka-arvioon perustuen erityisistä syistä
  päättää, että pelastuslain 71 §:n 4 momentin mukainen yhtenäinen väestönsuoja
  saadaan sijoittaa edellä 1 momentissa säädettyä kauemmaksi 

-  Kuormitukset

 • Väestönsuojan rakenteet tulee mitoittaa paineaallosta kuormitukselle siten, että
  • S1-luokan teräsbetonisuojan tulee kestää 100 kPa (1 bar, 100 kN/m2) kuormitus
  • S2-luokan teräsbetonisuojan tulee kestää 200 kPa kuormitus
  • Kalliosuojan tulee kestää 300 kPa kuormitus
Kuormitus

 

- Rakenteiden paksuus

 • S1-luokan väestönsuojan teräsbetonisten ympärysseinien
  ja katon tulee olla vähintään 300 mm paksua teräsbetonia sekä väestönsuojan
  lattian, kantavien teräsbetonisten väliseinien ja pilareiden sekä
  kaksikerroksisen väestönsuojan välipohjan tulee olla vähintään 150 mm paksua
  teräsbetonia.
 • S2-luokan väestönsuojan teräsbetonisten
  ympärysseinien ja katon tulee olla vähintään 400 mm paksua teräsbetonia sekä
  lattian paksuuden muilta kuin kalliota vasten olevilta kohdin vähintään 200 mm
  paksua teräsbetonia.
 • S2-luokan väestönsuojan sisällä olevien
  teräsbetoniseinien, -pilareiden ja -välipohjien tulee olla vähintään 200 mm
  paksua teräsbetonia.

- Sirpalesuojaus

 • Väestönsuojan ympärysrakenteiden ovet, luukut ja
  venttiilit tulee sijoittaa siten, että ne ovat mahdollisimman hyvin suojassa
  tavanomaisten aseiden sirpalevaikutuksilta.

-  Tärähdyskuormitukset ja muut kuormitukset

 • Väestönsuojan rakenteet tulee mitoittaa
  kestämään asevaikutuksien tärähdyskuormituksia. Välipohjan oleskelukuormasta
  otetaan 1/3 osa. kuormitusten osavarmuuskerroin on 1,0.

-  Perustusten mitoitus

 • S1 luokan teräsbetonisen väestönsuojan
  perustuksen mitoituksessa otetaan huomioon 1/4 osa pystysuoraan vaikuttavista
  paine- ja sortumakuormista.

- Teräsbetonirakenteiden mitoitus

 • Väestönsuojissa rakenteiden paine- tai
  sortumakuormien, niitä vastaavien heilahduskuormien, tärähdyskuormien tai
  niihin lisättyjä hyötykuormia sisältävien kuormitusyhdistelmien mitoituksessa
  osavarmuuskerroin on vähintään 1,0 siten , että kuormitusta käsitellään
  staattisena kuormana.
 • Betoni- ja teräsbetonirakenteita koskevissa
  määräyksissä ja ohjeissa olevia ominaislujuuksia saadaan raudoituksen lujuuden
  sekä betonin puristuslujuuden osalta korottaa enintään 20 %. Materiaalien
  osavarmuuskerroin on vähintään 1,0 ja sallittuina jännityksinä käytetään
  ominaislujuuksia edellä mainittuine korotuksineen.

506/2011

Yleiset säännökset

- Väestönsuojan tekniset vaatimukset ja väestönsuojan laitteiden kunnossapito

 • sen lisäksi, mitä pelastuslaissa (379/2011)
  säädetään, rakennuksen omistajan tulee huolehtia siitä, että tässä asetuksessa
  säädetyt väestönsuojan teknisiä ominaisuuksia ja väestönsuojan laitteiden
  kunnossapitoa koskevat vaatimukset täyttyvät.
 • Väestönsuojan teknisistä vaatimuksista ja
  väestönsuojan laitteiden kunnossapidosta säädetään erikseen
  sisäasianministeriön asetuksella.
 • Väestösuojan laitteille asetettavista
  vaatimuksista, laitteisiin tehtävistä merkinnöistä, sekä laitteiden mukana
  toimitettavista tiedoista ja ohjeista säädetään erikseen valtioneuvoston
  asetuksella.

Väestönsuojan tilat

- suojatila

 • Väestönsuojan suojatilan huonekorkeuden tulee
  olla vähintään 2,3 metriä. Palkkien ja kanavien kohdalla suojatilan vapaa
  korkeus paikallisesti saa olla 2,0 m
 • Jos S1-luokan teräsbetoninen väestönsuoja
  rakennetaan varsinaiselta suoja-alaltaan yli 90 neliönmetrin suuruiseksi, on se
  jaettava vähintään kahteen osastoon teräsbetoniseinällä. Seinässä saa olla
  normaaliolojen käytön kannalta tarpeelliset aukot.

- sulkuhuone

 • S1-luokan väestönsuojassa tulee olla sulkuhuone
  tai sulkuteltta. Sulkuhuoneen on oltava 2,5 m2 suuruinen.
  Sulkuteltalle on varattava lattiapinta-alaa vähintään 2,5 m2
 • S2-luokan väestönsuoja voidaan rakentaa yhdellä
  sulkuhuoneella, jonka pinta-ala on vähintään 4,0 m2

- käymälät

 • Väestönsuojassa tulee olla kuivakäymäläkomero ja
  kuivakäymälän kaluste varsinaisen suojatilan jokaista alkavaa 20 m2
  kohti.

- ensiapu- ja sairashuone

 • Kallioväestönsuojassa ja S2-luokan
  väestönsuojassa varsinaiseen suojatilaan sulkuhuoneen välittömään läheisyyteen
  tulee varata ensiapu- ja sairashuonetiloja vähintään 10 % varsinaisen väestön suojan
  pinta-alasta

- konehuoneet ja valvomo

 • Kallioväestönsuojassa ja S2-luokan betonisessa
  väestönsuojassa konehuoneet ja muut tekniset tilat on erotettava vähintään
  kevyin väliseinin suojan muista tiloista. Kallioväestönasuojassa on konehuoneen
  läheisyyteen varattava lattiapinta-alaa vähintään 7 m2 valvomoa
  varten.

- poistumisreitit

 • S1- ja S2 luokan teräsbetonisessa suojassa tulee
  olla sisääntuloreitin lisäksi vähintään yksi hätäpoistumisreitti ja
  kallioväestönsuojassa sisääntuloreitin lisäksi vähintään kaksi
  hätäpoistumisreittiä.

Rakenteet

- Sirpalesuojaus

 • S1-luokan väestönsuojassa sirpaleilta suojaavien
  rakenteiden yhteenlasketun paksuuden tulee olla vähintään 200 mm teräsbetonia
  tai 30 mm terästä.
 • S2-luokan väestönsuojassa sirpaleilta suojaavien
  rakenteiden yhteenlasketun paksuuden tulee olla vähintään 250 mm teräsbetonia
  tai 30 mm terästä.
 • Kallioväestönsuojassa sirpaleita suojaavien
  rakenteiden yhteenlasketun paksuuden tulee olla vähintään 400 mm teräsbetonia
  tai 50 mm terästä

- painekuormat

 • S1-luokan teräsbetonisen väestönsuojan katto,
  ympärysseinät ja painekuormitukselle altistuva lattia on mitoitettava
  tavanomaisten kuormitusten lisäksi myös 100 kN/m2 paineaallosta aiheutuvalle
  kuormalle.
 • Hätäpoistumiskäytävän rakenteet ja väestönsuojan
  oven aukeamista suojaavat rakenteet ja hätäpoistumisreitin katto on
  mitoitettava tavanomaisten kuormitusten lisäksi 25 kN/m2 suuruiselle
  sortumakuormalle.
 • Maanalaisen tai siihen verrattavan S2-luokan
  teräsbetonisuojan katto, ympärysseinät ja painekuormitukselle altistuva lattia
  on mitoitettava tavanomaisten kuormitusten lisäksi myös 200 kN/m2 paineaallosta
  aiheutuvalle kuormalle.
 • Maanpäällisen tai siihen verrattavan S2-luokan
  teräsbetonisuojan ympärysseinät on mitoitettava 400 kN/m2
  paineaallosta aiheutuvalle kuormalle.
 • S2-luokan teräsbetonisen väestönsuojan ja
  kallioväestönsuojan sulkuhuoneen, erillisen vaimennustilan, suojatun
  sisääntuloreitin, sirpalesuojien ja hätäpoistumisreitiksi tarkoitetun
  hätäpoistumiskäytävän sekä paineseinän ulkopuolisten raitis – ja
  poistoilmakanavien rakenteet on mitoitettava siten, että ne kestävät 100 kN/m2
  kuormituksen.
 • Kaikki painekuormille altistuvat rakenteet tulee
  mitoittaa takaisinheilahduskuormalle, joka on 1/3 osa painekuormasta.
 • Suojaovista, -luukuista, sulkulaitteista ja
  painekuormituksia vastaanottavista venttiileistä suojan ympärysrakenteille
  aiheutuvat painekuormat tulee ottaa huomioon 1,5 kertaisina.

- tärähdyskuormitukset ja muut kuormitukset

 • S1-luoka teräsbetonisen väestönsuojan rakenteet
  tulee mitoittaa mielivaltaisesta suunnasta vaikuttavalle tärähdyskuormalle,
  jonka suuruus on vähintään väestönsuojan rakenteen massa 2,0 kertaisena.
 • S2-luokan teräsbetonisuojan ja kallioväestönsuojan
  rakenteet on mitoitettava kestämään tärähdyskuormituksia seuraavien kaavojen
  mukaan
  • 1) pystysuunnassa kuormitukselle, qv=(1+nv)(g+q)+ql
  • 2) vaakasuunnassa kuormitukselle, qh=+nhg
  • kaavoissa g on rakenteen omapaino, q on
   rakenteiden kuormitusmääräysten mukaisten, suojautumisen aikana vaikuttavien
   pitkäaikaisten vaimentamattomien kuormien summa sekä ql on
   tärähdyksen vaimentimilla varustetuista laitteista johtuvat pitkäaikaiset
   kuormat.
  • Välipohjan oleskelukuormasta otetaan huomioon
   yksi kolmasosa. Kuormitusten osavarmuuskerroin on 1,0. S2-luokan teräsbetoni-
   ja kallioväestönsuojan kertoimet n arvot ovat seuraavat:
   •                                         S2-teräsbetonisuoja                     kalliosuojat

                 Suoja kalliossa nv=               3,0                                                    4,0                      

                 Suoja maassa nv=                 2,0                                                    -

                 Suoja kalliossa nh=               2,0                                                    3,0

                 Suoja maassa nh=                1,0                                                     -                          

- Rakenteiden luokitus ja raudoitus

 • S2-luokan väestönsuojan teräsbetonirakenteet
  tulee tehdä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa säädetyn rakenneluokan 1 mukaan
  ja S1- luokan väestönsuoja vähintään rakenneluokan 2 mukaan, käyttäen
  lujuusluokaltaan vähintään K30, C25/C30 betonia.
 • Betoniraudoituksen tulee täyttää
  kokonaistasavenymävaatimus 5 %
 • Laattojen ja seinien pää- ja jakoraudoituksena
  tulee käyttää halkaisijaltaan vähintään 8 mm ja enintään 20 mm terästankoja.
  Paine- ja sortumakuormille mitoitettavissa rakenteissa sekä maata vasten
  olevassa lattiassa raudoituksen tankojen keskiöväli molempiin suuntiin voi olla
  enintään 150 mm rakenteen sisäpinnassa ja enintään 300 mm rakenteen
  ulkopinnassa
 • Raudoituksen poikkileikkauspinta-alan tulee olla
  taivutetuissa rakenteissa vähintään 0,17 % staattisesti yhdessä toimivan
  betonin poikkileikkauspinta-alasta, molemmissa suunnissa ja erikseen
  kummassakin pinnassa
  • S1-luokan suojassa, 300 mm seinämäpaksuudella minimi raudoitus esim. #T10-K150 mp. =molemmissa pinnoissa
  • S2-luokan suojassa, 400 mm seinämäpaksuudella minimi raudoitus esim. #T12-K150 mp. =molemmissa pinnoissa
  • raudoitusmäärään vaikuttavat rakenteen jänneväleistä tulevat mitoitusarvot ja kuormitukset, tässä edellä esitetty minimiraudoitusmääriä
 • maanvaraisessa laatassa voidaan käyttää yhtä keskeistä verkkoa
  • esim. 150 mm laatassa minimi raudoitus esim. #T10-K150
  • raudoitusmäärään vaikuttavat rakenteen jänneväleistä tulevat mitoitusarvot, tässä edellä esitetty minimiraudoitusmääriä
 • Teräsbetonisen väestönsuojan katon alapinnassa
  tulee raudoituksen lisäksi olla pääraudoitukseen sidottu teräsverkko tai
  betoniin kiinnittyvä teräspoimulevy.
  • teräsverkkona voisi pitää esim. #3 mm - K35…K50 sirpalesuojaverkko
 • Palkeissa ja laattoina mitoitettavissa
  rakenteissa pääraudoitus on vietävä tuelle ja ankkuroitava vetorasituksen
  voimille.

- Väestönsuojan muiden järjestelmien toimintaan ei ole otettu  kantaa

 • Ilmanvaihtojärjestelmä, jäähdytys, vesi-, viemäri-, sähkö- ja viestilaitteet
 • kunnossa pito
 • erinäiset säännökset

Väestönsuojien rakennejärjestelmät on kehitetty sellaisiksi,
että lopullisessa tilanteessa suoja on mahdollisimman monoliittinen ja
vaadittava tiiveys säilyy kriisitilanteessa. Tästä syystä rakenneosien
liittymät tehdään jäykiksi tai osittain jäykiksi. Elementtirakenteiset
väestönsuojat ovat pääosin yhdistelmärakenteita, joissa elementit ja
paikallavalu muodostavat yhdessä lopullisen suojarakenteen.

Väestönsuojan rakenneratkaisu valitaan usein rakennuksen
muun rungon rakentamistavan perusteella. Paikalla valettavaan runkoon soveltuu
usein parhaiten paikalla valettu väestönsuoja ja vastaavasti
täyselementtirunkoiseen rakennukseen elementtiväestönsuoja. Ratkaisu rakentamistavasta
tehdään kuitenkin aina tapauskohtaisesti.

Valitsemalla elementtirakenteinen väestönsuoja, saavutetaan joitakin etuja paikalla valettavaan suojaan verrattuna:

 • Saavutetaan merkittävä aikataulusäästö, koska elementtirakenteisen väestönsuojan
   rakentaminen on huomattavasti nopeampaa kuin paikalla valettavan
   väestönsuojan. Suojan koosta riippuen elementtiväestönsuojan
   rakentamisaika on parhaimmillaan 1-3 päivää (asennus + valut), pois lukien
   perustustyöt ja laiteasennukset. Säästö korostuu rakentamisaikataulultaan
   tiukoissa kohteissa.
 • Elementtirakenteisissa kohteissa työmaan aikataulutus on helpompaa, koska elementtiväestönsuojan
   toimitus niveltyy kitkattomasti muuhun elementtitoimitukseen. Tällöin
   vältytään työmaalla paikallavalutöiden ja elementtiasennuksen
   samanaikaiselta suoritukselta ja tästä aiheutuvista resurssienhallinta-
   sekä aikataulutusongelmista.
 • Suojatila saadaan nopeammin työmaan käyttöön.
 • Muottien purkutöistä syntyvää jätettä jää työmaalle huomattavasti vähemmän.
 • Työmaalla tarvitaan vähemmän työvoimaa, Tästä on etua erityisesti kohteissa, joissa
   on paljon aliurakoitsijoita.
 • Sääolosuhteet vaikuttavat rakentamisaikatauluun vain vähän ja rakenteiden suojaustarve
   on pienempi. Tämä korostuu erityisesti talvirakentamisessa.
 • Elementit valmistetaan tehtaalla sisätiloissa ja tasaisissa olosuhteissa. Lisäksi
   suojan pinnat ovat sileitä teräsmuottikaluston ansiosta.
 • Elementtirakenteisissa väestönsuojissa läpivientiosat ja kiinnitystarvikkeet ovat valmiina
   elementeissä ja niiden sijainti on tarkka. Myös ovet ja luukut voivat olla valmiiksi elementissä.
 • Elementeistä rakentaminen soveltuu tuoteosakauppaan erinomaisesti.

Elementtirakenteisen väestönsuojan rakenteellinen
suunnittelu rajoittuu oikeiden rakennepaksuuksien valintaan, kuormitustietojen
määrittämiseen ja rakenteiden sopivaan sijoitteluun. Lopullisen elementtijaon
ja elementtien raudoitussuunnittelun detaljeineen tekee valmistajan
suunnittelija.

Väestönsuojien suunnittelussa päästään taloudellisimpaan lopputulokseen, kun noudatetaan seuraavia suosituksia:

 • Väestönsuoja on suorakaiteen muotoinen.
 • Vapaa huonekorkeus on vakiona 2300mm. Palkkien ja kanavien kohdalla huonekorkeus
   vähintään 2000mm.
 • Laatan jänneväli on yleensä enintään 6,0 m.
 • Suoja sijoitetaan maanpinnalle, jolloin hätäpoistumistieksi riittää
   hätäpoistumisaukko ulkoseinässä.
 • Mikäli suojan hätäpoistumisaukko sijoittuu yli 2m:n syvyydelle maan pinnasta,
   tulee hätäpoistumiskäytävän ulottua sortuma-alueen ulkopuolelle.
   Hätäpoistumiskäytävä voidaan rakentaa esim. 1200 mm:n vakiobetoniputkista.
 • Väestönsuojan seiniin tulevat läpimenot tulee sijoittaa siten, että elementtien
   reunoihin jää ehyeksi riittävän leveät betonikaistat (≥400mm).
 • Väestönsuojan oven sijoituksessa tulee ottaa huomioon oven yläpuolisen alueen
   vahvistustarve sortumakuormalle. Oven eteen ei yleensä kannata rakentaa
   erillistä sirpalesuojaa, vaan oveksi valitaan tarvittaessa sirpaleenkestävä malli.
 • Väestönsuojaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon pakollisten väestönsuojakalusteiden
   ja -tarvikkeiden optimaalinen sijoitus sekä niiden vaatima lisätilantarve.
 • Väestönsuojan sähköistys toteutetaan aina pinta-asennuksena. Myös ulkopuolisten,
   väestönsuojan rakenteisiin liittyvien tilojen sähköistys toteutetaan niin,
   että väestönsuojan rakenteisiin ei tarvitse sijoittaa sähkövarauksia.

Väestönsuojan seinäelementit ja kuorilaatat voidaan CE merkitä tuotteina. Massiivilaattaelementeille tulee kansallinen tuotehyväksyntä, esim. varmennusmenettely. Väestönsuojajärjestelmille voi hakea vapaaehtoisen hyväksynnän, joka helpottaa
rakennusvalvonnan työtä.

Eri elementtivalmistajilla on erilaisia järjestelmiä
väestönsuojien rakentamiseksi. Ks.
esim.

www.rakennusbetoni.fi

http://asv.fi

www.suutarinen.fi

 

 

 

Liity postituslistalle