Elementtien asennus

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta VNa 205/ 2009  antaa ohjeita elementtirakentamisen suunnitteluun ja asentamiseen.

Pitkän ontelolaatan nosto työmaalla Pitkän ontelolaatan nosto työmaalla.

Rakennuttajan tulee nimetä turvallisuuskoordinaattori ja antaa turvallisuusasiakirjassaan suunnittelijalle riittävät lähtötiedot rakennushankkeen ominaisuuksista ja olosuhteista.

Elementtirakentamisessa rakennesuunnittelijan on annettava elementtien asennussuunnitelmaa varten riittävät tiedot asennusjärjestyksestä, väliaikaisesta tuennasta ja lopullisesta kiinnittämisestä siten, että rakenteellinen vakavuus säilyy kaikissa asennustyön vaiheissa. Lisäksi on annettava tiedot elementtien turvallisesta nostosta ja käsittelystä sekä työnaikaisista asennustasoista. Vastaavan rakennesuunnittelijan on huolehdittava, että suunnitelmat ovat asennustyön turvallisuuden kannalta ristiriidattomat.

Elementtien asennustyöstä laaditaan kirjallinen asennussuunnitelma, jonka tulee olla työmaalla. Suunnitelman allekirjoittavat päärakennesuunnittelija, asennustyönjohtaja ja päätoteuttajan vastaava mestari sekä tarvittaessa elementtitoimituksen vastuuhenkilö ja valmisosasuunnittelija.

Asennussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon mm. elementtien väliaikaisvarastointi, nostoapuvälineet, liitosten materiaalit, hitsaustavat, juotosvalujen suojaaminen, elementtien asennusaikainen tuenta, vähimmäistukipinnat ja asennusjärjestys. Asennussuunnitelma on myös asennustyön työturvallisuussuunnitelma.
Mikäli asennussuunnitelmaan joudutaan tekemään muutoksia, tulee kaikki oleelliset rakenteelliseen tai työturvallisuuteen vaikuttavat muutokset hyväksyttää ennen työtä vastaavalla rakennesuunnittelijalla.
Elementit on nostettava ja asennettava asennussuunnitelman ja elementinvalmistajan ohjeiden mukaan. Asennussuunnitelmamalli.

Asennus

Vähintään 1 viikkoa ennen asennustyön aloitusta työmaalla pidetään asennustyön aloituskokous, jossa käydään läpi mm. asennussuunnitelma, työmaan olosuhteet, vastuujako, työturvallisuus sekä projektin aikataulutilanne. Myös rakennesuunnittelijan tulee osallistua aloituskokoukseen.

Työmaalle saapuville valmisosille tulee tehdä vastaanottotarkastus, jossa mahdolliset puutteet kirjataan. Kaikilla 1- tai 2- rakenneluokan betonielementtien tehdasvalmistuksella  tulee olla kolmannen osapuolen suorittama laadunvalvonta.

Asennustyötä johtavalla työnjohtajalla tulee olla vastaava pätevyys. Asennushenkilöstö tulee perehdyttää työmaahan ja heidän kanssaan on hyvä tehdä riskikartoitus työmaan työturvallisuudesta. Työmaahitsauksia koskevat samat vaatimukset kuin tehdashitsauksia.
Asennustyöstä tulee pitää päiväkirjaa.

Nostolaitteissa ja –apuvälineissä on oltava turvallisen käytön kannalta tarpeelliset merkinnät, mm. suurin sallittu kuorma.
Korkealla tehtävässä työssä on käytettävä putoamisen estävällä suojauksella varustettuja työtasoja tai henkilönostolaitteita tai suojaverkkoja tai muita putoamisen estäviä suojarakenteita. Jos tämä ei ole mahdollista, on käytettävä valjastyyppistä henkilösuojainta turvaköysineen. Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. Niitä saa käyttää vain tilapäisinä kulkuteinä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen tai irrottamiseen sekä muihin vastaaviin lyhytaikaisiin, kertaluonteisiin töihin. Suojakypärän käyttö on asennustyössä pakollinen.

Elementtien siirrossa, nostossa ja varastoinnissa on noudatettava valmistajan antamia tuotekohtaisia ohjeita. Elementin valmistajan on annettava tarpeelliset ohjeet elementin purkamisesta, varastoinnista, nostoista ja asentamisesta.
    
Jokaisessa elementissä on oltava tarpeelliset tunnistetiedot valmistajasta, elementin painosta, merkinnät sen turvallisesta nostamisesta sekä elementin valmistuspäivämäärästä. Elementti on varustettava näkyvällä ja pysyvällä kokonaispaino- merkinnällä.
Juotosvalujen täyttymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Saumojen puhdistus lumesta ja jäästä on tärkeää talvella. Tarvittaessa juotosvaluja lämmitetään.