Paikallista ja kotimaista raaka-ainetta

Betonin valmistuksessa käytetty kiviaines on uusiutumaton, mutta käytännössä täysin ehtymätön luonnonvara.

Kivitainestaulukko Kivitainestaulukko

Suomessa käytetään luonnon kiviaineksia noin 16 tonnia asukasta kohti vuodessa eli kaikkiaan noin 80 miljoonaa tonnia. Betonikiviainesten osuus tästä on noin 10 % eli 8–10 miljoonaa tonnia vuodessa.

Kallion osuus Suomessa käytetystä kiviaineksesta on tällä hetkellä noin 50 %, kun se viisitoista vuotta sitten oli vain noin 20 %.

Kalliokiviaineksen käyttöön siirtymiseen on kolme selvää syytä. Merkittävin syy on rakentamisalueiden läheisyydessä olevien soravarantojen ehtyminen sekä sora-alueiden lupaehtojen kiristyminen. Lupaehtoja myönnettäessä harkitaan keskenään kauniiden maisema-arvojen säilyttämistä, pohjavedensuojelua ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamista. Toinen tekijä on kiviaineksen käyttökohde ja lopputuotteen laatu. Tutkimukset ovat osoittaneet, että teiden ja katujen rakentamiseen sekä asfaltin ominaisuuksiin on kalliokiviaineksen käytöstä jopa hyötyä. Kolmas pääsyy kalliokiviaineksen käytön kasvuun on louhinta- ja murskaustekniikoiden kehitys.

Betonissa kiviainesta on noin 1,7–2,0 tonnia/ betoni-m3 jakautuen hienoon ja karkeaan kiviainekseen sekä vähäiseen määrään filleriä.

Korvattaessa luonnonsoraa kalliolla betoni on kiviaineksen käyttökohteista vaativin. Karkeat kiviainekset voidaan korvata kalliopohjaisilla tuotteilla, mutta toisen puolen eli hienon kiviaineksen korvaaminen kalliosta valmistetuilla tuotteilla edellyttää huolellista tutkimusta.