Toimituksen ohjaus

Kun sopimus toimituksesta on varmistunut, pidetään tehtaalla tuotannon aloituspalaveri, johon myös tilaaja kutsutaan tarvittaessa paikalle. Palaverissa käydään läpi sopimusneuvottelussa käsitellyt toimitukseen liittyvät aikataulu- ja laatu- ym. vaatimukset. Tuotantoaikataulut laaditaan, mikäli suinkin mahdollista, yhteistyössä tilaajan kanssa. Elementtiluettelot ja -kaaviot sekä tarvittavat materiaaliluettelot on tärkeää saada tehtaalle ajoissa.

Ennen varsinaisen tuotannon aloittamista pidetään tehtaalla tehdaskatselmus. Sen ohjeellinen ajankohta on noin 5 viikkoa ennen asennuksen aloitusta ja tuotannon alkaessa. Katselmuksen yhteydessä voidaan samalla pitää tarvittaessa seinäelementtien mallielementtikatselmus, jossa dokumentoidaan esim. haluttu pintojen laatutaso vaativissa kohteissa. 

Toimitus tapahtuu yleensä sopimuksen liitteenä olevan toimitusaikataulun mukaan. Suunnitelmien ja muiden lähtötietojen saanti tilaajalta sidotaan valmisosien toimitusaikatauluun. Aikataulusuunnittelussa tulee molempien osapuolten olla aktiivisia. Elementtitoimittajan on myös valvottava, että tilaaja toimittaa suunnitelmat ja muut lähtötiedot ajoissa. Elementtikohtainen toimitusaikataulu tai vähintään toimitusjärjestys tulisi aina olla käytössä ennen valmistuksen aloittamista. Kuormien toimitusaikojen sopimismenettely on hyvä kirjata toimitussopimukseen.

Tuotannon suunnitteluvaihe

Kun sopimus toimituksesta on varmistunut, pidetään tehtaalla tuotannon aloituspalaveri.  Palaveri on lähinnä tehtaan oma, sisäinen tilaisuus, mutta tarvittaessa myös tilaaja voidaan kutsua paikalle.  Palaverissa käydään läpi sopimusneuvottelussa käsitellyt toimitukseen liittyvät laatu- ym. vaatimukset.  Samoin palaverissa käydään läpi toimitukseen liittyvät riskit ja sovitaan tavoitteista ja mahdollisesti myös mittareista, joilla tavoitteiden täyttymistä seurataan. 

Palaverissa sovitaan myös toimitukseen liittyvän palautteen käsittelytapa, mikä on erityisen tärkeää virheistä oppimisen näkökulmasta.  Jotta tilaisuudesta saataisiin kaikki hyöty, tulisi mukana olla aina joku varsinaisista työntekijöistäkin, esimerkiksi työryhmän ”nokkamies”.  Palaverin tueksi on laadittu muistiopohja.  Jo aiemmin täytetyn projektikortin tiedot tarkistetaan myös.  Tuotannon aikataulusuunnittelu liittyy oleellisena osana tähän vaiheeseen ja tuotantoaikataulut laaditaan yhteistyössä tilaajan kanssa, mikäli suinkin mahdollista.  Aikataulujen laadinnassa noudatetaan tehtaan omia käytäntöjä.

Tarvittaessa tehdään erillinen laadunvarmistussuunnitelma. Siinä kuvataan laadunvarmistukseen liittyvät menettelyt: mallikatselmukset, materiaalien vastaanotto-, tarkastus- ja testauskäytännöt ja työvaiheiden tarkastuskäytännöt.  Suunnitelmassa kuvataan myös dokumentointi- ja raportointikäytännöt ja sovitaan tilaajalle toimitettavista asiakirjoista.   Laadunvarmistussuunnitelma toimitetaan tilaajalle.  Tarvittaessa sovitaan mahdollisten pintamallien tekemisestä ja niiden hyväksyttämisestä tilaajalla.

Tuotantovaihe

Elementtien tarkistus suoritetaan Inspecta Sertifiointi Oy:n ohjeiden mukaan seuraavasti:

Valmistuksen aikaiset tarkastukset

Rakenteiden valmistuksen ja valmiiden rakenteiden tarkastus tapahtuu Betoninormien (BY 50/6.5) mukaan. Tuotteiden valmistukseen liittyvät laadunvalvontakokeet ja tarkastukset suoritetaan valmistustapaselostuksen mukaisesti. Valmistustapaselostuksessa on myös mainittava kokeista ja tarkistuksista koetuspäiväkirjaan tehtävistä muistiinpanoista.

Valmiiden elementtien tarkastukset

Valmiit tuotteet tarkastetaan silmämääräisesti kiinnittäen huomiota mahdollisiin vaurioihin sekä pintojen laatuun. Määriteltäessä ja arvosteltaessa pinnan laatua perustana käytetään julkaisua BY 40 Betonirakenteiden pinnat tai muita vastaavia ohjeita. Pinnan laatu voidaan arvostella myös mallikappaleiden avulla. Erikoisesti on kiinnitettävä huomiota elementtien halkeamiin, pintojen tasalaatuisuuteen, reunojen suoruuteen, viisteisiin jne.

Mittatarkastukset suoritetaan tuotteen valmistussuunnitelman ja valmistustapa selosteiden mukaisesti.

Jännitettyjen elementtien jänneterästen päästöliukumat tarkistetaan silmämääräisesti kaikista elementeistä ja mitataan, jos silmämääräinen tarkistus antaa tähän aihetta.

Tehtaan tilaajalle esittämästä reklamaatiosta on myös laadittu malli.

Toimitus- ja sennusvaihe

Yleensä toimitus- ja tuotantovaiheet menevät limittäin ja elementtejä toimitetaan työmaalle sitä mukaa, kun niitä valmistuu kuitenkin erikseen sovittavan toimitusaikataulun mukaan.  Jotta toimitukset toteutuisivat oikein, yhteydenpito työmaan ja tehtaan välillä on erityisen tärkeää.  Työmaan kanssa tulisikin sopia yhteydenpitotavasta ennen toimitusten aloittamista. Aina kannattaa järjestää asennuksen aloituspalaveri työmaalla.  Jos asennustyön tilaaja on pääurakoitsija, tämä toimii koollekutsujana. Jos asennustyö kuuluu elementtitoimitukseen, koollekutsujana toimii elementtitehdas.

Tilaajan tehtaalle esittämästä reklamaatiosta on lomakepohja, jota tehdas voi käyttää myös suullisten asiakasvalitusten ja jo tehtaalla itse havaittujen laatupoikkeamien kirjaukseen .

Luovutusvaihe

Kun elementtitoimitus on toteutettu, pidetään valmisosatoimituksen vastaanottotarkastus, jonka koollekutsujana on elementtien tilaaja tai tehdas.  Tilaisuuden tarkoitus on selvittää, onko elementtitoimitus toteutunut sovitulla tavalla ja käsiteltävät asiat ovat vastaavat kuin aliurakan vastaanotossa työmaalla. 

Erityisen tärkeää on huolehtia elementtitoimituksen palautteen käsittelystä.  Suositeltavaa on järjestää palautepalaveri, missä toimituksen onnistumiset ja kehittämiskohteet tulisivat aina toimituksen päätyttyä käsitellyiksi.  Palautepalaveri voi olla pelkästään elementtitehtaan oma, sisäinen tilaisuus, mutta parhaan hyödyn siitä saa, jos mukana ovat kaikki toimitukseen osallistuneet suunnittelijoista saumausurakoitsijaan. Erityisen tärkeää on käsitellä elementtitoimituksen jälkeen ne asiat, joissa kehittämistä tuntuisi olevan ja oikein dokumentoidut palautetiedot ovatkin sitten erittäin hyödyllisiä uuden, vastaavanlaisen kohteen tullessa eteen.  Jotta kehitykselle koko ketjussa olisi edellytykset, palautepalaverin muistio tai ainakin yhteenveto johtopäätöksistä toimitetaan kaikille elementtitoimitukseen osallistuneille.  Ja jotta kehitystä tapahtuisi, on huolehdittava siitä, että kaikki palautepalaverissa sovitut toimenpiteet tulevat tehdyiksi.