Asennusaikainen stabiliteetti

Asennusjärjestys

Elementit tulee kiinnittää asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Asennusjärjestystä pitää noudattaa, jotta jo asennettujen elementtien stabiliteetti säilyy. Kun noudatetaan suunnittelijoiden laatimaa asennusjärjestystä asennustyö etenee turvallisesti.

Asennusjärjestyksessä voidaan noudattaa yleisperiaatetta, ellei toisin mainita:

  1. Jäykistävät ja kantavat rakenteet
  2. Muut täydentävät rakenteet

Periaatetta voidaan soveltaa rungon lohko- ja kerrosjaotteluun ja suunnitteluratkaisujen tulisi tukea tätä.

Työmaa laatii elementtien asennuksesta asennussuunnitelman sekä rungon toteutuksesta kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelman. Päärakennesuunnittelija antaa näistä kirjallisen hyväksynnän tai lausunnon ennen asennusten aloitusta.

Elementtien tuenta

Elementit nostetaan paikoilleen asennuspalojen päälle. Asennuspalojen tulee olla yhteensä 20 mm korkeat, jotta jälkivalu onnistuu kunnolla (esimerkiksi seinä – ontelolaattaliitos). Asennuspaloilla säädetään elementin vaakasuoruus ja korjataan vierekkäisten elementtien hammastusta, mikäli tukialusta on epätasainen.

Käytettäessä kokoon puristumattomia asennuspaloja, kuten teräs, tulee varmistua, että jälkivalu/laastisauma kykenee välittämään kuormat mahdollisimman tasaisesti eikä asennuspalojen kautta pistemäisesti aiheuttaen paikallisia jännityskeskittymiä. Tästä syystä suositellaan käytettäväksi muovisia asennuspaloja. Muovisia asennuspaloja löytyy eri kuormaluokille. Teräksisiä asennuspaloja voidaan käyttää esim. teräsosien liitoksissa, joissa edellytetään hitsausta tuelle. Jos asennuspalat ovat terästä, tulee niiden olla ruostumattomia tai niiden peitesyvyys juotosvalussa/laastisaumassa tulee olla riittävä.

Elementtien tuennat on oltava täysin luotettavia ja tuennoissa saa käyttää vain elementtien tukemiseen tarkoitettuja välineitä. Kovaan betoniin asennettavat kiinnikkeet on kiinnitettävä ohjeiden mukaisesti. Kiinnikkeiden tyyppikohtaiset kiinnitysohjeet tulee olla työmaalla. Erilaisia kiinnikeitä ja kiinnityspisteitä ei saa käyttää ristiin. Valmistajan mukaista ja edellyttämää käyttötarkoitusta tulee ehdottomasti noudattaa. Elementtikohtaiset tukien kiinnityspisteet tulee ilmetä selkeästi ja yksiselitteisesti suunnitelmista. Inhimillisen virheen eliminoimiseksi ulkoisesti elementtitukien kiinnityspisteitä muistuttavia varusteita tulisi välttää samalla pinnalla. Elementtitukien kiinnityspisteet elementissä ja kiinnitettävässä pinnassa on oltava varmoja ja turvallisia. Useampia tukia ei saa kiinnittää samaan kiinnityspisteeseen. Elementtien tuentalaitteet kuuluvat osana työnsuojelua työmaan viikkotarkastukseen.

Elementit kiinnitetään mahdollisimman pian muuhun rakennuksen runkoon. Asennustukien kiinnityksessä tulee huomioida myös tuettavan elementin elementtituen toisen kiinnityspisteen riittävä vakavuus. Kuiva-asennettuihin elementteihin ei lähtökohtaisesti kiinnitetä, ellei niiden paikallaan pysyminen ole varmistettu erikseen. Lopulliseen kiinnitykseen antaa ohjeet elementtitoimittaja tai suunnittelija. Elementtien tuennat ja kiinnitykset tulee olla kirjattuna myös asennussuunnitelmaan. Nostoapuvälineet saadaan irrottaa elementistä vasta, kun elementti on kiinnitetty tai tuettu valmistajan ja suunnittelijan ohjeiden mukaisesti paikoilleen.

Seinäelementit tai vastaavat tuetaan vähintään kahdella säädettävällä elementtituella. Elementtitukien yläpäiden kiinnityspisteiden tulee olla elementin painopisteen yläpuolella. Korkeat seinäelementit, joissa elementtitukien kiinnityspistettä ei saada painopisteen yläpuolelle, on tuettava muuten riittävästi. Jos elementtitukien kiinnityksessä käytetään sisäkierreankkureita, tuet pultataan molemmista päistään elementeissä oleviin sisäkierteisiin. Pultit kiristetään paikoilleen mutterivääntimellä tai -avaimella huomioiden oikea kiinnitysmomentti. Elementtituissa olevilla kierteillä voidaan säätää elementin pystysuoruutta. Sivusuunnassa elementin siirtäminen tapahtuu asennuskankien avulla.

Kuori- ja liittolaatat Kuori- ja liittolaatat tuetaan laataston alle asennettavien kannatinpalkkien ja säädettävien pystytukien avulla.
Yli 1,5 m leveät seinäelementit Yli 1,5 metriä leveät seinäelementit tuetaan vähintään kahdella säädettävällä elementtituella.

Kuori- ja liittolaatat tuetaan laataston alle asennettavien kannatinpalkkien ja säädettävien pystytukien avulla.

Kuori- ja liittolaatastoissa laataston alle asennetaan kannatinpalkit ja säädettävät pystytuet valunaikaisen taipuman estämiseksi. Tuenta toteutetaan tuentasuunnitelman mukaisesti. Tuentasuunnitelmasta tulee ilmetä selkeästi tuentatarve, -paikat ja kalusto. Tuentasuunnitelmaa varten rakenne- ja/tai punossuunnittelija esittää tarvittavat lähtötiedot. Palkit asennetaan laatastoon nähden poikittain. Pystytukia asennetaan yksi tai useampi rivi laattaelementin ja -tyypin jännevälistä riippuen. Jokainen pystytuki kiristetään kannatinpalkkia vasten. Myös laataston reunat tuetaan. Rakenteesta riippuen voidaan laatasto toteuttaa myös tukemattomana.

Lepotasoelementit asennetaan ennen juotosbetonointia kuiluelementissä olevaan konsoliin tai kuiluelementtiin tehtyyn koloon. Lepotasoelementissä tukipintana voivat olla betoniset ulokkeet tai elementtiin asennetut teräksiset ulokkeet. Elementin pulttiliitokset kiristetään ja teräksiset liitoskappaleet hitsataan kiinni.

Pilarielementit tuetaan vähintään kahdella säädettävällä elementtituella. Jos elementtitukien kiinnityksessä käytetään sisäkierreankkureita, tuet pultataan molemmista päistään elementeissä oleviin sisäkierteisiin. Pyöreillä pilareilla käytetään pilaripantaa. Pultit kiristetään paikoilleen mutterivääntimellä tai – avaimella huomioiden oikea kiinnitysmomentti. Elementtituissa olevilla kierteillä voidaan säätää elementin pystysuoruutta.

Pilari- ja palkkielementit Pilarielementit tuetaan säädettävillä pystytuilla. Vierekkäiset pilarit voidaan tukea väliaikaisesti myös toisiinsa.

Pilarielementit tuetaan säädettävillä pystytuilla. Vierekkäiset pilarit voidaan tukea väliaikaisesti myös toisiinsa.

Palkkielementit tuetaan tarvittaessa säädettävillä pystytuilla. Tuentatarve on erityisesti reunapalkeilla ja keskipalkeilla, jos vierekkäiset kentät ovat eripituiset. Pystytuet sijoitetaan palkin alle rakennesuunnittelijan ja valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Yleensä 200–500 mm päähän tuelta siten, että tuki asennetaan leukapalkin alle leuan juuren kohdalle. Erityisen pitkien ja korkeiden palkkien, kuten HI-palkki, tuennassa kaatumista vastaan voidaan käyttää apuna palkkiharuksia, jotka poistetaan vasta kun ollaan varmoja, että palkit pysyvät paikoillaan. Matalapalkkien asennuksessa tulee ottaa huomioon palkeille tulevat kuormitukset ja esimerkiksi toispuoleisen kuormituksen aiheuttama vääntö. Keskipalkkien asennuksessa toispuoleisen kuormituksen aiheuttamaa vääntöä voidaan pienentää asentamalla laatat vuorotellen eri puolille palkkia. Reunapalkeilla vääntö tulee hoitaa joko liitoksella pilariin tai asennusaikaisella tuennalla. Asennusaikainen tuenta tulee esittää elementtiasennussuunnitelmassa. Ohjeistus tarvittaessa rakennesuunnittelijalta.

Porraselementti tuetaan väliaikaisesti elementin liikkumisen estämiseksi ennen juotosbetonointia. Kiinnityssakkelit on kiinnitettävä asennuksen yhteydessä. Teräksiset kiinnikkeet hitsataan kiinni välittömästi. Liitoksissa käytettävän teräksen tulee olla hitsattavaa laatua. Porraselementti voidaan irrottaa nostimesta, kun elementin väliaikainen tuenta on valmis.

Laattojen minimitukipituus

Laattojen minimitukipinnat tulee varmistaa elementtivalmistajalta tai rakennesuunnittelijalta. Tukipintoja pitää kasvattaa, jos alapuoliset kantavat rakenteet niin edellyttävät. Ontelolaattojen minimitukipinnat määräytyvät seuraavan taulukon mukaisesti:

Laatan perustyyppi Tukipinnan suunnitteluarvo Tukipinnan minimipituus asennuksessa
O15 60 mm 40 mm
O20 60 mm 40 mm
O27 60 mm 40 mm
O32 60 mm 40 mm
O37 60 mm 40 mm
O40 100 mm 80 mm
O50 100 mm 80 mm

Tukipituuksien osalta katso myös Runkorakenteet / Ontelolaatat

Asennustukien poisto

Asennusaikainen tuenta voidaan poistaa, kun elementit on kiinnitetty lopullisella kiinnityksellä ja suunnittelija antaa luvan tukien poistamiseen. Suunnittelija antaa ohjeet purkamisajankohdasta, purkamisjärjestyksestä sekä mahdollisesta jälkituennasta. Asennustukien poistosta tulee olla ohjeet myös elementtien asennussuunnitelmassa.

Betonielementtien asennusaikainen tuenta