EN- suunnittelustandardit

Eurooppalaiset rakenteiden suunnittelustandardit, eurokoodit, julkaistiin ensin esistandardeina (ENV) 1990-luvun alkupuoliskolla. Niitä sai käyttää kansallisen soveltamisasiakirjan mukaan (NAD = National Application Document). Standardit uusittiin pääosin vuosikymmenen 2000 alkupuoliskolla EN standardeiksi. Kansallisia valintoja saa tehdä kansallisessa liitteessä (NA) vain lukuarvoille ja luokille, jotka on eurokoodissa merkitty kansallisiksi parametreiksi (NDP). 

Eurokoodeja käytetään aina sen maan kansallisen liitteen mukaan, jossa rakennuskohde sijaitsee. Ympäristöministeriö on vahvistanut asetuksella Suomen kansalliset liitteet. Liikennevirastolle taas kuuluvat siltoja koskevat kansalliset liitteet.

CEN on määrännyt eurokoodien kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumottavaksi maaliskuun 2010 loppuun mennessä. Eurokoodien käyttöä Suomessa käsitellään kohdassa 4. 

Eurokoodien pääosat

  • EN 1990 Rakenteiden suunnitteluperusteet
  • EN 1991 Rakenteiden kuormat
  • EN 1992 Betonirakenteiden suunnittelu
  • EN 1993 Teräsrakenteiden suunnittelu
  • EN 1994 Betoni–teräs-liittorakenteiden suunnittelu
  • EN 1995 Puurakenteiden suunnittelu
  • EN 1996 Muurattujen rakenteiden suunnittelu
  • EN 1997 Geotekninen suunnittelu
  • EN 1998 Rakenteiden suunnittelu maanjäristys huomioon ottaen
  • EN 1999 Alumiinirakenteiden suunnittelu

Seuraavassa luetellaan lyhyesti referoituna liittyvät osat, joita voidaan tarvita betonivalmisosarakentamisessa.

SFS-EN 1990 Rakenteiden suunnitteluperusteet

Sisältää yleiset suunnitteluperusteet ja erityisesti kuormien osavarmuusluvut, kuormayhdistelmät ja niiden ψ kertoimet sekä seuraamusluokat.

SFS-EN 1991-1-1 Rakenteiden kuormat. Osa 1-1: Yleiset kuormat. Tilavuuspainot, oma paino ja rakennusten hyötykuormat

Sisältää nimensä mukaan pysyvien kuormien ja hyötykuormien määrittämiseen tarvittavat tiedot.

SFS-EN 1991-1-2 Rakenteiden kuormat. Osa 1-2: Yleiset kuormat. Palolle altistettujen rakenteiden rasitukset

Tätä osaa ei tarvita standardipalolle luokiteltaessa, paitsi jos haluaa laskea palotilanteen kuormitustason tarkemmin. Kansallisessa liitteessä on palotilanteenkuormien vähennyskertoimet.

SFS-EN 1991-1-3 Rakenteiden kuormat. Osa 1-3: Yleiset kuormat. Lumikuormat

Sisältää nimensä mukaan lumikuormien määrittämiseen tarvittavat tiedot.

SFS-EN 1991-1-4 Rakenteiden kuormat. Osa 1-4: Yleiset kuormat. Tuulikuormat 

Sisältää nimensä mukaan tuulikuormien määrittämiseen tarvittavat tiedot.

SFS-EN 1991-1-5: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-5: Yleiset kuormat. Lämpötilakuormat

Koskee lähinnä siltoja ja suuria massiivirakenteita.

SFS-EN 1991-1-6 Rakenteiden kuormat. Osa 1-6: Yleiset kuormat. Toteuttamisen aikaiset kuormat

Sisältää tietoja asennusaikaisista kuormista ja betonia valettaessa syntyvistä kuormista.

SFS-EN 1991-1-7: Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-7: Onnettomuuskuormat

Sisältää törmäyskuormat (milloin on mitoittava törmäyskuormille ja ekvivalenttiset staattiset mitoituskuormat) ja jatkuvaa sortumaa ja sidejärjestelmiä koskevat säännöt, jotka ovat suuren seuraamusluokan rakennuksilla (korkeat tai erittäin suuret) betonieurokoodin sidejärjestelmävaatimuksia tiukemmat. 

SFS-EN 1991-2 Rakenteiden kuormat. Osa 2: Siltojen liikennekuormat

Koskee nimensä mukaan siltoja.

SFS-EN 1991-3 Rakenteiden kuormat. Osa 3: Nostureiden ja muiden koneiden aiheuttamat kuormat

Koskee nostureilta tulevia kuormia, esim. hallien nosturiradat.

SFS-EN 1991-4 Rakenteiden kuormat. Siilojen ja säiliöiden kuormat

Koskee nimensä mukaan siiloja ja säiliöitä.

SFS-EN 1992-1-1 Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

Sisältää betonirakenteiden mitoituksen murto- ja käyttörajatiloissa sekä rakenteelliset ohjeet. Koskee raudoittamattomia, raudoitettuja ja jännitettyjä rakenteita. Betonielementtirakenteita koskevat lisäsäännöt ovat luvussa 10 koskien mm. liitoksia, tukipintoja ja sidejärjestelmiä.

SFS-EN 1992-1-2 Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteellinen palomitoitus

Sisältää betonirakenteiden palomitoituksen joko taulukkomitoituksena standardipalolle tai laskennollisesti standardipalolle tai parametriselle palolle. Tarkemmin luvussa 6.

SFS-EN 1992-2 Betonirakenteiden suunnittelu. Betonisillat. Suunnittelusäännöt

Sisältää betonisiltojen suunnittelua koskevia lisäsääntöjä.

SFS-EN 1992-3 Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 3: Nestesäiliöt ja siilot

Sisältää lisäsääntöjä mm. halkeilusta ja pakkovoimista.

SFS-EN 1994-1-1 Betoni-teräs liittorakenteiden suunnittelu. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

FS-EN 1994-1-2 Betoni-teräs liittorakenteiden suunnittelu. Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteellinen palomitoitus

SFS-EN 1994-2 Betoni-teräs liittorakenteiden suunnittelu. Osa 2: Yleiset säännöt ja siltoja koskevat säännöt

Nämä liittorakenne-eurokoodit voivat tulla betonivalmisosarakentamisen suunnittelussa yhdistelmärakentamisessa.

SFS-EN 1997-1: Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. Osa 1: Yleiset säännöt

Sisältää mm. anturan mittojen määrittämisen ja paaluperustusten suunnittelun periaatteet.

Lisätietoa www.eurocodes.fi . Näillä sivuilla on mm kansalliset liitteet linkitettyinä.