Pitkiä jännevälejä ja vapaita tiloja

Muuntojoustavuudella / muunneltavuudella tarkoitetaan rakennuksen tai rakenteen kykyä mukautua käyttöiän aikana tapahtuviin merkittäviin käyttötarkoituksen muutoksiin.

Muuntojoustavuus

Tulevaisuuden muutostarpeet kannattaa ennakoida jo suunnitteluvaiheessa, mikäli se on mahdollista. Kustannukset rakentamisvaiheessa ovat vain murto-osa muutosvaiheen kustannuksista. Rakennuksen muuntojoustavuuteen voidaan vaikuttaa varsin tehokkaasti rakenneteknisin keinoin. Tulevaisuuden muutostarpeita ajatellen on edullista, jos saavutetaan kantavien rakenteiden osalta mahdollisimman laajoja, avoimia tiloja. Näin tila on hyvin muunneltavissa. Vaakarakenteiden osalta pitäisi pystyä ennakoimaan mahdollista lisäkantokyvyn tarvetta tai parempaa palonkestoa tai ääneneristävyyttä. Muuntojoustavuuden ennakointi vaatii suunnittelijalta entistä enemmän, koska koko rakenteen ylimitoittaminen ei ole ekotehokasta. Hyvä periaate olisi miettiä rakennukselle mahdollinen vaihtoehtoinen käyttötarkoitus ja huomioida kyseisen käyttötavan aiheuttamat muutostarpeet jo suunnitteluvaiheessa.

Muuntojoustavuuden kannalta betonin etuja ovat hyvä kantokyky, pitkät jännevälit ja sitä kautta vähäinen pystyrakenteiden määrä sekä riittävä palo- ja ääneneristävyys eri käyttötarkoituksiin.

Suunniteltaessa rakennuksia yli 50 vuoden käyttöiälle, on muuntojoustavuuteen kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. 200 vuoden suunnittelukäyttöikää on käytetty esim. Turun Yliopiston Kasarmialueen betonijulkisivuille. Vaikka betonirakenne teknisesti kestäisikin 200 vuotta, pitkän käyttöiän yhteydessä on varauduttava korjattavuuteen. Siksi Turun Yliopistonkin julkisivut tehtiin vaihdettaviksi.