Pilarien kantokykykäyrät

Pilareiden kantokykykäyrät-tiedostossa on esitetty useiden eri pilarikokojen kantavuuskäyrät mitoituspystykuorman sekä mitoitusmomentin funktiona. Käyrästöissä on annettu käyrät usealle eri raudoitusmäärälle. Käyrästöjä on tehty betoninlujuusluokissa C40/50 ja C50/60.

Muut tiedostot ovat yhteisvaikutusdiagrammeja ja niitä käytetään pilarin mitoituksessa SFS-EN 1992-1-1 mukaisessa nimelliskaarevuuteen perustuvassa menetelmässä. Diagrammeissa vaaka-akselina on suhteellinen momentti μ ja pystyakselina on suhteellinen normaalivoima ν. Edellä mainittujen avulla saadaan diagrammista selville pilarin mekaaninen raudoitussuhde ja sitä kautta tarvittava raudoitus. Tämän jälkeen tulee vielä tarkastaa minimi- ja maksimiraudoitukset. Yhteisvaikutusdiagrammit on jaoteltu pilarin hoikkuuksien ja profiilien perusteella. Diagrammit ovat ohjeellisia, eikä niissä ole otettu huomioon erikoistapauksia.