Elementtien asennus

Elementtien valmistajan tulee ilmoittaa työmaalle tarpeelliset tiedot elementtien käsittelystä, kuten elementtikuorman oikeanlaisesta purkamisesta, elementtien nostamisesta ja asentamisesta. Elementtien tiedoista tulee ilmetä myös elementtien painot ja mitat sekä elementtien valupäivämäärät.

Ennen asennustyön aloittamista työnjohto ja työntekijät käyvät läpi elementtiasennussuunnitelman, työkohteen olosuhteet, tarvittavat materiaalit ja kaluston, elementtien toimitusaikataulun ja välitavoitteet, laadunvarmistuksen sekä työturvallisuusasiat. Ennen töiden aloittamista todetaan myös, että asennuskalusto on oikea ja kaikkien välineiden tarkastukset ovat voimassa ja välineet ovat määräysten mukaisia. Elementtiasentajat toteavat vielä ennen jokaisen elementin nostoa, että elementti on silmämääräisesti kunnossa.

Elementit nostetaan nostoihin varatulla nostokalustolla ja nostoapuvälineillä. Elementtejä siirretään ja nostetaan nostolenkeistä tai suunnitelmien mukaisista nostopisteistä. Jos suunnitellusta elementin nostosta joudutaan poikkeamaan on turvallinen nostotapa suunniteltava uudelleen ja tarvittaessa hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla.

Ennen elementin nostamista on aina tarkistettava elementin paino, nostolaitteen ja nostoapuvälineen nostokyky. Nostolaitteiden turvakytkimet, jarrut, varolaitteet ja nostoapulaitteet on tarkistettava aina ennen asennustyötä ja vähintään kerran viikossa. Ennen noston aloittamista on myös varmistettava, että nostokoukut tai muut nostoapuvälineet ovat lukkiutuneessa asennossa ja oikein kiinnitetty elementtiin. Myös ketjujen kiertymistä tulee tarkkailla varsinkin noston alkuvaiheessa. Nostoissa käytetään tarvittaessa apuna ohjausköyttä. Lisäksi nostokaluston ja nostoapuvälineiden kuntoa tulee tarkkailla koko asennustyö ajan. Mikäli nostokalustossa tai nostoapuvälineissä ilmenee vikaa on nostotyö keskeytettävä ja vika korjattava tai vioittunut laite vaihdettava ehjään ennen nostotyön jatkamista.

Elementit pyritään nostamaan paikoilleen suoraan kuormasta. Jos tämä ei ole mahdollista, elementit on nostettava välivarastoon ja sieltä edelleen asennettavaksi. Elementtien nostot tehdään vapaan alueen kautta ja nostojen aikana elementtien alla liikkuminen on estettävä. Elementtejä nostettaessa on myös estettävä elementtien vaarallinen heiluminen, jotta nostettava elementti ei osuisi jo asennettuihin rakenteisiin tai aiheuttaisi muita vaaratilanteita. Elementit nostetaan paikoilleen ja tuetaan vaatimusten mukaan. Nostoraksit saa irrottaa elementistä vasta, kun elementti on tuettu ja tuenta varmistettu. Nostoraksit irrotetaan eri puolelle elementtiä kuin missä asentaja on. Holvilla saa elementtiasennuksen aikana työskennellä vain elementtiasennusryhmä. Työnaikaiset kaiteet ja aukkojen suojaukset tulee tehdä välittömästi elementtiasennuksen edetessä.

Jos elementin paikalleen asentamisessa ilmenee ongelmia tai suunnitteluvirheitä kuten, että elementti ei mahdu paikoilleen tai elementin tartunnat puuttuvat, tulee asentajien nostaa elementti takaisin välivarastoon tai tukea elementti väliaikaisesti asennuspaikalle ja ilmoittaa ongelmasta välittömästi työnjohdolle. Suunnitteluvirheistä on ilmoitettava rakennesuunnittelijalle, joka antaa ohjeet elementin kiinnittämiseksi. Asentajat jatkavat elementtien asentamista, jos se on turvallisesti mahdollista.

Perustuselementit

Sokkelielementit nostetaan nostokoukuilla tai, jos muuta vaihtoehtoa ei ole niin, käyttäen nostoliinoja. Liinoilla nostettaessa nostokohta on vähintään 0,2 m ja enintään 1,5 m elementin päästä. Nostokohdan valinnassa tulee ottaa huomioon myös elementin pituus. Nostoliinojen tulee olla yhtä kaukana elementin päistä ja liinan liukuminen on estettävä. Liinan ja elementin välissä käytetään kulmasuojia tai vahvistettua liinaa.

Pilarit

Pilarien nosto Pilarien nosto

Pilarielementit nostetaan pilarin yläpäähän tehdyn asennusreikään pujotetun nostotapin avulla, nostotapin sokka kiinnitetään ja pilari nostetaan paikalleen. Matalat pilarit voidaan nostaa pilarin päähän valetun nostolenkin avulla tai pilarissa oleviin pultteihin kiinnitettävällä nostoapuvälineellä. Pilarit kiinnitetään paikoilleen pultti-, holkki-, hitsaus- tai tappiliitoksella ja tuetaan säädettävillä elementtituilla. Nostoapuvälineet irrotetaan henkilönostimesta, työtelineeltä, tikkailta tai nostoraksiin kiinnitettävää laukaisinnarua käyttämällä maasta käsin, jolloin vältytään telineille kiipeämiseltä. Nostoapuvälineet voidaan irrottaa, kun kiinnitys on valmis ja elementtituet paikoillaan.

Pulttiliitos

Pilarielementti asennetaan pultteihin alusmutterien ja -prikkojen varaan sekä säädetään pystysuoraan ja kiinnitetään asennusmutterien ja -prikkojen avulla.

Holkkiliitos

Holkkianturaelementti on asennettu anturaan valun yhteydessä.Pilarielementin alapää nostetaan holkkielementtiin. Pilarielementti kiilataan paikalleen puisilla asennuskiiloilla. Pilarin paikkaa säädetään kiilojen asemaa muuttamalla.


Pulttiliitos Pulttiliitos
Holkkiliitos Holkkiliitos

Hitsausliitos

Pilari nostetaan asennuspalojen päälle. Pilari tuetaan ja säädetään pystysuoraan elementtituilla. Pilarin päässä on teräksinen pilarikenkä, joka hitsataan alla olevaan rakenteeseen asennettuun kiinnitytartuntaan. Pilarien suoruus varmistetaan ennen hitsausta. Varmistetaan, että hitsaus suoritetaan sateelta, tuulelta, lumelta ja kylmältä suojassa.

Tappiliitos

Tappiliitosta käytetään kerrospilariliitoksissa tai parvekeliitoksissa. Pilari nostetaan asennuspalojen päälle oikeaan korkoon. Pilarissa olevat reiät asetetaan alla olevaan palkkiin valettuihin vaarnatappeihin. Pilari tuetaan elementtituilla. Pystysuoruus tarkastetaan ja säädetään elementtituilla.


Hitsausliitos Hitsausliitos
Tappiliitos Tappiliitos

Palkit

Palkit nostetaan nostolenkkeihin kiinnitettävien nostoraksien avulla.Palkit nostetaan suoraan pilarin päälle tai pilarin kyljessä olevan teräsbetonisen ulokkeen tai teräksisen piilokonsolin varaan. Pilarin ja palkin välissä on yleensä neopreenikumikaista. Palkit kiinnitetään paikoilleen tappi-, pultti-, hitsaus- tai konsoliliitoksella. Asennustyössä on aina tarkastettava, että palkkien tukipinnat täyttävät asetetut vaatimukset. Nostoraksit irrotetaan henkilönostimelta, työtelineeltä, tikkailta tai nostoraksiin kiinnitettävän laukaisinnarun avulla, jolloin vältytään työtelineille kiipeämiseltä. Nostoraksit voidaan irrottaa vasta, kun elementti on kiinnitetty ja tuettu ohjeiden mukaan.


Tappikiinnityksessä palkkielementti asennetaan paikalleen tappeihin pilarin päähän tai konsolin varaan. Pulttikiinnityksessä palkki voidaan tukea suoraan pilarin päähän, betonikonsolin välityksellä tai teräksisillä ulokkeilla, konsoleilla tai liitoskappaleilla. Hitsausliitoksessa palkkiin on asennettu kiinnitysteräkset, jotka hitsataan pilarissa oleviin tartuntoihin.

Palkin tappikiinnitys Palkin tappikiinnitys suoraan pilarin päälle.
Palkin tappikiinnitys teräsbetoniin Palkin tappikiinnitys teräsbetoniulokkeen päälle.

Ontelolaatat

Ontelolaatan asennus Ontelolaatta-asennuksessa suositellaan käytettävän henkilökohtaista putoamissuojausta.

Ontelolaattojen nostoissa käytetään nostopuomia, joka on varustettu nostosaksilla ja varmuusketjulla. Nostopuomit ovat joko jatkettavia tai kiinteitä. Jatkettavia puomeja saa nostaa vain päätykorvakkeista ja puomia jatkettaessa on puomin oltava maassa tai alustan päällä. Nostopuomissa tulee olla merkittynä puomin nostokapasiteetti. Nostopuomeilla nostoketjujen haarakulma saa olla enintään 60 astetta, jos laattavalmistajan ohjeissa ei muuta mainita. Alle kolme metriä pitkät laatat voidaan nostaa ilman nostopuomia, jos haarakulma on alle 10 astetta. Nostoketjujen pituudet on oltava tällöin vähintään kymmenen metriä.

Asennussakset kiinnitetään elementin ehjään nostouraan keskeisesti siten, että laatan pään ja laitteen välinen vapaa väli on vähintään 200 mm. Nostosaksien puristuspinta on noin 500 mm. Epäsymmetristen laattojen nostoissa on otettava huomioon laatan painopiste siten, että nostolaitetta tai nostosaksia siirretään, jotta laatat nousevat vaakatasossa. Raskaimmissa laattatyypeissä on käytettävä useampaa kuin kahta nostosaksea laatan pituudesta riippuen.

Nostettaessa käytetään aina varmuusketjua, joka on pujotettu ontelolaatan alle. Varmuusketju on aina kiristettävä ja sen lukitus on varmistettava. Varmuusketju avataan, kun mahdollista, vasta laatan ollessa alle 100 mm korkeudella tukipinnasta. Nostolaite kiinnitetään niin, että varmuusketju voidaan avata holvin puolelta. Ontelolaatta nostetaan asennuspaikalle, irrotetaan varmuusketju mahdollisimman lähellä tukipintaa ja elementti ohjataan paikalleen asennuskankien avulla. Varmistetaan, että elementtien tukipinnat täyttyvät. Ensimmäinen elementti asennetaan mahdollisimman tarkasti, jotta laataston asennus sujuisi suunnitelmien mukaan. Kun elementti on paikoillaan ja tuenta varmistettu irrotetaan nostolaite elementistä.

Kuva 18

Elementeissä olevat aukot suojataan välittömästi asennuksen jälkeen kaiteilla tai riittävän lujalla kannella. Laataston asennuksen edetessä reunoille asennetaan kaiteet. Ontelolaatta-asennuksen aikana asentajien tulisi käyttää turvavaljaita, jotka ovat kiinnitetty esimerkiksi aikaisemmin asennettuun onteloon.

Erikoisontelolaattojen nostot

Kuva 17

Jos laattaa ei voida nostaa nostosaksilla, on käytettävä nostoketjuja joko nostokoukuilla tai liukukoukuilla varustettuina. Jos laatassa on nostolenkit, nostetaan laatta nostolenkeistä nostoketjuilla. Yli kahdeksan metriä pitkät kavennetut laatat varustetaan tehtailla aina nostolenkein. Käytettäessä liukukoukuilla varustettuja nostoketjuja nostolenkittömien kavennettujen laattojen nostoon nostokohdan tulee olla 300–500 mm laatan päästä sekä laatan on oltava vaakasuorassa noston aikana. Jos laatan kavennetussa päässä on käytetty vannerautoja tai vahvistusvalua, voidaan laatta nostaa nostosaksilla.

Vinoon asennettavat ontelolaatat

Jos laattoja joudutaan asentamaan vinompaan kuin 1:5, laatat tulee nostaa nostolenkeistä paikoilleen. Nostolenkit tulee ottaa huomioon jo suunnittelussa. Vinoon asennettavien laattojen liukuminen on estettävä hitsattavilla asennustoppareilla tai muulla vastaavalla tavalla. Nosto nostolenkeistä suoritetaan nostoketjuilla.

TT- ja kuorilaatat

TT -laatat ja kuorilaatat nostetaan kiinnittämällä nostokoukut elementeissä oleviin kiinnityslenkkeihin. Nostokoukkujen tulee olla lukkiutuvia. Nostovaijereiden ja koukkujen kuntoon on asennuksen aikana kiinnitettävä jatkuvasti huomiota. Elementti ohjataan paikalleen asennuskangilla. Varmistetaan, että elementtien tukipinnan täyttyvät. Varmistetaan elementtien tuenta ja oikea paikka. Kun elementti on paikoillaan ja tuettu, irrotetaan nostokoukut elementistä. Elementeissä olevat aukot suojataan välittömästi asennuksen jälkeen kaiteilla tai riittävän lujalla kannella. Laataston asennuksen edetessä on reunoille asennettava kaiteet.

Parvekelaatat

Parvekelaattoihin asennetaan suojakaiteet ennen elementin asennusta tai välittömästi elementin asennuksen jälkeen. Parvekelaattaelementti nostetaan nostolenkkeihin tai sisäkierreankkureihin kiinnitettävien nostoraksien avulla. Nostoraksit tulee olla lukkiutuvat.

Kaiteiden asennus
Hyvä menetelmä

Seinäelementit

Seinäelementit nostetaan kiinnittämällä nostoraksit elementeissä oleviin nostolenkkeihin. Varmistetaan, että nostokoukut ovat lukkiutuneessa asennossa eivätkä ketjut pääse kiertymään. Elementtien siirroissa käytetään tarvittaessa ohjausköyttä. Aukolliset seinäelementit on vahvistettava aukkojen kohdalta, mikäli tehtaalla asennetut tuet eivät ole riittävät. Vahvistus tapahtuu esimerkiksi kiilaamalla elementin oviaukon vapaaseen päähän soiro noston ajaksi.Elementti ohjataan paikoilleen asennuskankien avulla. Elementin paino lasketaan aluspalojen varaan ja elementti tuetaan paikoilleen, jonka jälkeen nostoraksit voidaan irrottaa. Seinäelementtien nostoraksit irrotetaan henkilönostimelta, telineiltä, tikkailta tai käyttämällä nostorakseja, jotka voidaan avata maasta laukaisinnarun avulla.Nostoraksien ketjut pitää olla irrotusvaiheessa riittävän kireällä, jotta raksit eivät irrotessaan aiheuta vaaraa alapuolisille rakenteille tai asentajille.

Kuiluelementit

Kuiluelementien asennus Kuiluelementin asennus

Kuiluelementit nostetaan elementin nostolenkkeihin kiinnitettävien lukkiutuvien kiinnityskoukkujen avulla. Kuiluelementit nostetaan suoraan kuormasta tai välivarastosta suunnitellussa asennusjärjestyksessä.

Kuiluelementin noston loppuvaiheessa elementti ohjataan paikalleen asennuskangilla. Elementin paino lasketaan asennuspalojen varaan, vaarnatapit asetetaan kohdalleen ja elementti siirretään paikalleen.

Kuiluelementin nostoraksien irrotustyössä käytetään henkilönostimia, telineitä tai tikkaita. Nostoraksien ketjut pitää olla irrotusvaiheessa riittävän kireällä, jotta raksit eivät irrotessaan aiheuta vaaraa alapuolisille rakenteille tai asentajille.

Lepotasoelementit

Hyvä käytäntö Hyvä käytäntö on asentaa lepotasoelementteihin suojakaiteet ennen elementtien asennusta.

Lepotasoelementteihin asennetaan suojakaiteet ennen elementtien asennusnostoa tai välittömästi elementtien asennuksen jälkeen. Lepotasoelementit nostetaan nostamiseen tarkoitetuista nostolenkeistä tai nosto-osista kuten kierretapeista (M20). Lukkiutuvat nostoraksit kiinnitetään nostolenkkeihin tai muihin nosto-osiin. Lepotasoelementit asennetaan edellisen lepotason tai kerrostason varaan tehdyltä telineeltä. Elementtien nostoissa käytetään tarvittaessa ohjausköyttä. Elementtien paino siirretään asennuspalojen varaan ja elementit ohjataan paikoilleen asennuskangilla.
Lepotasoelementtiä asennettaessa ahtaaseen kuiluun käytetäännostorakseja, joissa elementin toiseen päähän kiinnitettävät ketjut lyhennetään, jolloin elementti mahtuu laskeutumaan ahtaaseen väliin. Lepotasoelementit asennetaan neopreenikumikaistojen päälle. Neopreenikumikaistat tulee olla vähintään 20 mm korkeita, jos saumat valetaan asennuksen jälkeen.

Porraselementit

Hyvä käytäntö on asentaa Hyvä käytäntö on asentaa porraselementteihin lopulliset kaiteet tai suojakaiteet ennen elementtien asennusta.

Porraselementtien nostoissa käytetään yleensä 4-haaraista lyhennyskoukuilla varustettua nostoketjua. Nostoketjut on varustettu lukollisilla nostorakseilla, jotka kiinnitetään elementissä oleviin nostolenkkeihin tai sisäkierreankkureihin. Porraselementit vaativat aina elementtityypin mukaiset nostoraksit, jotta elementti ovat asennusvaiheessa oikeassa asennossa.

Porraselementteihin kiinnitetään lopulliset kaiteet ja käsijohtimet ennen elementtien paikalleen nostamista. Mikäli kaiteita ei asennetaennen nostoa paikoilleen, on lopulliset tai väliaikaiset kaiteet asennettava heti elementin asennuksen jälkeen.

Suorat porraselementit nostetaan neljästä kiinnityspisteestä siten,että kaksi elementin yläpäähän kiinnitettyä ketjua lyhennetään.Kierreportaat ja L-portaat nostetaan kolmesta tai neljästä kiinnityspisteestä valmistajan ohjeiden mukaan. Nostoketjuja lyhennetään tarvittaessa siten, että porraselementti nousee oikeassa asennossa. Erityyppisten porraselementtien nostoissa ja asennuksessa tulee aina noudattaa elementtivalmistajan toimittamia asennusohjeita. Kun elementti on säädetty suoraan, tuettu ja kiinnitetty väliaikaisesti tai asennettu lopullisesti paikalleen, voi nostoraksit irrottaa elementistä.

Tila- ja hormielementit

Tilaelementit nostetaan elementin kulmiin asennetuista nostolenkeistä tai -ankkureista. Hormielementit nostetaan elementin yläpäähän asennetuista nostolenkeistä tai -ankkkureista. Nostorakseissa tulee olla lukkiutuvat kiinnityskoukut. Tila- ja hormielementit nostetaan ja asennetaan elementtivalmistajan ohjeiden mukaan.

Työvälineet

Porraselementin  asennus Porraselementin asennus.

Käsityökoneille tehtävät tarkastukset ovat käyttötarkoituksen sopivuuden tarkastus, vastaanottotarkastus sekä käytönaikaiset huoltoja toimintatarkastukset. Työkoneille tehtävät tarkastukset ovat käyttötarkoituksen sopivuuden tarkastus, käyttöönottotarkastus sekä käytönaikaiset huolto- ja toimintatarkastukset viikoittain. Jos tarkastuksien tai käytön aikana koneista löytyy puutteita tai vikoja, jotka vaikuttavat työturvallisuuteen on työ lopetettava, kunnes puutteet ja viat on korjattu tai rikkoutunut kone vaihdettu uuteen. Työntekijöitä tulee tarvittaessa opastaa työkoneiden ja -välineiden käytössä.