Ala tuntee ympäristövastuunsa

Ympäristöasioiden painoarvo yhteiskunnassa on merkittävä ja jatkuvasti kasvussa. Betoniteollisuus on ympäristötavoitteissaan sitoutunut kehittämään sekä oman toimintansa ympäristömyönteisyyttä että edistämään koko betonialan hiilineutraaliutta.

Betoni ympäristössä

Valtioneuvosto on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota rakentamisen ja rakennusmateriaalien ilmastovaikutuksiin, sillä rakentaminen ja rakennusten käyttö tuottaa noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Betoni on maailman käytetyimpänä rakennusmateriaalina ympäristökeskustelun keskiössä. Betoniteollisuus on sitoutunut kansallisiin ympäristötavoitteisiin ja toimii vastuullisesti betonin ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Elinkaariajattelun pohjalta ja ympäristötavoitteitaan toteuttaen betoniteollisuus kehittää sekä oman toimintansa ympäristömyötäisyyttä että betonirakennusten kestävyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Elinkaariarviointi ja ympäristöselosteet (EPD)

Betoniteollisuus on teettänyt elinkaariarvioinnit suomalaisten betonituotteiden päästötiedoista, jonka johdosta on saatu keskimääräiset (geneeriset) betonituotteiden ympäristöselosteet. Elinkaariarviointi kattaa myös muut tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset, joita voivat olla ilmastovaikutuksen lisäksi rehevöityminen, happamoituminen, toksiset vaikutukset, vesijalanjälki, energiavarojen käyttö ja muiden resurssien käyttö. Elinkaariarviointi sisältää elinkaaren vaiheet: raaka-aineiden hankinta ja käsittely (A1), kuljetus valmistukseen (A2), tuotanto (A3), purkuvaihe (C1), kuljetus käsittelyyn (C2), materiaalin käsittely ja kierrätys (C3) sekä loppusijoitus (C4) elinkaaren lopussa. Elinkaariarviointi sisältää lisäksi moduulin D, jossa otetaan huomioon materiaalin kierrätyksestä tai uusiokäytöstä syntyvät elinkaarenaikaiset hyödyt.  

Ympäristöselosteissa (Environmental Product Declaration, EPD) annetaan luotettavaa ja tarkkaa ympäristötietoa tuotteista sekä niiden sovelluksista. Ympäristöseloste perustuu elinkaariarviointiin, jossa esitetään vähintään ympäristövaikutukset, jotka aiheutuvat raaka-aineiden hankinnasta ja käsittelystä, kuljetuksesta ja valmistuksesta sekä mahdollisesti rakentamisvaiheesta, käyttövaiheesta ja rakennuksen purkuvaiheesta. Tulevaisuudessa suunnitteluprosessiin tulee sisältymään rakennuksen hiilidioksidipäästöjen laskenta. Päästölaskennassa pystytään hyödyntämään luotettavaa tietoa tuotekohtaisista CO2-päästöistä. Betonituotteiden geneerisiä päästötietoja voidaan hyödyntää hiilijalanjälkilaskelmissa.

Betonituotteiden elinkaariarvioinnissa havaittiin, että suurimmat kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat sementistä. Arvioinnissa kuitenkin havaittiin, että sementin päästöjä on mahdollista merkittävästi vähentää kierrätettävien sideaineiden käytöllä, sementtimäärää optimoimalla sekä rakenteen käyttöikää pidentämällä.

Betonituotteiden hiilijalanjäljestä merkittävä osuus aiheutuu kuljetuksista. Kuljetukset elinkaaren eri vaiheissa muodostavat jopa neljänneksen kokonaispäästöistä. On huomioitava, että liikenteen päästöjen vähentämiselle saavutetaan siten myös vaikutuksia betonituotteiden päästöihin.

Lue lisää betonin ympäristövaikutuksista: betoni.com / Betoni ja ympäristö.

 

Rakennebetoni
sandwich
Rakennebetoni_hiilijalanjälki

Betoniteollisuuden ympäristötavoitteet

  • Ympäristöjärjestelmien käyttö
  • Ajantasaiset tehtaan ympäristönhoitosuunnitelmat
  • Raaka-aineiden käytön ja tuotantoprosessien tehostaminen
  • Uusien, ympäristöystävällisten raaka-aineiden hyödyntäminen
  • Uusien energiamuotojen käyttö
  • Energian säästö rakennuksissa ja prosesseissa
  • Kierrätyksen edistäminen
  • Henkilöstön työturvallisuuden varmistaminen

Tavoitteiden onnistumisen kannalta on tärkeää, että myös raaka-ainetoimittajat ja tilaajat toimivat ympäristömyötäisesti ja samoja tavoitteita tukien.