Laatastojen levytoiminta (Ontelolaatasto, TT-laatasto)

Erilliset ontelolaatat sidotaan toimimaan yhtenäisenä laatastona sauma- ja rengasraudoituksen avulla.

Ontelolaattojen välisen pituussuuntaisen sauman leikkausjännitys tulee tarkastaa. Kun saumassa vaikuttava osavarmuuskertoimilla kerrottu kuorma jaetaan sauman pituudella ja korkeudella, tulee keskimääräisen leikkausjännityksen vRdi olla ≤0,15 MPa. Jos arvo ylittyy, tarvitaan ontelolaattojen välisessä saumassa erillisiä vaarnoja, jotka mitoitetaan siten, että ne siirtävät sauman kohdalla olevat leikkausjännitykset viereiselle laatalle. Leikkausvoimat jakautuvat saumalle ja vaarnalle normaalisti niiden jäykkyyksien suhteessa. Poikittaisraudoitusta mitoitettaessa voidaan käyttää ns. ristikkomallia. Ontelolaattojen pintabetonin avulla voidaan myös siirtää leikkausvoimia sauman yli, kunhan betonirakenteiden eurokoodissa SFS-EN 1992-1-1 kohdassa 6.2.5 oleva vaatimus leikkausjännityksen siirtämisestä eri aikaan valettujen betonien rajapinnassa täyttyy ja pintabetonin paksuus on vähintään 40 mm. Yhdistelmärakenteen elementit tarkistetaan ennen ja jälkeen yhdistelmävaikutuksen.

Ontelolaataston tason suuntaiset puristusvoimat otetaan saumabetonin ja ontelolaatan puristuskestävyyden avulla. Ontelolaataston tason suuntaiset vetovoimat otetaan rengasraudoituksella. Rengasraudoituksen suuruutta mitoitettaessa tulee huomioida korkean palkin mitoitusmenetelmät, eli rakenteen sisäinen momenttivarsi kentässä ja tuella.

TT-laatasto

TT-laatat sidotaan toimimaan yhtenäisenä laatastona yleensä hitsausliitosten avulla. Hitsausliitokset suunnitellaan siten, että laatan päissä olevat liitokset ottavat puristus- ja vetovoimat ja keskellä olevat hitsausliitokset mitoitetaan laattojen saumassa vaikuttavalle leikkausvoimalle.

TT-laattojen päälle valettava pintabetoni voidaan mitoittaa myös toimimaan laattoja sitovana rakenteena. Myös TT-laatastolla minimissään 40 mm pintabetoni voidaan ottaa huomioon laataston levytoimintaa määritettäessä. Käytännössä pintabetonin paksuudeksi kannattaa valita vähintään 50-60 mm. Eurokoodin SFS-EN 1992-1-1 kohdassa 6.2.5 olevan vaatimuksen leikkausjännityksen siirtämisestä eri aikaan valettujen betonien rajapinnassa tulee toteutua myös TT-laatoilla.

Kuva 1. TT-laatasto vinolla pinnalla