Pystysaumojen kapasiteetti

Pystysaumojen kapasiteetti voidaan laskea Eurokoodi 2:n kohdan 6.2.5 mukaan. Eri aikoina valettujen betoniosien välisessä rajapinnassa vaikuttavan leikkausjännityksen edellytetään täyttävän ehdon:

Yhtälö 15

vEdi     on rajapinnassa vaikuttavan leikkausjännityksen mitoitusarvo, joka lasketaan kaavalla

Yhtälö 16

missä

β    on sauman betonin jännitysresultantin suhde koko poikkileikkauksen jännitysresultanttiin (laskettuna samassa kohdassa)
VEd    on leikkausvoiman mitoitusarvo
z    on koko poikkileikkauksen sisäinen momenttivarsi
bi    on rajapinnan leveys (ks. kuva 48)

Kuva 48. Rajapinnan leveys b

vRdi     on rajapinnan leikkauskestävyyden mitoitusarvo. Se lasketaan kaavasta

Yhtälö 17

missä

Taulukko 5

fctd     on vetolujuuden mitoitusarvo
σn     on rajapintaan kohdistuva, sen leikkausvoiman kanssa samanaikaisesta ulkoisesta normaalivoimasta aiheutuva pienin mahdollinen normaalijännitys, puristus positiivisena ja σn < 0,6 fcd sekä veto negatiivisena. Kun σn on vetoa, tulolle c fctd käytetään arvoa 0.
ρ    on As/Ai
As    on rajapinnan läpi kulkevan raudoituksen poikkileikkausala, joka on riittävästi ankkuroitu rajapinnan kummallekin puolelle
Ai    on rajapinnan pinta-ala
α    määritellään kuvassa 49, ja se rajoitetaan välille 45° ≤ α ≤ 90°
ν    on lujuuden pienennyskerroi ν=0,6[1-f_ck/250]n        (fck [MPa])
Jos pystysauma voi halkeilla merkittävästi, kertoimen c arvo on 0 sileissä ja karheissa saumoissa ja
0,5 vaarnatuissa saumoissa.

Kuva 49. Betonivaarnasauman kapasiteetin laskennassa käytettävien kaavojen merkinnät
Kuva 50. Kantavien ja jäykistävien väliseinien liitos (betonivaarna + lenkit)
Kuva 51.  Jäykistävät seinät, betonivaarnasaumat, vaijerilenkki
Kuva 52. Kantavien väliseinien liitos (betonivaarna)