Konsolit

Pilarikonsoleja käytetään kannattamaan palkkeja pilarien ollessa jatkuvia tai kun tukeutuvia palkkeja on useita ja tukipinnat pilarin päällä ovat riittämättömät. Yleensä suositaan piiloon jääviä konsoleja. Piiloon jäävä konsoli voidaan toteuttaa betonikonsolilla ja loveamalla palkin päätä konsolin kohdalta tai käyttämällä teräksestä valmistettuja piilokonsoleja. 

Palkin pään loveaminen ei ole mahdollista matalilla palkeilla. Elementtipilareiden valmistuksen kannalta suositeltavaa on käyttää teräksisiä piiloulokkeita. Tällöin muottipintaa ei tarvitse rikkoa ja voidaan käyttää teräsmuottikalustoa valmistuksessa.

Betoniset pilarikonsolit

Betonisten pilarikonsolien suositeltavat mitat on esitetty kuvassa 4.8. Konsolityyppi A soveltuu näkyviin jääviin konsoleihin ja on taloudellisin konsolivaihtoehto. Konsolityyppi B soveltuu käytettäväksi päistään lovettujen palkkien kanssa kohteissa, joissa halutaan konsolin jäävän näkymättömiin. Suunnittelussa on huomioitava, että matalien jännebetonipalkkien yhteydessä ei voida käyttää upotettavaa betonikonsolia, koska konsolien vaadittavat mitat eivät mahdollista palkkien loveamista. Tästä syystä matalien jännebetonipalkkien yhteydessä käytetään yleensä teräksisiä piilokonsoleja.

Teräksiset piilokonsolit

Betonielementtipilareissa käytetään usein teräksestä valmistettuja piilokonsoleja. Teräksestä valmistetut konsolit on suunniteltu siten, että ne eivät työnny ulos muotista pilarin valuvaiheessa. Teräskonsolin pilarin ulkopuoliset osat kiinnitetään tehtaalla muottien purkamisen jälkeen. Eri konsolityypeille on olemassa yhteensopivat teräsosat betonielementtipalkkeihin asennettavaksi. Kuvissa 4.9 ja 4.10 on esitetty yleisimmät käytössä olevat konsolityypit. Eri tyypit poikkeavat yksityiskohdiltaan toisistaan, mutta ne eivät vaikuta paljoakaan pilarin toimintaan. Pilarin mitoitus on riippumaton käytettävästä konsolivaihtoehdosta. Piilokonsolit on huomioitava suunniteltaessa pilarin raudoitusta.


Kuva 4.8 Betoniulokkeiden vakiomitoitus
Kuva 4.9 Esimerkki piilokonsolista, AEP-konsoli (Anstar)
Kuva 4.10 Esimerkki piilokonsolista, PC-konsoli (Peikko)
Kuva 4.11 Nosturiulokkeet

Nosturikonsolit

Teollisuusrakennuksissa käytettävien siltanostureiden kannatukseen suositellaan joko betonisia nosturikonsoleja tai muototeräksisiä konsoleja (Kuva 4.11). Betonielementtipilariin voidaan muototeräskonsoli liittää myös jälkivalulla.

Teräsbetonikonsolit

Tässä osassa on suunniteltu ja raudoitettu 680 mm leveät teräsbetonikonsolit eurokoodin mukaisesti. Teräsbetonikonsolit on mitoitettu Eurocode 2:n liitteessä J kohdassa J.3 Konsolit esitetyn ristikkomallin mukaan. Kuvassa on esitetty mitoituksessa käytetty konsolin ristikkomalli.

Ristikkomallin solmut, sauvat ja raudoituksen ankkurointi on mitoitettu Eurocode 2:n kohdan 6.5

Mitoitus tehdään ristikkomenetelmän mukaan. Lisätietoja teräsbetonikonsolit tiedostossa.

Teräsbetonikonsolit