Elementtien kuljetus

Maantiekuljetusten aikana kuljettaja vastaa ajoneuvosta, kuormasta ja kuorman sidonnasta. Kuljetusyritys huolehtii kuljettajiensa opastuksesta. Kuljettajan on tunnettava käyttämänsä kaluston suoritusarvot. Kuljetusyritykselle ja kuljettajalle on annettava riittävät tiedot kuljetettavista elementeistä ajoneuvon turvallista kuormausta ja kuljetusta varten. Kuljetusyritys huolehtii siitä, että kuljettajan käyttämä ajoneuvo ja varusteet ovat kunnossa ja tarkastettu sekä soveltuvat kulloinkin kuljetettavaksi tarkoitettujen elementtien kuljetukseen. 

Elementtien kuljetus

Maantiekuljetuksia koskevia vaatimuksia ja vastuita käsitellään mm.  seuraavissa säädöksissä ja määräyksissä: Tieliikennelaki, Ajoneuvolaki, Työturvallisuuslaki, Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä ja Liikenne ja viestintäministeriön (Traficom) määräys Kuormakorit ja kuorman varmistaminen.

Elementtien lähettäjä antaa tarvittavat tiedot kuljetettavista elementeistä kuljetusyritykselle kuljetuskaluston valintaa ja elementtien lastauksen suunnittelua varten. Näitä tietoja ovat mm. kuljetettavien elementtien koko (huomioiden tartunnat ja ym. ulokkeet), muoto, painopiste ja paino. Elementteihin on aina merkitty niiden paino.

Elementtien lähettäjä vastaa siitä, että elementtikuorman lastauspaikka on vaakasuora ja kantaa ajoneuvon sekä kuorman painon ja että lastauspaikalle johtaa kuljetusajoneuvolle soveltuva tie. Lastauspaikalla kuljettajan on voitava tehdä työnsä turvallisesti. Lastauksen aikaiset vaara-alueet on rajattu. Vaara-alueen koko määräytyy mm. elementtien siirtoreitin sekä kaatuvan elementin vaatiman tilan perusteella. Elementtien lähettäjä ja kuljetusyritys huolehtivat yhdessä putoamissuojauksen toteuttamisesta lastaus- ja sidontapaikalla. Riippuen elementtikuormasta, lastausvälineestä ja käytetystä kuljetuskalustosta putoamissuojauksen järjestäminen voi vaatia lisätoimenpiteitä kuten portaita, kaiteilla varustettuja kulkusiltoja ja työtasoja, elementtitikkaita, henkilönostimia tai muita välineitä. Vastaavat vaatimukset koskevat myös elementtikuorman purkupaikkaa vastaanottajapäässä.

Elementin suunnittelija vastaa siitä, että elementti nousee nostettaessa tasapainossa ja asennossa, jossa elementin voi kuormata ajoneuvoon ja kuljettaa ajoneuvossa turvallisesti. Elementit sijoitetaan ajoneuvon kuormakoriin niin, että kuorman painopiste on mahdollisimman alhaalla, lähellä ajoneuvon pituussuuntaista keskiviivaa. Lisäksi kuorman sijoituksessa on mm. huolehdittava, että sallittuja akselipainoja ei ylitetä ja että ajoneuvon ohjautuvuuden ja jarrutustehon edellyttämät akselikuormitukset toteutuvat. Edellä olevat vaatimukset on myös otettava huomioon valmiskuormia valmistettaessa. Valmiskuorman tekijällä on osavastuu myös kuljetuksen aikana ja hänen on mm.  huolehdittava valmiskuormassa olevien välineiden kunnosta ja tarkastuksesta. Näitä välineitä ovat mm. erilaiset siirtolavat ja muut valmiskuorman tuentavälineet.

Elementtikuorma Kuljettaja voi siirtää siirtolavassa olevan elementtikuorman omatoimisesti allasautoon.

Kuljettajan on sidottava ja tuettava kuljettamansa elementtikuorma niin, että elementit ja kuorma pysyvät paikoillaan kiihdytyksissä, jarrutuksissa ja kaarteissa. Kuljettaja tarkastaa ajoneuvonsa ja kuorman kiinnitysvarusteiden kunnon silmämääräisesti ennen jokaista kuormausta. Tarkastettavia asioita ovat mm. kuormakorin sidontapisteet ja kuorman tuentavälineet sekä sidonta- ja kiinnitysvälineet. Elementtikuormien sidonta- ja tuentaohjeita on esitetty tämän sivun Kuljetusohje liitedokumentissa sekä mm. Eurooppalaisia parhaita toimintatapoja koskevat suuntaviivat 2014 Kuorman varmistaminen tieliikenteessä -ohjeessa.

Kuorman varmistamisessa noudatetaan standardia SFS-EN 12195-1 Maantieajoneuvojen kuormanvarmistus. Turvallisuus. Osa 1: Kiinnitysvoimien laskenta. Standardin muissa osissa käsitellään mm. kuorman varmistamisessa käytettäviä kiinnitysvöitä ja kettinkejä. 

Kuormassa olevien elementtien tulee kuormaus- ja purkuvaiheessa olla kiinnitettyinä, niin etteivät ne pääse kaatuman tai putoamaan lastauksen tai kuorman purun aikana. Esimerkiksi seinäelementtien sidontaa ei saa avata, ennen kuin nostoraksit ovat kiinni elementissä ja ketjut on kiristetty. Yhden elementin irrotus kuormasta ei saa heikentää muiden elementtien kiinnitystä, mikä estetään esimerkiksi käyttämällä elementtien välisidontaa. Lastaus- ja purkujärjestyksen tulee myös huomioida, ettei koko elementtikuorma pääse kippaamaan. Rakennustyömaalla vain kirjallisen alamiesluvan omaavat saavat kiinnittää elementit asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin. Kuljettaja huolehtii elementtikuorman sidonnasta ja tuennasta sekä sidonnan purkamisesta ja purkujärjestyksestä. Alamiesluvan omaava henkilö huolehtii nostoapuvälineiden kiinnittämisestä elementteihin sekä nostosta. Tarkempia ohjeita löytyy liitedokumentista Alamiesohjeen tiivistelmä.

Elementtien toimituksen turvallisuus vaatii elementtisuunnittelijan, elementtien valmistajan, kuljetusyrityksen ja rakennusyrityksen saumatonta yhteistyötä.