Kuorilaatat

Kuorilaatta on yleisin liittolaatta elementtilaattatyyppi, jota käytetään betonirunkoisissa rakennuksissa. Kuorilaattojen tuotestandardi on SFS-EN 13747.

Kuorilaattojen valmistustekniikka

Kuorilaatat ovat ohuita esijännitettyjä laattaelementtejä. Kuorilaatta toimii muottina paikalla valettavalle betonille. Lopullisessa tilanteessa kuorilaatta toimii pääraudoituksen sisältävänä liittorakenteena yhdessä pintavalun kanssa. Kuorilaattaelementissä on ansaat, joilla työsauman toimivuus pintavalun kanssa varmistetaan. Ansaita voidaan käyttää myös laattaelementin nostamiseen.

Kuorilaattojen valmistukseen käytetään C40/50-C70/85 lujuuden omaavaa betonia. Laatat valetaan liukuvaluna pitkien teräksisten valupetien päälle. Valussa käytetään jäykkää betonimassaa. Valukoneen muotoilema ja tiivistämä laatta säilyttää alustalla muotonsa ilman erillisiä muottilaitoja.


Kuorilaattojen punossuunnittelussa tarvittavat lähtötiedot

 • Seuraamusluokka (CC1, CC2 tai CC3)
 • Suunnittelukäyttöikä
 • Rasitusluokka
 • Palonkestoaikavaatimus
 • Kuormat:      
  • pysyvät kuormat ilman ontelolaatan omapainoa
  • muuttuvan kuorman kuormaluokka (A, B, C…)

Kuormissa on esitettävä neliökuormat ja keskittyneet kuormat, kuten tiilisenä ja pilarikuormat

 • Kuorilaattojen geometriatiedot, tukipituudet sekä tuen tyyppi (seinä tai palkki)
 • Kuorilaatan kanssa toimivan pintavalun paksuus.


Kuorilaattojen tyypit

Kuorilaatan vakioleveys on 1200 mm. Tarvittaessa voidaan käyttää kavennettuja laattoja. Suosituspaksuudet ovat 100, 120 ja 150 mm. Kantavuuden tai palonkestoajan vaatiessa laattaelementti voidaan tarvittaessa valmistaa 180 mm paksuna. Pintalaatan paksuus vaihtelee yleensä välillä 100…200 mm. Kuorilaattojen maksimijänneväli on n. 10 m.

Kuorilaattojen perustyypit

Kuorilaattojen tunnukset

Kuorilaatan tunnus on KL. Tunnuksen eteen ja/tai taakse lisätään tarkentavia tietoja. Tarkentavat tiedot on aina lisättävä laattatunnukseen KL.

KL = Peruskuorilaatta, palonkestoaikavaatimus enintään R60

EKL = Alapinnastaan tehtaalla eristetty kuorilaatta

15KL = kuorilaatta palonkestoaikavaatimuksella R90

2KL = kuorilaatta palonkestoaikavaatimuksella R120

Esimerkkejä kuorilaattatunnuksista

KL120 = 120 mm paksu kuorilaatta, palonkestoaikavaatimuksella REI60

15KL150 = 150 mm paksu kuorilaatta, palonkestoaikavaatimuksella REI90

EKL100 = 100 mm paksu alapinnastaan tehtaalla eristetty kuorilaatta

Kuorilaattojen käyttökohteet

Kuorilaattoja käytetään yleisimmin teollisuus- ja asuinrakennuksissa sekä pysäköintitaloissa. Kuorilaattojen yhteydessä rakennusten runkojärjestelmänä voidaan käyttää kantavat seinät-, pilaripalkki- tai pilarilaatta -järjestelmää. Pintavalulla laatasto sidotaan liittorakenteeksi. Kuorilaatta soveltuu erinomaisesti käytettäväksi niin betoni-betoni- kuin betoni-teräs-liittorakenteen osana. Alapohjissa käytettäviin kuorilaattoihin voidaan kiinnittää lämmöneristys valmiiksi tehtaalla.

Kuorilaatan paksuuden ja laataston kokonaispaksuuden valinta

Kuorilaatan ja laataston kokonaispaksuuteen vaikuttavia seikkoja:

 • Laataston jänneväli
 • Kuormat
 • Reikien vaikutus kuormituksiin ja laatan paksuuteen
 • Suurien reikien kohdalta kaikki kuormat siirtyvät reikien levyisiltä kaistoilta viereisille ehjille laattakaistoille
 • Putkistovetojen kohdalla minimi jälkivalun puristuspinnan korkeus on 40 mm.
 • Kuorilaatta toimii muottina pintavalulle, jolloin rakenteen tuentatarve voi olla kuorilaatan tai kokonaispaksuuden valintaperuste.

Kavennetut laatat

Suositeltavinta on käyttää mahdollisimman paljon ehjiä, 1200 mm leveitä laattoja. Tarvittaessa laattoja voidaan kaventaa halutun levyisiksi ja suositeltava minimileveys on 400 mm. Suositeltavimmat kavennusalueet on esitetty kuvassa 2. Kavennetut laatat sijoitetaan laataston reunoihin. Suunnittelussa tulee huomioida, että leikattuun reunaan ei jää viistettä.

Kuorilaattojen kavennusalueet

Ulokelaatat

Kuorilaatoista voidaan tehdä ulokkeita raudoittamalla pintabetonia. Ulokkeiden raudoituksen määrittää kohteen rakennesuunnittelija ja raudoitus toteutetaan kuten paikallavalettavissa laatoissa. Suunnittelussa on huomioitava ulkoisten kuormien lisäksi jännevoiman aiheuttama momentti.

Eristetyt kuorilaatat

Alapohjassa käytettäviin kuorilaattoihin voidaan tehtaalla kiinnittää eristys. Lämpimien rakennusten ryömintätilallisissa alapohjissa käytetään polystyreenieristettä (λdesign=0.031 W/mK). Myös muita alapohjan ryömintätilaan soveltuvia eristeitä voidaan käyttää. Eristepaksuudet valitaan valmistajan ohjeiden mukaan. Eristettä ei voi laittaa mahdollisten valunaikaisten tukien kohdalle, vaan eriste asennetaan työmaalla tukien poistamisen jälkeen.

Palonkesto

Kuorilaatat täyttävät REI60 palonkestovaatimuksen ilman erillistoimenpiteitä. Suuremmat palonkestoajat voidaan saavuttaa suojaamalla laatan alapinta paloeristyksellä tai mitoittamalla laatta vaadittavalle palonkestoajalle. Tällöin (laatan paksuus) ja jänneterästen suojabetonikerros kasvavat.

Kuorilaattojen tuenta

Yleensä kuorilaattojen alla käytetään tuentaa siihen asti, että paikallavalu on saavuttanut vähintään 70% nimellislujuudestaan. Työnaikaisen tuennan avulla estetään laattojen hammastus, taipuminen ja kiertyminen sekä varmistetaan työnaikainen kantokyky. Tuennan avulla voidaan lisätä laataston halkeilukestävyyttä ja pienentää lopputilanteen taipumia.

Kuorilaattojen tukipinnan suunnittelupituus on työnaikaisesti tuettavilla laattaelementeillä 60 mm ja tukemattomilla laattaelementeillä 80 mm. Tukipinnan minimi asennuspituus on tuetuilla elementeillä 40 mm ja tukemattomilla elementeillä 60 mm.

Kuorilaattojen rei'itysohjeet

Kuorilaattojen reiät pyritään sijoittamaan punosten väliin. Kuvassa 3 on esitetty suositeltavat sijainnit kuorilaatan poikkileikkauksessa. Reiät pyritään sijoittamaan mahdollisimman kauaksi toisistaan. Suositus on, että samassa poikkileikkauksessa on vain yksi reikä. Peräkkäisten reikien katsotaan olevan samassa poikkileikkauksessa silloin kun niiden välinen etäisyys laatan pituussuunnassa on pienempi kuin 1200 mm. Pieniä reikiä, kuten sähköreikiä (n. 20 mm) voi olla samassa poikkileikkauksessa enintään 5kpl.

Kuorilaatan reikien sijoitus

Alle 150 mm reiät tehdään työmaalla ja yli 150 mm reiät tehdään tehtaalla tuoreeseen betoniin. Kaikki reiät esitetään laataston reikäpiirustuksessa. Reikien pielien kestävyyden ja tarvittavan raudoituksen tarkistaa rakenteiden pääsuunnittelija.

Kuorilaatan reunapalkki

Yli 300 mm leveiden reikien reunaan tehdään laataston poikkisuuntainen palkki kuvan 4 vaihtoehtojen A tai B mukaan. Tehollisen korkeuden riittävyys vaihtoehdolle A tarkistetaan valmistajien ohjeiden mukaan. Jos tehollinen korkeus ei ole riittävä, tehdään vaihtoehdon B mukainen palkki. Reikien kohdilta kuormat siirretään reikien molemmin puolin laattakaistoille, joiden leveys on 5*laatan paksuus. Poikittaisen palkin jännevälinä käytetään kantavien kaistojen keskilinjojen välistä matkaa 5*laatan paksuus + reiän leveys. Kuormana palkilla on kolmiokuorma, jonka huippuarvo on 1,5*reiän leveys*tasainen kuorma (sisältäen oman painon).