Kuorilaatat

Kuorilaatta on ohut, esijännitetty umpilaattaelementti, joka toimii muottina paikalla valettavalle betonille. Lopullisessa tilanteessa kuorilaatta toimii pääraudoituksen sisältävänä liittorakenteena yhdessä päällevalun kanssa. Kuorilaattaelementissä on ansaat joilla työsauman toimivuus päällevalun kanssa varmistetaan. Ansaita voidaan käyttää myös laattaelementin nostamiseen. 

Kuva 7.7 Kuorilaatan poikkileikkaus

Kuorilaattoja käytetään yleisimmin teollisuus- ja asuinrakennuksissa sekä pysäköintitaloissa. Kuorilaattojen yhteydessä rakennusten runkojärjestelmänä voidaan käyttää kantavat seinät-, pilaripalkki- tai pilarilaatta -järjestelmää. Pintavalulla laatasto sidotaan liittorakenteeksi. Kuorilaatta soveltuu erinomaisesti käytettäväksi niin betoni-betoni- kuin betoni-teräs-liittorakenteen osana. Alapohjissa käytettäviin kuorilaattoihin voidaan kiinnittää lämmöneristys valmiiksi tehtaalla.

Kuorilaatan vakioleveys on 1200mm. Tarvittaessa voidaan käyttää kavennettuja laattoja. Vakiopaksuudet ovat 100, 120 ja 150mm. Kantavuuden tai palonkestoajan vaatiessa laattaelementti voidaan tarvittaessa valmistaa 160 mm paksuna. Pintalaatan paksuus vaihtelee välillä 100…200mm. Kuorilaattojen maksimijänneväli on n. 10 m.

Kuorilaatan päälle valettavan paikallavalun raudoituksen suunnittelee kohteen rakennesuunnittelija. Raudoitus suunnitellaan samoja periaatteita noudattaen kuten tavalliset paikallavalulaatat. Poikkeavaa on se, että kuorilaatan pituussuuntaiset jänneteräkset korvaavat pääraudoituksen pääkantosuunnassa.

Kuorilaatan paksuuden ja laataston kokonaispaksuuden valinta Kuorilaatan ja laataston kokonaispaksuutta valittaessa huomioidaan seuraavia asioita:

  • Laataston jänneväli
  • Kuormat
  • Reikien vaikutus kuormituksiin ja laatan paksuuteen
  • Suurien reikien kohdalta kaikki kuormat siirtyvät reikien levyisiltä kaistoilta viereisille ehjille laattakaistoille
  • Putkistovetojen kohdalla minimi jälkivalun paksuus on 40mm
  • Kuorilaatta toimii muottina päällevalulle, jolloin rakenteen tuentatarve voi olla valintakriteeri kuorilaatan tai kokonaispaksuuden valinnalle

Kavennetut kuorilaatat Suositeltavinta on käyttää mahdollisimman paljon ehjiä, 1200mm leveitä laattoja. Tarvittaessa laattoja voidaan kaventaa halutun levyisiksi ja suositeltava minimileveys on 400mm. Suositeltavimmat kavennusalueet on esitetty kuvassa 7.8. Kavennetut laatat sijoitetaan laataston reunoihin. Suunnittelussa tulee huomioida, että leikattuun reunaan ei jää viistettä.

Kuva 7.8 Kuorilaatan suositeltavat kavennusalueet

Palonkesto

Kuorilaatat täyttävät REI60 palonkestovaatimuksen ilman erillistoimenpiteitä. Suuremmat palonkestoajat voidaan saavuttaa suojaamalla laatan alapinta paloeristyksellä tai mitoittamalla laatta vaadittavalle palonkestoajalle. Tällöin laatan paksuus ja jänneterästen suojabetonikerros kasvavat.

Ulokelaatat

Kuorilaatoista voidaan tehdä ulokkeita raudoittamalla pintabetonia. Ulokkeiden raudoituksen määrittää kohteen rakennesuunnittelija ja raudoitus toteutetaan kuten paikallavalettavissa laatoissa. Suunnittelussa on huomioitava ulkoisten kuormien lisäksi jännevoiman aiheuttama momentti.

Kuorilaattojen tuenta

Yleensä kuorilaattojen alla käytetään tuentaa siihen asti, että paikallavalu on kuivunut. Työnaikaisen tuennan avulla estetään laattojen hammastus, taipuminen ja kiertyminen sekä varmistetaan työnaikainen kantokyky. Tuennan avulla voidaan lisätä laataston halkeilukestävyyttä ja pienentää lopputilanteen taipumia.

Kuorilaattojen tukipinnan suunnittelupituus on työnaikaisesti tuettavilla laattaelementeillä 65mm ja tukemattomilla laattaelementeillä 80mm. Tukipinnan minimi asennuspituus on tuetuilla elementeillä 35mm ja tukemattomilla elementeillä 50mm.

Kuorilaattojen rei’itysohjeet

Kuorilaattojen reiät pyritään sijoittamaan punosten väliin. Kuvassa 7.9 on esitetty suositeltavat sijainnit kuorilaatan poikkileikkauksessa. Reiät pyritään sijoittamaan mahdollisimman kauaksi toisistaan. Suositus on, että samassa poikkileikkauksessa on vain yksi reikä. Peräkkäisten reikien katsotaan olevan samassa poikkileikkauksessa silloin kun niiden välinen etäisyys laatan pituussuunnassa on pienempi kuin 1200mm. Pieniä reikiä, kuten sähköreikiä (n. 20mm) voi olla samassa poikkileikkauksessa enintään 5kpl.


Kuva 7.9 Kuorilaatan reikien suositeltavat sijoitusalueet
Kuva 7.10 Kuorilaatan reiän reunapalkin pituus ja kuormien määrittäminen

Alle 150mm reiät tehdään työmaalla ja yli 150mm reiät tehdään tehtaalla tuoreeseen betoniin. Kaikki reiät esitetään laataston reikäpiirustuksessa. Reikien pielien kestävyyden ja tarvittavan raudoituksen tarkistaa rakenteiden pääsuunnittelija. 

Yli 300mm leveiden reikien reunaan tehdään laataston poikkisuuntainen palkki kuvan 7.10 vaihtoehtojen A tai B mukaan. Tehollisen korkeuden riittävyys vaihtoehdolle A tarkistetaan valmistajien ohjeiden mukaan. Jos tehollinen korkeus ei ole riittävä, tehdään vaihtoehdon B mukainen palkki. Reikien kohdilta kuormat siirretään reikien molemmin puolin laattakaistoille joiden leveys on 5*laatan paksuus. Poikittaisen palkin jännevälinä käytetään kantavien kaistojen keskilinjojen välistä matkaa 5*laatan paksuus + reiän leveys. Kuormana palkilla on kolmiokuorma, jonka huippuarvo on 1,5*reiän leveys*tasainen kuorma (sisältäen oman painon).

Kantokäyrät