Kuljetus ja nostot

Asetuksen VNa 205/2009 36§:n mukaisesti rakennesuunnittelijan (toimeksiannosta riippuen tarkoittaa tässä vastaavaa rakennesuunnittelijaa, tuoteosasuunnittelijaa tai valmisosasuunnittelijaa) on annettava tiedot elementtien turvallisesta nostosta ja käsittelystä.

Kuva 13

Elementtisuunnittelijan tulee mitoittaa elementit siten, että ne kestävät kuljetusten ja nostojen aikaiset rasitukset ja lisäksi hänen tulee määritellä elementtien nosto- ja käsittelytavat suunnitelmissaan.

Elementtien nostoelimet suunnitellaan ja mitoitetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Nostolenkkien kokoa valittaessa tulee lähteä siitä olettamuksesta, että elementtiä nostetaan maksiminostokulmalla. Elementin suorassa nouseminen nostotilanteessa varmistetaan sijoittamalla nostoelimet elementin paksuussuunnassa samaan tasoon elementin painopisteen kanssa. Esimerkiksi sandwich-elementissä painopiste voi usein sijoittua elementin paksuussuunnassa eristetilaan, jolloin nostokohta pitää suunnitella samaan tasoon, ks kuva 1.

Kuva 1. Sandwich-elementin nosto

Elementtisuunnitelmissa tulee esittää kuljetukseen ja nostoon liittyen vähintään seuraavat asiat:

 • elementin paino
 • elementin painopisteen sijainti
 • nostolenkit ja niiden sijainti mitoitettuna
 • ohje sallituista nostotavoista, nostokulmista, kääntötavasta ja muista rajoituksista
 • elementin vaadittu lujuus nostotilanteessa
 • mahdolliset kuljetustuet

Asennusvaihe

Rakennesuunnittelijan tulee mitoittaa betoniset ulkoseinärakenteet ja niiden liitokset siten, että ne pystyvät siirtämään ja kantamaan niille tulevat asennusaikaiset kuormitukset. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kantaviin ja jäykistäviin elementteihin.

Ohjeet elementtien asennukseen löytyvät kohdasta Elementtien asennus

Asetuksen VNa 205/2009 36§:n mukaisesti rakennesuunnittelijan (toimeksiannosta riippuen tarkoittaa tässä vastaavaa rakennesuunnittelijaa, tuoteosasuunnittelijaa tai valmisosasuunnittelijaa) on annettava toteutuksesta vastaaville elementtien asennussuunnitelman laadintaa varten riittävät tiedot elementtien asennusjärjestyksestä, väliaikaisesta tuennasta ja lopullisesta kiinnittämisestä siten, että rakenteellinen vakavuus säilyy kaikissa asennustyön vaiheissa.

Toimeksiannosta riippuen rakennesuunnittelijan ja/tai elementtisuunnittelijan tulee suunnitelmissaan antaa vähintään seuraavat tiedot liittyen ulkoseinäelementtien asennusaikaiseen toimintaan:

 • rungon stabiliteettikuvaus
 • väliaikaisten tukien käyttö ja purkuajankohta
 • väliaikaisten tukien kiinnityskohdat ja tavat, esim. tönärit
 • tukitankojen kiinnitys alapäässä maahan tai holviin
 • vaatimukset liitoksien lujuuden kehitykselle ja sen seurannalle
 • sallitut asennustoleranssit
 • selvitys hitsausmenetelmistä ja vaadittavasta tarkastuslaajuudesta ja menetelmistä
 • vaatimukset hitsattaessa kylmissä tai kosteissa olosuhteissa

Monimutkaisissa kohteissa tulee tarvittaessa laatia erilliset asennusvaiheen stabiliteettilaskelmat ja suunnitelmat, joissa esitetään tarvittavat erityistoimenpiteet kuten esim. asennusaikaiset lisäjäykisteet tai tuennat.

Seinäelementti tulee tukea asennusaikaisia kuormia vastaan aina vähintään kahdella tönärillä ja alareunasta vähintään kahdella tapilla.


Kuva 15

Kuva 16

Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kantavien rakenteiden tukipintojen riittävyyteen myös asennuksen aikaisissa kuormitus- ja tukitilanteissa. Erityisesti tulee huomioida mahdollisten seinämäisten palkkien tukipinnat ja työjärjestys siirrettäessä kuormia seinämäiselle palkille ja palkilta tukirakenteille.