Betonielementtien saumavalut

Kaikkia betonitöitä varten laaditaan betonityösuunnitelma (Betoninormit 2021 BY65), jossa huomioidaan työn vaatimukset, vastuuhenkilöt sekä työmenetelmät. Kantavan betonisauman tekemistä koskevat samat vaatimukset kuin paikalla valettua betonirakennetta. Saumaustyö dokumentoidaan toteutusasiakirjojen edellyttämällä tavalla.

Työturvallisuus

Betonin pumppaus on tapaturma-altista työtä. Betonin pumppauksessa pitää olla tarkkana liukastumisten, kaatumisten, kompastumisten ja esineiden päälle astumisten kanssa. Pumppauskaluston käyttöpaikat tulee merkitä työmaan aluesuunnitelmaan ja pumppauskaluston käyttö on suunniteltava huolellisesti. Työmaan on huolehdittava, että betonin pumppauskaluston käyttö on turvallista.

Työmaalla on täytettävä betonin pumppausauton pystytyspöytäkirja ennen pumppauksen aloittamista (VNp. 629/94). Pystytyspöytäkirjaan kirjataan työn vaarat ja niiden torjumiseen varaudutaan. Pumppuauton kuljettajan on vaadittava pystytyspöytäkirjan tekemistä ja pöytäkirja tulee laatia yhdessä betonointityöstä vastaavan työnjohtajan kanssa. Pöytäkirjaan kirjataan mm. tukijalkojen perustus, syöttöputkiston kunto, pääletkun turvalukitus, näköyhteys valukohteeseen, lähellä olevat sähköjohdot ja pumppuautolle suoritettu pakollinen määräaikainen tarkastus. Lisäksi työmaa on velvollinen ilmoittamaan pumppuauton kuljettajalle, mikäli työmaalla on pumppaustyötä vaarantavia puutteita. Pumppukaluston mukana on oltava suomenkieliset käyttöohjeet ja niitä on noudatettava.

Mikäli betonipumppaus tapahtuu erillisen pumppauskaluston ja laastisiilojen avulla, on työmaalla huolehdittava, että laastisiilojen maapohja on tasainen ja riittävän kantava. Maapohjan kantavuutta on tarkkailtava pumppaustyön edetessä.

Betonipumppauksen aikana iho ja silmät tulee suojata betoniroiskeilta. Käytä betonipumppauksen aikana ihon suojaavia kumisia suojakäsineitä, teräskärjellä varustettuja kumijalkineita, kuulonsuojaimia, kypärää ja suojalaseja tai kypärää ja kasvot peittävää maskia.

Saumausolosuhteet

Elementtien saumaustyötä voidaan tehdä lähes kaikissa sääolosuhteissa. Helteellä (> +30 °C) on vaarana tuoreen laastin liian nopea jäykistyminen, koska kuuma ilma haihduttaa veden massasta nopeasti. Lämpimän sään pumppausongelmia voidaan vähentää käyttämällä:

  • vaaleita, esim. keltaisia pumppausletkuja (tumma imee itseensä lämpöä)
  • käyttämällä läpinäkyvää vesiletkua tai pientä ohivirtausta, jolloin vesi letkussa ei lämpene liikaa
  • järjestämällä pumppuasemalle varjostus, jotta massa ei pääse lämpenemään avoimessa pumppualtaassa
  • pitämällä massan notkeus mahdollisimman löysänä
  • minimoimalla taukojen pituus, jolloin massa ei ehdi jäykistyä liikaa

Talvella saumaustöitä voidaan tehdä luotettavasti -15 ºC pakkaseen saakka. Tätä alhaisemmassa lämpötilassa saumabetonin lujuudenkehitys pysähtyy lähes täysin sekä tuoreen betonin vaurioitumisriski pakkasen takia kasvaa.  Talviolosuhteiden vaikutusta työsuoritukseen voidaan vähentää:

  • sijoittamalla pumppuasema esim. konttiin, johon saadaan järjestettyä hyvä valaistus ja lämmitys
  • käyttämällä lämmintä vettä (maksimi 40 °C)
  • kylmää vettä käytettäessä järjestetään pieni ohivirtaus, jotta vesi ei pääse jäätymään vesiletkussa
  • järjestämällä työkohteeseen lämmitys esim. säteilylämmittäjillä tai tehokkaalla valaistuksella.

Kovalla sateella pystysaumojen pinnat voivat kastua liikaa, jolloin massa valuu helposti saumasta alas. Saumaustyötä tehdessä pinnat saavat olla mattakosteat (tummat), mutta selvää vesikalvoa ei pinnoilla saa olla, koska tartunta saumalaastin ja elementin saumapinnan välillä jää tällöin puutteelliseksi. Talvella saumojen tulee olla sulia ja lumesta puhdistettuja.

Pumppuaseman vaatimukset työmaalle

Työmaa järjestää pumppausurakoitsijoille valmiiksi sähköt holville: 1x32 A ja 1–2x16 A. Työmaa järjestää myös valmiiksi vesiletkun sekä paineveden esteettömän saannin. Letkun liittimenä käytetään ¾”:n kynsiliitintä. Jos työmaalla ei ole käytettävissä lämmintä vettä, järjestää pumppari halutessaan veden lämmityksen. Vesi- ja sähköliittymät on oltava pumppauspisteen välittömässä läheisyydessä, korkeintaan 20 m päässä pumppauspisteestä.

Tuotteiden toimitus, varastointi ja siirtäminen työmaalle

Saumabetoni toimitetaan työmaalle joko suursäkeissä tai siilossa. Suursäkit varastoidaan työmaalla esim. kuormalavojen päällä, koska maassa olevat terävät kivet ja mahdolliset oksat voivat puhkaista säkin pohjan. Säkkien päälle levitetään sateen varalta suojapeite.

Työmaa osoittaa siilolle paikan, johon on kuljetusautolla helppo päästä ja joka on riittävän kantava (siilon paino noin enintään 28 tonnia) ja suora.

Esityöt

Esitöissä tulee huomioida voimassa olevat määräykset ja ohjeet henkilökohtaisesta ja ympäristön suojauksesta. Valtioneuvoston asetus (VNa 1267/2019) työhön liittyvästä syöpävaaran torjunnasta asettaa altistumiselle raja-arvot, jotka tulee huomioida työn suunnittelussa ja toteutuksessa.

Pystysaumaurakoitsijaa varten puhdistetaan noin 1 m levyinen kaista seinän vierestä. Saumojen eteen ei saa varastoida mitään, mikä estää pumpparin esteettömän pääsyn saumojen luokse. Hyvän saumauslopputuloksen edellytys on, että pumppari näkee koko ajan sauman täyttymisen.
 
Saumauspintojen tulee olla puhtaita muottiöljystä, pölystä, vapaasta vedestä tai jäästä ennen saumaustyön aloittamista. Jäiset saumapinnat sulatetaan varovasti esim. kaasuliekillä. Kuumaa höyryä ei suositella, koska se kastelee saumapinnat. Lumi ja muut irtoroskat on kätevintä poistaa paineilmalla.
 
Jos raudoitus ei kuulu saumausurakoitsijan urakkaan, saumojen on oltava valmiiksi raudoitettuja. Saumausurakoitsijan velvollisuus on huomauttaa tilaajalle, jos hän havaitsee raudoituksessa puutteita, vaurioita tai virheitä.
 
Jos saumausurakoitsija tekee työn esim. nostolavalta, rakennuksen viereen tulee päästä mieluummin useammalta kohdalta.
 
Jos sekoitus-/ saumauskalustoa asennetaan holville, tulee alle laittaa ensin kevytpressu tai muu vastaava suojaus holvin likaantumisen estämiseksi.

Pystysaumaus

Saumausurakoitsija asentaa itse mahdolliset tuke- ja tukilaudat väliseinän ympärille. Työmaa järjestää työkohteeseen sopivaa puutavaraa. Tarvittavat ulkoseinien tukelaudat asentaa työmaa. Työmaa poistaa ennalta myös väliseinien yläpäissä olevat ontelolaattojen asennuksesta mahdollisesti käytetyt laudat.
 
Saumattaessa sateella työkohde tulee olla yläpuolelta suojattu. Liian märälle pinnalle seinien pumppusaumaus ei onnistu.
 
Saumausurakoitsija tekee työsuorituksen rauhallisesti ja huolellisesti. Onnistunut saumaustyö on edellytys rungon vakavuudelle, palonkestävyydelle sekä lämpötekniselle että äänitiiviydelle.
 
Saumausmassan notkeus pidetään mahdollisimman notkeana, kuitenkin niin että se pysyy saumassa valumatta. Pumppausletkun pää työnnetään saumaan ja massaa pursotetaan saumaan pitämällä letkun pää jo saumatun pumpatun massan sisällä. Näin saadaan saumavalusta yhtenäinen. Jos massaa pudotetaan letkun päästä, ei sauma täyty kunnolla ja siihen jää paljon tyhjiä koloja. Saumamassan on ympäröitävä teräkset kauttaaltaan – vain näin taataan terästen toimivuus sekä korroosiosuojaus.

Pystysaumoissa on viime vuosina yleistynyt ns. joustavien teräslenkkien käyttö. Jotta nämä teräkset toimisivat suunnitellulla tavalla, on niiden tyhjät peltikotelot saatava täyteen saumamassaa.

Pystysaumamassa pumpataan n.10 mm yli lopullisen seinäpinnan. Massan annetaan seistä hetken (n. 10…30 min), jonka jälkeen saumausurakoitsija viimeistelee saumat.  

Viimeistelyssä massaa painetaan vielä voimakkaasti saumaan, jotta mahdolliset tyhjät kolot täyttyisivät. Lopuksi ylimääräinen massa leikataan terälastalla ympäröivien seinäelementtien pinnan tasoon. Jotta sauma ei jäisi ns. kovaksi, sauma voidaan painaa n. 5 mm ympäröivää seinäpintaa syvemmäksi.
 
Pumpattavan sauman takana suositellaan käytettäväksi tukelautaa. Mikäli sauman takana ei ole tukelautaa tai eristekerrosta, sauman kokonaan täyttyminen tulee varmistaa ja sauma tasoitetaan myös toiselta puolelta pumppauksen jälkeen.
 
Pystysaumaurakoitsija pumppaa yleensä myös seinäelementin yläsaumat sekä täyttää varauskolot. Yläsaumoissa pumpataan yleensä sauman ulkoreunoihin ”tukesaumat”, jotka toimivat yläsauman muotteina, kun sauma valetaan ontelolaataston saumauksen yhteydessä täyteen. Seinäelementtien asennuspalojen ympärystät tulee tiivistää huolella, jotta niihin ei jää ilmarakoja.

Ontelolaataston saumaus

Saumattavan kentän tulee olla puhdas ja saumaustyölle vapaa. Holville ei saa varastoida suuria tavaraeriä työn ajaksi. Holvilla olevat esineet on sijoitettava laataston päälle siten, että saumat ovat vapaina pumppaukselle ja saumari pääsee näkemään jatkuvasti sauman täyttymisen.  
 
Ennen pumppaustyön aloitusta tehdään muotti- ja tukelaudoitukset ja varmistetaan että ontelolaattojen päissä sekä piikatuissa kohdissa, esim. s-teräkset reunakaistoilla, on tukkeet. Elementtitehdas toimittaa pyynnöstä ylimääräisiä valutulppia työmaalle ilmaiseksi. Läpimenot voidaan tukkia myös esim. mineraalivilla- tai EPS-paloilla. Samalla varmistetaan, ettei saumateräkset ole sauman pohjalla ja saumateräs betonoituu kauttaaltaan ympäri ja että mahdolliset läpivientikappaleet ovat asennettu valmiiksi.

Sähköputkien enimmäismäärä pituussaumassa on 2 x Ø20 ja päätysaumassa 3 x Ø20. Mikäli päätysaumassa täytyy kulkea edellä mainittua enemmän sähköputkia, tulee ontelolaattaan sijoittaa sähköura (SUR) ontelolaattavalmistajien ohjeiden mukaisesti. Sähköreitit tulee tarkistaa ennen pumppaustyön aloitusta.
 
Saumojen täyttöjärjestys suunnitellaan etukäteen siten, ettei valuletkuja jouduta vetämään jo saumatun alueen yli, jolloin laatasto likaantuu.
 
Jos ontelolaataston saumaus tehdään normaalilla betonilla, on saumat aina tiivistettävä huolellisesti tärysauvalla. Jos saumat pumpataan itsetiivistyvällä betonilla, ei erillistä tiivistystä tarvita. Saumojen täyttyminen tulee kaikissa tilanteissa varmistaa.
 
Jos laatastolle on tulossa pintavalu, jätetään saumat noin 20 mm vajaaksi pintabetonin tartunnan parantamiseksi. Jos laatastolle tulee pintatasoite, pumpataan saumat täyteen ja saumojen pinnat tasataan teräslastalla. Jos saumat on pumpattu normaalilla betonilla, on saumat hyvä esikäsitellä, ”ositella” käsitasoitteella ennen pumpputasoitteen levitystä saumojen tiiveyden varmistamiseksi. Jos saumat on pumpattu itsetiivistyvällä massalla, ei erillistä osittelua tarvita.

Saumaustyön lopetus

Saumaustyön päätyttyä pumppari poistaa asentamansa tukelaudat ym. väliaikaiset rakenteet, kerää materiaalit kasaan sekä siivoaa jälkensä.  
Laastijätteet kerätään lattialta ennen niiden kovettumista ja viedään niille varattuun paikkaan.

Saumauspumppu pestään joko holvilla tai maassa. Holvilla varotaan liian veden käyttöä, jotta ei kastella ja liata rakenteita.

Pumppari suojaa vajaaksi jääneet suursäkit kastumiselta ja työmaa siirtää ne odottamaan seuraavaa pumppauskertaa

Laadunvarmistus

Pumpparilla tulee olla riittävä ammattitaito työn tekemiseen. Saumaustyössä tulee aina ottaa huomioon tuotekohtaiset tekniset tiedot ja työohjeet.

Saumaustyön laatua tulee valvoa. Seinien pystysaumojen täyttymistä voidaan kontrolloida esim. painelemalla saumaan 5 mm paksulla rautatangolla, kun valu on enintään 60 minuutin ikäinen.

Kovettuneen sauman laadunvarmistus tapahtuu ainetta rikkovilla menetelmillä esim. poralieriö tai piikkaus. Saumaustyön laatua kannattaa siis valvoa työn aikana. Työn suorituksessa tulee painottaa ja edellyttää erityisen huolellista työskentelyotetta.

Julkisivun ns. sisäkuorielementtejä saumattaessa on aina varmistuttava ulkopuolelta, että sauma ja varauskolot ovat täyttyneet, eikä esim. lämmöneristeen taakse jää lämpövuotoja aiheuttavia koloja tai suojaamattomia saumateräksiä.

Työmaan, saumausurakoitsijan ja materiaalitoimittajan hyvä yhteistyö varmistavat hyvän lopputuloksen.