Suunnittelun ohjaus

Ohje on tarkoitettu betonielementtirakenteiden suunnittelun ja valmistuksen ohjaukseen. Ohjeessa on viitattu tärkeimpiin elementtisuunnittelun asiakirjoihin ja suunnitteluohjeisiin. Suunnittelutoimeksiannon sisältö ja laajuus määritellään valmisosien osalta RAK 95 Rakennesuunnittelun tehtäväluettelon kohdan 4.2.4 mukaan sitä tarvittaessa täydentäen.

Ohje on laadittu rakennuttajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja elementtiteollisuuden yhteistyönä (SKOL, RAKLI ja RT). Tätä ohjetta täydentävät asunto- sekä liike- ja toimitilasuunnittelun ohjeistuksen lomakkeistot. Elementtisuunnittelun tilaajan ja suunnittelijan välisessä sopimuskatselmuksessa sovelletaan tätä ohjetta.

1. Elementtien valmistuksen tarjouspyyntövaihe

Tarjouspyyntöasiakirjat laatii pääsääntöisesti kohteen rakennesuunnittelija. Lähtötietoja ovat mm. määrällisesti ja laadullisesti riittävän valmiit arkkitehtisuunnitelmat, kuormitustiedot, tyypillisimmät rakenneratkaisut ja perusdetaljit.

Tarjouspyyntövaiheessa esitettävien suunnitteluasiakirjojen tulee sisältää ainakin

 • julkisivut ja niiden pintatiedot
 • julkisivu- ja runkokaaviot
 • rungon jäykistysperiaatteet
 • oleelliset leikkaukset
 • riittävä määrä tyyppielementtipiirustuksia kuvaamaan koko kohdetta
 • mahdolliset erikoisteräsosat sekä
 • alustavat reikä- ja varausmäärät
 • tarjousvaiheen jälkeen piirustuksiin tulevat muutokset sovitaan erikseen

2. Aikataulut ja ohjaus

Rakennushankkeen yleisaikataulua laadittaessa muodostetaan tehtäväluettelo, johon kootaan ajallisesti ja taloudellisesti merkittävät sekä itsenäisesti ohjattavat eri urakoitsijoiden tehtävät.

Elementtisuunnittelun vaatima aika tulee sovittaa näin laadittuun yleisaikatauluun. Elementtien tuotantopiirustusten ja luetteloiden valmistumiselle laaditaan aikataulu, jossa sovitaan päivämäärät, jolloin piirustukset ovat valmistavalla tehtaalla. Suurissa kohteissa suositellaan piirustusten lähettämistä toimituserissä tietyin jaksoin tai lohkoin. Ennen suunnitteluaikataulun laatimista on sovittava lähtötietojen toimituspäivämäärät sekä milloin LVIS-, reikä- ja varauskierros tehdään.

Suunnittelijan on välittömästi ilmoitettava suunnittelun tilaajalle ja elementtivalmistajalle, jos hän ei saa sovittuja lähtötietoja aikataulun mukaisesti. Aikataulussa tulee huomioida myös elementtien sähköistämissuunnittelun vaatima aika.

Ohjeellisina aikatauluina suunnitelmien toimittamiseen voidaan pitää:

 • seinäelementit 6-10 viikkoa
 • ontelolaatat 4-8 viikkoa
 • runkoelementit 6-10 viikkoa ennen kyseisen elementtierän toimitusta

Ns. viikkokäsite ei ole aikatauluohjauksena riittävä, vaan on sovittava piirustusten täsmälliset toimituspäivämäärät.

Elementtisuunnittelun lähtötietovaihe on sovitettava rakennus- ja asennusaikatauluihin, asennusjärjestykseen sekä suunnitteluprosessiin siten, että kaikki tarpeelliset tiedot ovat yksiselitteisinä toimitettavissa elementtisuunnittelun edellyttämässä aikataulussa.

Elementtisuunnittelun aloituskatselmus pidetään välittömästi, kun elementtien toimitussopimus on tehty. Aloituskatselmuksen kutsuu yleensä koolle elementtisuunnittelun tilaaja. Mikäli elementtisuunnittelu on tehty ennen elementtien toimitussopimusta, pidetään suunnittelukatselmus, jossa käydään läpi edellä luetellut asiat soveltuvin osin. Katselmuksen koollekutsuja on elementtivalmistaja.

Elementtisuunnittelun lähtötietojen laatuun ja oikeellisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mikäli tarjouspyyntövaiheen suunnitteluasiakirjoihin tulee suunnittelun aikana muutoksia, suunnittelija informoi elementtitehdasta sekä elementtisuunnittelun tilaajaa ennen muutosten tekemistä.

Asennussuunnitelma ja alustava asennusjärjestys tulee olla käytettävissä, kun suunnittelija, valmistaja ja tilaaja päättävät suunnitteluaikataulusta. Rakennuskohteen asennusjärjestyksen
muuttuessa suunnittelija ja elementtitoimittaja sopivat tarvittaessa elementtien uuden suunnittelu- ja valmistusjärjestyksen ja piirustusten laadinnalle uudet välitavoitteet sekä informoivat asiasta tilaajaa. Asennusaikatauluun tai -suunnitelmaan tulevista muutoksista sovitaan pää- ja asennusurakoitsijan, suunnittelijan ja valmistavan tehtaan kesken.

3. Suunnitelmien sisältö

Piirustukset

Elementtipiirustuksen tehtävä on kertoa tarkoituksenmukaisesti esitettyinä kaikki elementin valmistuksessa sekä rakenteen käytössä tarvittavat tiedot.

Jokaisesta erilaisesta elementistä laaditaan oma elementtipiirustus, jossa esitetään kaikki elementin valmistuksessa tarvittavat tiedot. Piirustuksissa ei käytetä erillisiä viittauksia detaljeihin tai elementtityöselitykseen. Erityisesti betonipinnat ja pintakäsittelyt merkitään kaikkiin piirustuksiin.

Seinäelementit esitetään piirustuksissa katsomissuunta muottiin päin. Kaikkien elementtityyppien osalta esitetään leikkauspiirustukset sekä merkitään piirustuksiin leikkausnuolet.

Tuotantopiirustusten koko on yleensä A3 tai suurempi. Tarvittaessa A3-piirustuksia voi olla useampia kuvaamaan tiettyä elementtiä. Vakiotyyppisistä elementeistä kuten ontelo- ja liittolaatoista piirustukset voidaan esittää A4-koossa.

Päämitat esitetään mittaviivoin siten, että alku- ja loppupää ovat selvästi tulkittavissa. Esimerkiksi mitat eivät voi lähteä reiän tai kolon kohdalta. Mitat esitetään siten, että valmistuksessa vältytään hankalilta laskutoimituksilta. Runkoelementtejä suunniteltaessa käytetään lisäksi jonomitoitusta.

Muutokset elementtipiirustuksiin merkitään nimiöön, piirustukseen ja luetteloon, vastaavat muutokset tehdään taulukoihin ja muutokset toimitetaan kirjallisina ja allekirjoitettuina elementtitehtaalle. Suunnittelija hyväksyy piirustukset kuittauksellaan.

Valmistettavista elementeistä laaditaan elementtiluettelo, jossa näkyvät elementtien tunnukset, päämitat ja määrät.

Taulukot

Piirustuksissa esitetään BY 38-1 mukaiset materiaali- ja terästaulukot, ellei suunnittelusopimuksessa toisin mainita. Materiaalitietoja ei esitetä piirustuksen työselostusosassa, vaan kaikki vakio- ja erikoismateriaalit luetteloidaan materiaalitaulukkoon. Terästaulukoiden laadinnassa on kiinnitettävä huomiota raudoitteiden mahtumiseen muottiin ottamalla mitoituksessa huomioon erityisesti mittatoleranssit ja terästen taivutussäteet.

Työselostukset

Elementtipiirustuksissa ei saa olla rakennusselostuksista poikkeavaa tietoa. Betonivalmisosarakenteiden työselostuksessa annetaan yleiset vaatimukset kuten tiedot ympäristö- ja paloluokasta ja näiden vaikutukset kuten suojabetonipeitteen paksuus esitetään piirustuksissa. Työselostuksen liitteenä voidaan esittää luettelo elementtityypeistä.

4. Tiedonsiirto ja yhteistyö

Tiedonsiirron menettelytavoista sovitaan aina hankekohtaisesti sopimuksessa tai viimeistään suunnittelun aloituskatselmuksessa. Tiedot siirretään sovitussa muodossa siten, että vastaanottaja pystyy niitä hyödyntämään tehokkaasti.

Tavallinen telekopiolaite ei sovi elementtien tuotantopiirustusten lähettämiseen. Mikäli tuotantopiirustuksiin tehdään pieniä muutoksia, voidaan ne kuitenkin lähettää elementtitehtaalle telekopioina esimerkiksi A4-kokoon pienennettynä. Tällöinkin suositellaan, että tehty muutos varmistetaan postitse vähintään A3-kokoisena piirustuksena aiemmin mainittuja vakiotyyppisiä elementtejä lukuunottamatta.

Yhteistyö perustuu yhteisesti hyväksyttyjen aikataulujen ja toimintatapojen noudattamiseen. Elementtitehtaan ilmoitettua mahdollisesta omasta tai suunnittelijan virheestä tai ristiriidasta on molempien osapuolten toimittava tilanteen vaatimalla nopeudella.

5. Sopimukset ja vastuu

Elementtisuunnittelun suunnittelusopimus tehdään KSE 95 -lomakkeella, johon liitetään Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 95. Sopimuksessa tulee määritellä myös suunnitelmien mahdollista viivästymistä koskevat sanktiot.

Vaihtoehtoisesti elementtisuunnittelusta voidaan sopia Tassu-projektissa tarkistetun rakennesuunnittelun tehtäväluettelon (RAK 06) mukaan.

Elementtien hankintasopimus tehdään Rakennustuotteiden yleisten hankinta- ja toimitusehtojen RYHT 2000 sopimuslomakkeella ja ko. ehtoja käyttäen. Hankintasopimuksessa on otettava huomioon elementtisuunnittelun ja -valmistuksen vaatima riittävä aika.

Elementtisuunnittelija vastaa elementtien rakenteellisesta suunnittelusta saamiensa lähtötietojen pohjalta. Elementtisuunnittelija varmistaa myös eri lähtötietojen (mm. RAK, ARK, LVIS) yhteensopivuuden. Vastuu lähtötietojen saannista on elementtisuunnittelun tilaajalla.

Elementtien hankintasopimuksen teon jälkeen tapahtuvat suunnitelmien täydennykset, joilla on vaikutusta elementtitoimittajan aikatauluun tai kustannuksiin, käsitellään sopijapuolten kesken erikseen.

Mikäli muutokset valmistuspiirustuksiin tehdään elementin valmistuksen jälkeen tai elementin valmistuksen kannalta liian myöhään siten, että aiheutetaan esim. muottimuutoksia tai muuten poiketaan suunnitteluaikataulusta, käsitellään tästä aiheutuneet kustannukset ja aikatauluvaikutukset sopijapuolten kesken erikseen.

6. Aikataulut


Elementtisuunnittelun yleisohje