Putoamissuojauksen toteuttaminen elementtiasennuksissa

Putoamissuojaus on järjestettävä aina, kun putoamisesta voi aiheutua erityinen tapaturman vaara ja rakennustyömaalla viimeistään, kun putoamiskorkeus on yli 2 metriä. Suojaus toteutetaan ensisijaisesti putoamisen estävillä suojarakenteilla kuten esimerkiksi suojakaiteilla, aukkosuojilla ja suojaverkoilla. 

Suojarakenteet sekä niiden asennus ja purku suunnitellaan etukäteen siten, että ne voidaan asentaa ja purkaa turvallisesti. Samalla huolehditaan, että rakenteiden suojausominaisuus on riittävä työtehtäviin ja -oloihin. Esimerkiksi kaltevalla pinnalla suojakaiteen on oltava lujempi, tiheämpi ja korkeampi ja alueella, jossa ajetaan henkilönostimilla, on aukkosuojien kestettävä nostimen paino. Poikkeustapauksissa, jos putoamisen estäviä suojarakenteita tai laitteita ei voida käyttää, voidaan käyttää henkilökohtaisia putoamissuojaimia. Tällainen tilanne voi tulla esimerkiksi, kun suojakaiteen osa on poistettava asennettavan elementin tieltä.

  • Työntekijät on perehdytettävä ja opastettava putoamissuojaukseen ja putoamissuojaussuunnitelman toteuttamiseen
  • Putoamissuojausrakenteita asennettaessa tai purettaessa estetään vaara-alueelle pääsy esimerkiksi vartioinnilla ja aidoilla
  • Putoamissuojarakenteet on aina tarkastettava ennen niiden käyttöönottoa sekä säännöllisesti käytön aikana.
Putoamissuojat

Elementtiasennusten putoamissuojarakenteiden etukäteissuunnittelussa voi hyödyntää esimerkiksi putoamissuojarakenteita ja -osia valmistavien, myyvien ja vuokraavien yrityksien tuotetietoja. Esimerkiksi elementteihin voidaan tehdä valmiita varauksia kaiteille elementtitehtaalla ja kaiteet asentaa valmiiksi elementteihin maassa ennen niiden nostamista. Elementtiasennuksissa rakenne- ja valmisosasuunnittelijoiden tehtäviin kuuluu myös asennuksen aikaisen putoamissuojauksen suunnitteluun osallistuminen ja suunnittelun toteuttaminen osaltaan.

Suojakaiteet

Putoamissuojarakenteet

Putoamisen estäviä suojarakenteita ovat mm. suojakaiteet, aukkosuojat, suojaverkot, suojakatokset ja erilaiset kulkuesteet kuten aidat. Elementtiasennuksissa saatetaan tarvita myös erilaisia telineitä, portaita ja työtasoja sekä henkilönostimia, jotka on oltava varustettuna putoamisen estävillä suojarakenteilla, useimmiten kaiteilla.

Suojakaiteet

Suojakaiteiden on kestettävä niitä vasten rojahtavan henkilön paino ja estettävä henkilön putoaminen niiden yli, välistä tai alta. Lisäksi, mikäli työssä käsitellään esineitä, jotka voivat pudota kaiteessa olevista aukoista, käytetään esimerkiksi verkkokaidetta. Minimissään suojakaiteessa on 2 johdetta ja jalkalista (maks. väli pystysuunnassa 50 cm). Kaiteen korkeus on vähintään 1 m. Käsijohde sekä mm. kaidetolpat kestävät vaurioitumatta putoamissuuntaan 1 kN pistekuorman epäedullisimmassa kohdassa ja välijohde sekä jalkalista 0,5 kN pistekuorman. Kaiteen Kaiteiden lujuusmitoitusta tarkistetaan ylöspäin esimerkiksi kaltevalla katolla, jotta kaide kykenee pysäyttämään alas vierivän henkilön. Suojakaide ei ole riittävä toimenpide jos alueella liikutaan esimerkiksi henkilönostimilla. Erilaisia standardinmukaisia kaidejärjestelmiä ja kaide-elementtejä käytettäessä ohjeiden mukaisesti em. minimivaatimukset täyttyvät. Jos kaide rakennetaan pitkästä puutavarasta, suositellaan käytettäväksi luokiteltua tai vastaavaa lujuusluokaltaan tunnettua puuta, jotta maksimijänneväli voidaan määrittää. Jalkalista on osa putoamissuojausta. Kun vaarana on esineiden putoaminen tai alapuolella on kulkutie, jalkalistaan ei saa jäädä aukkoja. Portaat ja porrastasot varustetaan vapailta sivuiltaan ja koko pituudeltaan suojakaiteilla.

Aukkosuojat

Kaikki henkilönmentävät aukot suojataan. Kulkuteillä suojataan myös kaikki jalanmentävät aukot. Yli 1 m halkaisijan aukot suojataan kaiteilla. Aukkosuojien on peitettävä koko aukko, niiden siirtyminen paikoiltaan on estetty esimerkiksi pönkän avulla ja ne on merkitty selvästi esim. punaisella ruksilla. Aukkosuojan mitoituskuormana käytetään 1,5 kN pistekuormaa, kun tarve on estää henkilöä putoamasta. Mikäli alueella ajetaan työkoneilla (esim. trukeilla tai henkilönostimilla), mitoitetaan aukkosuojat näiden aiheuttaman kuorman perusteella.

Aukkosuojia

Suojaverkot

Suojaverkon on kaikissa tilanteissa kyettävä pidättämään putoava henkilö verkolla ja estettävä henkilöä satuttamasta itseään verkon alapuolella oleviin rakenteisin. Jos suojaverkkoa käytetään esineiden putoamisen estämiseksi, on esineen jäätävä verkon vangitsemaksi. Pätevän henkilön on suunniteltava suojaverkon tukirakenteet, asentaminen ja käyttö. Suunnittelussa on selvitettävä verkon käyttöedellytykset, asentaminen, kiinnitys, tukirakenteiden soveltuvuus ja kestävyys sekä verkon kunnon valvonta. Suunnittelun tukena käytetään mm. standardia SFS-EN-1263, jossa on määritelty verkkojen testimenetelmät ja asennuksen turvallisuusvaatimukset. Esimerkiksi verkkorakenteen kiinnityskohdat suunnitellaan valmiiksi elementteihin elementtitehtaalla ja verkon asennus paikoilleen työmaalla toteutetaan esimerkiksi henkilönostimella.

Suojaverkko

Suojakatokset

Suojakatos suojaa työntekijöitä ylhäältä putoavilta esineiltä. Suojakatoksia voidaan tarvita esimerkiksi sisäänkäyntien kohdalla. Suojakatos on vähintään 0,5 metriä leveämpi kuin kulkutie ja  pituus vähintään 1/10 putoamiskorkeudesta. Suojakatoksen etureunaan asennetaan 0,5 metriä korkea otsalauta suojaamaan putoavien esineiden kimpoamiselta tai vierimiseltä. Suojakatoksen ulottumaa lisätään, jos putoamiskorkeus tai putoavien esineiden laatu sitä vaativat. Jos mahdollisesti putoavien esineiden pudotuskorkeus on suuri tai esineet ovat raskaita suojakatos ei ole riittävä suoja ja on suunniteltava lisätoimenpiteitä kuten alueen eristäminen kulkuesteillä.

Suojakatos

Kulkuesteet

Kulkuesteillä estetään ulkopuolisten pääsy putoamisvaaralliselle tai esimerkiksi koneiden vaara-alueille. Kulkueste ei saa siirtyä paikaltaan tai kaatua ja sen tulee olla helposti havaittavissa. Kulkuesteinä voivat toimia erilaiset kaiteet ja aidat. Lippusiimat ja varoitusnauhat eivät ole yksinään riittäviä kulkuesteinä putoamisvaaran torjumiseksi. Kulkueste asetetaan vähintään 2 metrin päähän putoamisvaarallisesta alueesta.

Henkilökohtaiset putoamissuojaimet

Tilanteissa, joissa fyysistä putoamissuojausta ei ole voitu toteuttaa kohteeseen valmiiksi suunnittelun keinoin, valitaan ja suunnitellaan soveltuva henkilökohtainen putoamissuojausratkaisu. Turvaköysien ja kelatarraimien kiinnityspaikat on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Kiinnityspisteet toteutetaan elementteihin tai muihin rakenteisiin asentajan, suunnittelijan, päätoteuttajan ja valmistajan yhteistyönä. Henkilökohtaisten putoamissuojainten on oltava putoamissuojaimiksi hyväksyttyjä mm. CE merkittyjä ja kaikki suojainjärjestelmän osat tarkastettuja vuosittain asiantuntijan toimesta. Käyttäjät on erikseen opastettava putoamissuojausratkaisun edellyttämiin menettelyihin ja välineisiin sekä välineiden kunnon tarkastamiseen. Lisäksi käyttäjän on oltava henkilökohtaisten edellytysten puolesta soveltuva putoamissuojaimen käyttäjäksi. Käyttäjä tarkastaa putoamissuojausjärjestelmän kaikki osat silmämääräisesti ennen jokaista käyttökertaa.

Henkilökohtaisia putoamissuojaimia tarvitaan myös työskenneltäessä vinopuomillisissa henkilönostimissa, jolloin kokovaljaan kiinnitysköyden on oltava niin lyhyt että henkilö ei pääse korin kaiteen yli, kun köysi on kiinnitettynä korissa olevaan sitä varten suunniteltuun kiinnityspisteeseen.

Henkilökohtainen putoamissuojaus suunnitellaan ensisijaisesti toteutettavaksi putoamisen estävänä ratkaisuna. Putoamisen estävän putoamissuojainjärjestelmän osia ovat: kiinnityspiste, köysi, köyden pituuden säädin ja kokotyövaljas/työasemointivaljas/tukivyö/varmistusvyö. Työ ja toiminta suunnitellaan siten, että henkilöllä ei ole tarvetta työskennellä putoamisvaarallisen reunan yli. Käytännössä henkilö kiinnittää itsensä kiinnityspisteeseen ja säätää köyttä siten, ettei hän pääse putoamaan reunan yli missään tilanteessa esim. horjahduksen seurauksena. Tällä toteutustavalla kiinnityspisteen tarvitsee kestää vain henkilön paino ei nykäystä, mutta kiinnityspisteet on silti suunniteltava. Kiinnityspisteiden ja elämänlankojen paikat on suunniteltava tarkoin etukäteen työ ja toiminta huomioiden sillä järjestelmän osat ja kiinnitys ei ole suunniteltu niiden varaan putoamiseen ja putoaminen on siksi hengenvaarallista.

Putoamissuojaimet
Putoamissuojaimet2

Jos työtä on suoritettava putoamisvaarallisen reunan yli on käytettävä putoamisen pysäyttävää henkilökohtaista putoamissuojainjärjestelmää, jonka kaikki osat ovat hyväksyttyjä putoamisen pysäyttävän järjestelmän osiksi. Tällöin on suunniteltava järjestelmän käyttö, asennus, kiinnitys ja kuntovalvonta sekä valjaan varaan pudonnen henkilön pelastaminen. Käyttöä ja pelastamista on harjoiteltava. Järjestelmä koostuu 12 kN kestävästä ankkurointipisteestä, köydestä tai esim. kelautuvasta tarraimesta, nykäyksenvaimentimesta sekä kokovaljaasta. Ankkurointipisteiden sijainnit määräytyvät mm. työkohteessa olevan vapaan ja turvallisen putoamismatkan mukaan. Ensisijaisesti ankkurointipisteet suunnitellaan siten, että ne sijaitsevat henkilön hartiatason yläpuolella ja käytetään kelautuvaa tarrainta, jolloin putoamisesta aiheutuva nykäys ei satuta henkilöä niin pahasti ja köysi ei välttämättä joudu kosketuksiin terävien reunojen kanssa putoamisen yhteydessä. Kun ankkurointipiste sijaitsee hartiatason alapuolella tai se ei sijaitse kohtisuoraan henkilön takana suhteessa putoamisvaaralliseen reunaan on varmistettava mm. että köysi on reunasuojattu, kelatarrain on hyväksytty kiinnitettäväksi hartiatason alapuolelle sijoitettuihin kiinnityspisteisiin ja työkohteessa on turvallinen vapaa putoamismatka.

Elementtiasennuksia varten putoamissuojainten kiinnityspisteet suunnitellaan suunnitteluvaiheessa esimerkiksi toteutettaviksi turvaorsin, elämänlangoin, ontelotarraimin, rakenteen ympäri asennetuin (tarvittaessa reunasuojatuin) ankkurinauhoin tai elementteihin, pilareihin, palkkeihin, parvekelaattoihin, ontelolaattoihin ym. suunniteltuihin ankkurointipisteisiin. Elementtien nostolenkkejä, nostoankkureita tai tönäreitä ei voi käyttää, putoamisen pysäyttävän järjestelmän, kiinnityspisteinä ilman rakennesuunnittelijan laskelmia ja hyväksyntää koska kiinnityspisteen on kestettävä siihen kohdistuva voima putoamisen suuntaan.