Rakenteellinen toiminta

Julkisivun teräsbetonielementit voivat olla kantavia tai ei-kantavia. Niiden päätehtävä rakenteellisesti on siirtää vaaka- ja pystykuormia aina perustuksille asti. Ulkoseinän elementit voivat olla myös osa rakennuksen jäykistävää runkoa. Ulkoseinänelementin kantavana ja jäykistävänä osana toimii aina sisäkuori.

Rakenteellinen toiminta

Jotta julkisivu toimii yhtenäisenä rakenteena ja voimat saadaan siirrettyä rakenteiden välillä, täytyy elementtien liitosten toimia. Betonielementtien liitoksissa käytetään tavallisesti vakioituja ratkaisuja, jotka on todettu toimiviksi. Liitokset ja saumat valetaan tavallisesti umpeen betonilla, jolloin liitos saadaan siirtämään voimia elementtien välillä. Betonielementtejä voidaan liittää toisiinsa myös hitsaamalla, esim. tartuntalevyjen ja lattaterästen avulla. Lisätietoa liitoksista löytyy kohdasta Liitokset.

Julkisivun elementit ovat usein paljonkin aukotettuja. Aukon päällä oleva palkki siirtää sille tulevat kuormat aukkojen pielille. Palkit ja aukkojen pielet raudoitetaan kestämään niille tulevat kuormat. Raudoituksesta lisätietoa kohdassa Raudoitus. Aukkojen vaikutus on myös otettava huomioon seinän jäykkyydessä, jos seinä toimii jäykistävänä rakenneosana.

Julkisivuelementtien suunnittelusta tarkemmin kohdassa Julkisivuelementtien suunnittelu.

Jatkuvan sortuman periaate

Julkisivun kantavat elementit, kuten muutkin kantavat seinät suunnitellaan ottaen huomioon jatkuvan sortuman estäminen. Rakennus on siis suunniteltava niin, että yksi paikallinen vaurio saa aiheuttaa vaaraa koko rakennuksen stabiiliudelle. Samalla rakenteen kestävyys kokonaisuutena on säilyttävä ja sen on sallittava välttämättömien pelastustoimenpiteiden suorittamisen. (SFS-EN 1991-1-7 +A1+AC) Tämä on otettava huomioon julkisivuelementtien liitoksia suunniteltaessa.