Rengasraudoitus ja sen ankkurointi

Elementtirakenteissa tulee olla jatkuvan sortumisen estävä sideraudoitus. Tämä raudoitus suunnitellaan siten, että kuormat voivat siirtyä toista kautta jos rakenteessa tapahtuu esim. onnettomuuden johdosta paikallinen vaurio. Rengasraudoitus on osa elementtirakenteiden sideraudoitusta.

Seuraavien yksinkertaisten sääntöjen katsotaan täyttävän yo. vaatimuksen:

  • laatastossa pitää olla rengasraudoitus
  • laatastossa pitää olla sisäiset siteet
  • rakenteessa pitää olla vaakasuuntaiset pilari- tai seinäsiteet
  • tarvittaessa käytetään pystysiteitä, erityisesti kun rakenne muodostuu levyistä.

Jos rakenne jaetaan erillisinä kokonaisuuksina toimiviin osiin, niin jokainen osa varustetaan erillisellä sidejärjestelmällä, jonka osana on rengasraudoitus.

Sideraudoituksen lujuutena voidaan käyttää ominaisarvoa, kun suunnitellaan jatkuvan sortumisen estävää sideraudoitusta.

Pilareissa, seinissä, palkeissa ja välipohjissa muita tarkoituksia varten olevan raudoituksen voidaan katsoa muodostavan osan näistä siteistä tai siteet kokonaan. Sideraudoitus on tarkoitettu elementtirakenteen vähimmäisraudoitukseksi ja sen suunnitteluohjeet on esitetty eurokoodissa SFS-EN 1992-1-1 luku 9.10.

Rengasraudoitus

Jokainen välipohjan ja yläpohjan taso varustetaan jatkuvana toimivalla rengasraudoituksella, joka sijaitsee enintään 1,2 m etäisyydellä reunalta. Rengasraudoitukseen voi sisältyä lisäraudoitus, jota käytetään rengasraudoituksen sisäpuolella.

Rengasraudoitus mitoitetaan rakennuksen vaakavoimien mukaan siten, että laatastot toimivat jäykkinä tasoina ja että ne siirtävät vaakavoimat jäykistäville rakenteille niiden jäykkyyksien suhteessa. Kuormien jakautumisessa otetaan huomioon rakenteen (laataston) siirtymä ja kiertymä.

Rengasraudoituksen tulee kestää vetovoima, jonka suuruus on vähintään:

Yhtälö 6

kuitenkin

Yhtälö 7

missä

Ftie,per rengasraudoituksessa vaikuttava voima (vetovoima tässä tapauksessa)

li reunimmaisen jänteen pituus.

HUOM. Kussakin maassa käytettävät arvot q1 ja Q2 voidaan esittää kansallisessa liitteessä. Suositusarvot ovat q1 = 10 kN/m ja Q2 = 70 kN.

Rakenteissa, joissa on sisänurkkia ja -alueita (esim. eteishuoneita, pihoja jne.), tarvitaan rengasraudoitusta samalla tavalla kuin rakenteissa, joissa on ulkonurkat. Nämä raudoitukset ankkuroidaan täydelle voimalle.

Rengasraudoituksen jatkuvuus ja ankkurointi

Rengasraudoituksen tulee olla jatkuva ja se tulee ankkuroida rakenteen ulkokehälle. Normaalisti rengasraudoitus asennetaan elementtirakenteen ulkokehällä oleviin paikallavalusaumoihin ja tarvittaessa myös elementtien saumoihin. Rengasraudoitus voidaan sijoittaa myös kokonaan pintabetonin valuun. Tällöin tulee varmistua siitä, että pintabetonin paksuus on riittävä ja että pintabetonin ja elementin välisen sauman lujuus on riittävä. Jos raudoitus ei ole samassa tasossa, otetaan epäkeskisyyksistä aiheutuvat voimat huomioon. Rengasraudoitusta ei saa normaalisti jatkaa limijatkoksin elementtien välisissä kapeissa saumoissa. Näissä tapauksissa käytetään mekaanista ankkurointia.

Välipohjien jäykistyslevyissä, voidaan tarpeellinen yhteisvaikutus saada aikaan sitomalla rakenne yhteen rengasraudoituksella tai sisäisillä siteillä tai niiden yhdistelmällä. Nämä siteet voivat myös estää jatkuvaa sortumista.

Rengasraudoitusta käsitellään tarkemmin standardissa vrt. SFS-EN 1992-1-1 luku 9.10 ja luku 10.9.7(1) sekä EN 1991-1-7.

Kuva 2. Sideraudoitus onnettomuuskuormien varalta