Suunnitteluperusteet

Rakenteiden varmuutta, käyttökelpoisuutta ja säilyvyyttä koskevat periaatteet ja vaatimukset on esitetty standardissa SFS-EN 1990 ja sen kansallisessa liitteessä. Standardissa esitetään mm. rajatilamitoituksen periaatteet, tarkastettavat rajatilat, kuormien osavarmuuskertoimet ja kuormien yhdistelyt.

Rakenteet ja rakennukset luokitellaan vaurion seuraamusten perusteella kolmeen seuraamusluokkaan (engl. Consequence Class, CC). Suuren riskin tapauksissa edellytetään rakenteilta myös suurempaa luotettavuutta. Tietyn seuraamusluokan rakennus tai rakenne, voi sisältää eri seuraamusluokkiin kuuluvia rakenteita, jolloin esim. koko rakennuksen seuraamusluokka voi olla eri kuin jonkin yksittäisen rakenneosan.

Tarkemmin menettelyä selostetaan liitedokumentissa. Rakennusten ja rakenteiden luokittelu seuraamusluokkiin:

Seuraamusluokat