Suunnitteluperusteet

Käytettävät rajatilat, kuormien varmuuskertoimet ja kuormien yhdistelyt on esitetty standardissa EN 1990.

Rakenteet ja rakennukset luokitellaan vaurion seuraamusten perusteella kolmeen luokkaan. Suuren riskin tapauksissa edellytetään rakenteilta myös suurempaa luotettavuutta. 

Tarkemmin menettelyä selostetaan liitedokumentissa. Rakennusten ja rakenteiden luokittelu seuraamusluokkiin:

Seuraamusluokka Kuvaus Rakennuksia sekä rakenteita koskevia esimerkkejä
CC3 Suuret seuraamukset ihmishenkien menetysten tai hyvin suurten taloudellisten, sosiaalisten tai ympäristövahinkojen takia Rakennuksen kantava runko 1) jäykistävine rakennusosineen sellaisissa rakennuksissa, joissa usein on suuri joukko ihmisiä kuten
• yli 8-kerroksiset 2) asuin-, konttori- ja liikerakennukset
• konserttisalit, teatterit, urheilu- ja näyttelyhallit, katsomot
• raskaasti kuormitetut tai suuria jännevälejä sisältävät rakennukset
Erikoisrakenteet kuten esim. suuret mastot ja tornit
Luiskat sekä penkereet ja muut rakenteet hienorakeisten maalajien alueilla siirtymien haittavaikutuksille herkissä ympäristöissä
CC2 Keskisuuret seuraamukset ihmishenkien menetysten tai merkittävien taloudellisten, sosiaalisten tai ympäristövahinkojen takia Rakennukset ja rakenteet, jotka eivät kuulu luokkiin CC3 tai CC1
CC1 Vähäiset seuraamukset ihmishenkien menetysten tai pienten tai merkityksettömien taloudellisten, sosiaalisten tai ympäristövahinkojen takia 1- ja 2-kerroksiset rakennukset, joissa vain tilapäisesti oleskelee ihmisiä kuten esim. varastot Rakenteet, joiden vaurioitumisesta ei aiheudu merkittävää vaaraa kuten
− matalalla olevat alapohjat ilman kellaritiloja
− ryömintätilaiset vesikatot, kun yläpohja on varsinainen kantava rakenne
− sellaiset ulko- ja väliseinät, ikkunat, ovet ja vastaavat, joihin pääasiassa kohdistuu ilman paine-eroista aiheutuva sivuttaiskuormitus ja jotka eivät toimi kantavan tai jäykistävän rungon osana
− standardin SFS-EN 1993-1-3 rakenneluokkien (structural class) II ja III muotolevyrakenteet.
− standardin SFS-EN 1993-1-3 rakenneluokan (structural class) I muotolevyrakenteet levyyn taivutusta aiheuttaville pintaa vasten kohtisuorille kuormille 3).

1) ylä- ja välipohjat kuuluvat kuitenkin luokkaan CC2 elleivät ne toimi koko rakennusta jäykistävänä rakenteena. Rakennuksen koostuessa erilaisista toisistaan riippumattomista rakennusosista määritetään kunkin osan seuraamusluokka erikseen.

2) kellarikerrokset mukaan luettuina.

3) ei koske kuormituksia, jotka syntyvät, kun muotolevyrakenteita käytetään siirtämään levytason suuntaisia leikkausvoimia (levyvaikutuksen hyväksikäyttö) tai normaalivoimia.