Toimitusehdot

Betonielementtien toimitusprosessi sisältää tarjouspyynnön, tarjouksen, sopimuksen teon, tuotesuunnittelun ja sen ohjauksen, valmistuksen ja mahdollisesti myös asennuksen. Prosessia tulee aikataulullisesti ja sisällöllisesti ohjata tarkoin, koska osapuolia on useita ja taloudelliset seuraamukset ovat usein mittavia.

Yleiset sopimusehdot 

Tilaajan ja toimittajan välistä kauppasuhdetta voidaan rakennusalalla tarkastella kauppalain (KL 355/1987) perusteella. Sitä noudatetaan yleisesti yritysten välisissä tavaroiden toimitussopimuksissa, mutta urakkasopimuksiin kauppalaki ei sovellu.

Elementtikaupan, johon kuuluu tavaratoimitus ja enintään vähäisessä määrin työmaatöitä, ehtoina käytetään Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000). Kohteissa, joihin liittyy asennusta, käytetään Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Edellä mainitut yleiset sopimusehdot standardoivat kauppaa ja toimitusta molempien osapuolien tuntemalla, yhteisesti hyväksytyllä tavalla. Poikkeamista yleisistä ehdoista tulee välttää ja kaikki mahdolliset poikkeamat tulee nostaa korostetusti esille hankintaprosessin eri vaiheissa.

RYHT- ja YSE- ehtoja myyvät Suomen Rakennusmedia Oy ja Rakennustieto Oy.

Betoni- ja teräsvalmisosien asennusehdot täydentävät osaltaan YSE- ja RYHT- ehtoja. Asennusehtojen liitteenä on tehtävä- ja vastuujaosta mallitaulukko, jota suositellaan käytettäväksi. Urakkarajat voidaan sopia myös projektikohtaisesti, mikäli mallitaulukkoa ei haluta käyttää.

Rakennusteollisuuden eettiset pelisäännöt

Rakennusteollisuus RT:n urakoinnin sisäiset sekä urakoitsijan ja materiaalitoimittajan väliset eettiset pelisäännöt löytyvät nettisivuilta www.rakennusteollisuus.fi. 

Näissä eettisissä pelisäännöissä korostetaan mm. sopimussuhteen rehellisyyttä ja pyrkimystä aitoon kumppanuuteen. Rakennuttajan tulee aloittaa suunnittelu riittävän ajoissa ja viedä suunnitelmatiedot sopimusehdoiksi. Pääurakoitsijan tulee laatia realistiset aikataulut jättäen turhat varmuusmarginaalit pois. Samalla tulee varmistaa, että työt voidaan tehdä aikataulussa ja että alihankkijoille on varattu riittävästi aikaa oman suorituksen tekemiseen. Materiaalitoimittajan tulee huolehtia toimitusten luotettavuudesta, laadusta ja aikataulujen noudattamisesta.

Asiakirjat

Kaupalliset ja tekniset sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan muodostaen kokonaisuuden, jossa yksittäisillä asiakirjoilla on sovittu pätevyysjärjestys ( YSE 13§). Kaupallisista asiakirjoista keskeisin on urakkaohjelma.

Rakennustyössä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Betonivalmisosarakenteissa noudatetaan lisäksi niitä koskevia teknisiä ohjeita rakennuskohteen edellyttämässä laajuudessa. 

Elementtityöselostus, muut rakennusselostukset ja tuotantopiirustukset eivät saa olla keskenään ristiriitaisia. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa rakennusselostukset pätevät ennen piirustuksia.