Normit ja standardit

Betonivalmisosarakentamista koskeva viranomaissäännöstö muodostuu laeista, asetuksista ja niiden nojalla annetuista viranomaismääräyksistä ja ohjeista.

Kuva 1

Yksityiskohtainen teknillinen säännöstö sisältyy nykyisin pääosin standardeihin, mikä on seurausta eurooppalaisesta kehityksestä. Niitä täydentävinä käytännön työkaluina julkaistaan yhdistystason ohjeita.

Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK) sisältää määräyksiä, jotka ovat velvoittavia ja ohjeita, jotka sisältävät hyväksyttyjä ratkaisuja. RakMK:n B-osa kattaa rakenteiden lujuuden. Muissa osissa on mm. paloturvallisuus, äänen-, lämmön- ja kosteudeneristys sekä käyttö- ja huoltoturvallisuus. RakMK:n osat annetaan ympäristöministeriön asetuksilla maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Ne koskevat luvanvaraista rakentamista, siis pääosin talonrakentamista. Liikennevirastolle kuuluu väylärakentamisen määräykset. Soveltuvin osin noudatetaan talonrakentamisen ohjeita täydennettynä mm. sillanrakentamista koskevilla määräyksillä.

Tuotehyväksyntälakiin on otettu EU:n Rakennustuotedirektiivin periaatteet. Ensisijainen hyväksyntämenettely on CE- merkintä. Se perustuu joko eurooppalaiseen harmonisoituun standardiin tai eurooppalaiseen teknilliseen hyväksyntään (ETA). Tyyppihyväksyntä voidaan myöntää vain tuotteille, joille ympäristöministeriö on antanut tyyppihyväksyntäasetuksen. Tuotteita, jotka voidaan CE- merkitä, ei voi tyyppihyväksyä eikä niiltä voi vaatia käyttöselostetta. Tuotehyväksyntälaki tuntee vielä rakennuspaikkakohtaiset kokeet, jotka voidaan korvata tarkastetulla valmistuksella. Tarkastettu valmistus on pakollinen betonivalmisosille, ellei niitä ole CE-merkitty.

Kuvassa 2

Muusta viranomaissäännöstöstä mainittakoon valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta. Seuraavassa käsitellään kuitenkin vain betonivalmisosia koskevia standardeja ja tuotehyväksyntää.

Standardit ovat periaatteessa vapaaehtoisia. Viranomainen voi tehdä ne viittausmenettelyllä pakollisiksi tai hyväksytyksi ratkaisuksi. Esimerkki hyväksytyistä ratkaisuista on eurokoodit käytettynä ympäristöministeriön asetuksella vahvistettujen kansallisten liitteiden mukaan.

Harmonisoidulla standardilla on oma vahva statuksensa. CE-merkinnän tiedot ovat voimassa koko Euroopan talousalueella. Valmistuksen valvonta ja testaukset on suoritettu standardin mukaan, samoin kolmannen osapuolen valvonta- ja tarkastustehtävät, jos niitä edellytetään.

Eurooppalaiset standardit valmistellaan eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin teknillisissä komiteoissa. Suomessa SFS on antanut laadintaan osallistumisen toimialayhteisöille. Betonistandardisointia ja pääosaa rakennusalan standardisoinnista hoitaa Rakennustuoteteollisuus RTT. Suomen kannanottoja varten on muodostettu aihepiireittäin eri tahoja edustavia tukiryhmiä.

Betonistandardit, joita on yhteensä noin 300, voidaan jakaa seuraaviin tyyppeihin:

  • suunnittelustandardit
  • tuotestandardit
  • testausstandardit
  • toteutusstandardit

Terässtandardit

Uusi harjateräslaatu B500B: