Hitsausliitokset ja teräsliitososat


Yleistä

Hitsaukset Hitsaukset

Hitsaus on tulityötä, joten hitsattaessa on otettava huomioon tulityömääräykset. Hitsausten ja juotosten yhteydessä tulee tarkistaa, että liitospinnat ovat kuivat, puhtaat ja riittävän lämpimät. Liitospintojen puhtaudesta tulee huolehtia erityisesti talvella. Kun elementtejä kiinnitetään hitsaamalla, rakenteellisten hitsiliitosten tulee täyttää suunnitelmissa esitetyt vaatimukset. Hitsausliitokset tarkastetaan työmaalla silmämääräisesti kauttaaltaan.

Työmaalla tulee olla hitsaukseen sopivat olosuhteet ja hitsauskohdan ympärillä tulee olla riittävästi tilaa. Ennen hitsauksen tai muun tulityön aloittamista rakennustyömaalla on varmistuttava, ettei tulityöpisteen lähellä ole helposti syttyvää materiaalia. Tulityöpiste tulee suojata siten, ettei hitsausroiskeet pääse leviämään kauas tulityöpisteestä. Hitsattaessa hitsaajan on muistettava henkilökohtaiset suojavarusteet.

Työmaahitsaukset

Betonielementtien liitoksissa käytetään hitsausliitoksia. Hitsausliitosten suunnittelua ja toteutusta ohjaa voimassa olevat teräsrakenteiden standardit. Standardit koskevat myös betonielementtirakenteiden yhteydessä käytettäviä teräsosia ja sekä tehdas- että työmaahitsauksia.

Työmaahitsausta varten Betoniteollisuus ry on laatinut seuraavat dokumentit:

  • Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohje
  • Työmaan hitsaussuunnitelma- lomakepohja
  • 5 kpl hitsausohjeita (WPS) elementtiliitosten tyypillisille samaa perusainetta oleville hitsauksille

Työmaahitsausohje ja hitsaussuunnitelman mallipohja ovat tämän osion liitteenä.

Teräskonsolit ja ripustusliitokset

Betoniset palkki- ja laattaelementit asennetaan usein teräskonsoleiden varaan. Kuori- ja nauhaelementit voidaan asentaa ripustusliitoksilla. Betonielementtien liitososat ovat pääsääntöisesti valmisosia, jolloin asennuksessa noudatetaan suunnitelmia ja valmistajan ohjeita. Toleranssit ovat usein valmistajien osalta huomioitu liitososien säätövaroilla.

Erityisesti piilokiinnityksiä käytettäessä tulee huomioida liitoksen asennettavuus. Jotkut liitososat saattavat vaatia jälkivaluja, jolloin liitoksen täyttyminen kauttaaltaan valmistajan ohjeiden mukaisesti tulee varmistaa. Myös liitososan mahdollinen palosuojaus tulee huomioida.