Huolto ja kunnossapito

Tähän ohjeeseen on koottu mallilomakkeet betonijulkisivujen huoltokirjan laadintaa ja huoltoa varten. Lomakkeita voidaan käyttää sekä uudis- että saneerauskohteissa.

Huoltokirja- aineiston koonti

Yleiset huollon lähtötiedot ja yhteyshenkilötiedot ovat tavallisesti rakennuksen huoltokirjan yleistiedoissa, eikä niitä tarvitse siten esittää erikseen betonijulkisivujen huoltokirjassa.

Rakenteisiin, betonipintoihin, käytettyihin raaka- aineisiin ja muuhun julkisivun huoltoon ja säilyvyyteen liittyvät tiedot annetaan perustietolomakkeilla (liitteet 1 ja 2). Liitteen 1 valmistusta koskevat tiedot antaa valmistava tehdas ja liitteen 2
työmaatoteutusta koskevat tiedot yleensä urakoitsija. Liitteen 2 tietoja voidaan täydentää elastisten saumausten aloituspöytäkirjalla (liite 3). Pöytäkirjan laativat pääurakoitsija ja saumausurakoitsija.

Huoltokirjan lähtötietoja täydennetään rakennetyyppikokoelmalla, jossa esitetään kaikki julkisivuissa esiintyvät rakennetyypit (liite 4). Kokoelman laatii rakennesuunnittelija. Työselostuksen liitteeksi suositellaan laadittavaksi elementtityypit- luettelo, josta löytyy kootusti julkisivun pintakäsittelyt, pintaluokat ja suunnittelukäyttöikä (liite 5). Liitteen laatii valmisosasuunnittelija.

Lisäksi on suositeltavaa täydentää huollon lähtötietoja pinta-alalaskelmilla, joista ilmenee kunkin rakennetyypin pinta-ala kussakin julkisivussa. Tätä tietoa tarvitaan suunniteltaessa julkisivun korjaustoimenpiteitä. Määrätiedot löytyvät yleensä rakennesuunnittelijan laatimasta elementtiluettelosta (liite 6).

Rakennetyyppien sijaintikaavioissa (liite 7) esitetään kunkin rakennetyypin sijainti julkisivussa. Jos pintakäsittely poikkeaa muuten samanlaisesta rakennetyypistä, näitä käsitellään kahtena erillisenä rakennetyyppinä. Yleensä kaaviot laatii suunnittelija.

Hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan julkisivulle käyttöikätavoitteet. Yleisin suunnittelukäyttöikä on 50 vuotta, mutta jopa 200 vuoden käyttöikää käytetään suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana. Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa rakennesuunnittelija arvioi kunnossapitojaksot (liite 8). Kuntoarviota tehtäessä kunnossapitojaksot voidaan määritellä uudelleen. Julkisivun elastisten saumausten suunnittelukäyttöikä on 20-25 vuotta.

Julkisivujen tarkastukset ja huolto- ohjelmat esitetään kahdella peruslomakkeella, kalenterivuoden huoltotaulukossa (liite 9) ja 30-vuotiskauden huoltotaulukossa (liite 10). Taulukot laatii huoltohenkilöstö.

Sekä vuosittaisten että pidemmän aikavälin huoltotoimenpiteiden dokumentointi tapahtuu huolto- ja korjausmuistioon (liite 11). Korjaukset voidaan dokumentoida erilliseen korjauspäiväkirjaan (liite 12).

Käyttöikä ja kunnossapitojaksot

Betonijulkisivun käyttöikä voidaan suunnitella. Yleisesti käyttöikäsuunnittelua selostetaan ISO 15686- sarjan standardeissa. Betonin käyttöikäsuunnittelu tapahtuu Betoninormien BY-65 mukaan. 

Betonijulkisivun normaali suunnittelukäyttöikä on 50-100 vuotta, mutta myös 200 vuoden suunnittelukäyttöikää käytetään. Mitä pidempi käyttöikä valitaan, sitä enemmän vaatimuksia betonille ja teräkselle sekä julkisivun huollolle tulee. Käyttöiän ollessa yli 50 vuotta valitaan julkisivun ulkokuoreen yleensä ruostumaton raudoite.

Betonijulkisivuakin tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Tyypillisiä julkisivurakenteen huolto- ja kunnossapitovälejä on seuraavassa taulukossa (RT 18-10922). Julkisivun suunnitelmallisen ylläpidon toimenpiteistä on yksityiskohtaisempi ohje RT 18-10922:ssa.

Tuote

Tekninen keskimääräinen käyttöikä

Tarkastusväli

Kunnossapitoväli/Huoltoväli

Betonijulkisivu

30-70 vuotta

5 vuotta

15 vuotta elementtisaumojen uusiminen

Rapattu julkisivu

30-70v

5 vuotta

 

10-20v huoltomaalaus

 

Betonijulkisivu/ ruostumaton raudoitus

75…200 vuotta

5 vuotta, tarkastus 10 vuotta, kuntoarvio 50 vuotta, kuntotutkimus

25 vuotta, saumojen kumitiivisteiden uusiminen

Ikkunat

30…70 vuotta/

rakennuksen ikä

5 vuotta

5…15v ulko- ja sisämaalaus sekä tiivistäminen

Pellitykset, kourut, syöksytorvet

25…30 vuotta

2 vuotta, tarkastus

15 vuotta, osittainen uusiminen

Elementtien saumaukset

15…25 vuotta

5 vuotta

Betonielementtijulkisivut tarkistetaan 2- 5 vuoden ja saumat 1-2 vuoden välein. Saumarakenteiden kunto arvioidaan aluksi silmämääräisesti ja tarvittaessa materiaalinäyttein selvitetään mahdolliset vaurioiden syyt. Ks. Ratu 0432 (Saumaus. Menekit ja menetelmät) ja
TTKK:n julkaisu nro 100.

Saumojen tarkistuksen yhteydessä on suositeltavaa tarkastaa silmämääräisesti koko julkisivu esim. mahdollisen betonin rapautuman ja raudoitteiden korroosion osalta. Tarkastettavia asioita ovat myös mm. ikkunoiden kunto, pellitykset, räystäiden vedenpoisto sekä parvekkeiden kunto, kallistukset ja vedenpoisto. Saumat korjataan tarpeen mukaan joko vain vauriokohdista, seinäosittain tai kokonaan. Betonijulkisivun kuntotutkimusta käsitellään ohjeessa BY 42. Hyvällä huollolla ja kunnossapidolla voidaan oleellisesti pidentää julkisivurakenteiden käyttöikää.

Lähdekirjallisuus

 1. Asuinkerrostalojen kuntoarviot. Ympäristöministeriö 18. 1996.
 2. Asuintalon huoltokirja esimerkkikohteeseen. Ympäristöministeriö 31. 1996.
 3. Kiinteistönpitokirja kiinteistön elinkaaren hallinnassa. RT 18-11240. Rakennustieto Oy. 2016
 4. Asuintalon huoltokirjan laadinta. Ympäristöministeriö 32. 1996.
 5. Kiinteistönpitokirja. RT 18-11241. Rakennustieto Oy.
 6. Betonijulkisivujen ja parvekkeiden kunnossapito-opas. Suomen Betoniteollisuuden keskusjärjestö. 1991.
 7. Betonijulkisivun kuntotutkimus. BY 42. Suomen Betoniyhdistys ry. 2019
 8. Betonirakenteiden korjausohjeet. BY 41. Suomen Betoniyhdistys ry. 2016.
 9. Betoninormit 2021. BY 65. Suomen Betoniyhdistys ry. 2021.
 10. Julkisivujen korjausopas. Julkisivuyhdistys ry. 1996.
 11. Julkisivumaaleista ja niiden kestävyydestä betonialustalla. TTKK Raportti 44. 1991.
 12. Rappauskirja. BY 46. Suomen Betoniyhdistys ry. 2005
 13. Betonijulkisivujen saumausten suunnittelu ja laadunvarmistus. TTKK Julkaisu 100. 2. täydennetty painos. 2000.
 14. Ratu F31-0359 Betoniulkoseinän korjaus. Menekit ja menetelmät. Rakennustieto Oy. 2010
 15. Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimus 2021. BY 75. Suomen Betoniyhdistys ry. 2021.
 16. Betonijulkisivujen ja parvekkeiden korjaus. Osa 3, korjaushanke. TTKK Julkaisu 89. 1998.
 17. Betonijulkisivut, Korjausrakentaminen. RT 82- 10604. 1996.
 18. Betonijulkisivujen korjaus laastipaikkauksella. Rakennustieto Oy. 1995.