Kivitalosta saat varmimmin tiiviin

Massiivisuuden lisäksi myös betonirakenteiden tiiveys vaikuttaa vähentävästi energiankulutukseen. Tiiveyden merkitys kasvaa jatkuvasti vaipan lämmöneristävyyden parantuessa ja ilmanvaihdon lämmöntalteenoton kehittyessä.

Kivirakennuksen tiiveys - taulukko

Rakennuksen n50-ilmanvuotoluvun pienentyessä 1,0:lla säästyy 3–5 % lämmitysenergiaa.  TTY:n ja TKK:n päättymässä olevassa AISE- tiiveystutkimuksessa on mitattu pientalojen ja asuinkerrostalojen tiiveyttä. Tehdyt mittaukset ovat antaneet yläpohjaltaan kivirakenteisessa pientalossa n50-luvuksi keskimäärin 1,4 ja yläpohjaltaan puurakenteisessa kivitalossa 2,5.

Puurakenteisille pientaloille saatiin vastaavasti keskimääräiseksi ilmanvuotoluvuksi 3,9.

Kokonaan kivirakenteisen pientalon parempi tiiveys säästää puutaloon verrattuna täten keskimäärin 10 % lämmitysenergiasta. Tiiveyden vaikutus on siis erittäin merkittävä.

Kivirakennuksen tiiveys

Betonisissa asuinkerrostaloissa päästään huolellisella työllä ilmanvuotolukuun 0,5 ja jopa sen alle.

Betonirakenteiden massiivisuuden ja tiiveyden kautta saavutettava hyöty on merkittävä. Jo 5 prosentin säästö lämmitysenergian kulutuksessa tarkoittaa noin 4 prosentin säästöä elinkaarenaikaisessa energiankulutuksessa (käyttövaiheen osuus noin 80 %). Säästö on suurusluokaltaan sama kuin tyypillisen toimistorakennuksen kaikkien betonirakenteiden valmistukseen tarvittava energiamäärä.