Nosto-ohjeet

Kaikkien nostojen tulee olla etukäteen suunniteltuja ja ohjeistettuja. Elementtien siirroissa, nostoissa sekä varastoinnissa on noudatettava valmistajan ohjeita sekä työmaan nostosuunnitelmaa ja elementtien asennussuunnitelmaa. Ohjeiden ja suunnitelmien on oltava ristiriidattomat ja mikäli näin ei ole ohjeiden ja suunnitelmien laatijoilta on pyydettävä selvitys ennen työhön ryhtymistä. Elementtien asennuksiin liittyy myös erilaisia tarvikkeiden ja välineiden nostoja, joiden yhteydessä on mm. huolehdittava taakan sidonnasta ja käytettävä soveltuvia nostoastioita taakan varisemisen estämiseksi.

Nostotöiden suunnittelu ja turvallinen toteutus


Tarkastukset

Nosturit, nostolaitteet ja nostoapuvälineet on tarkastettava työmaalla ennen niiden käyttöönottoa. Tarkastukset koskevat rakennustyömaalla laajemminkin kaikkia koneita, laitteita ja välineitä, jotka on todettava työmaalla käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi elementtitelineet ja henkilönsuojaimet. Myös työmaalle saapuville rakennuselementeille tehdään vastaanottotarkastus, johon kuuluu mm. niiden nosto- ja tuentakelpoisuuden varmistaminen. Katso sivu Vastaanottotarkastus.

 • Vastaanotto- ja käyttöönottotarkastusten lisäksi rakennustyömaalla on huolehdittava mm. koneiden ja välineiden määräaikaistarkastuksista sekä kunnossapitotarkastuksista.
 • Lisäksi ennen käyttöä käyttäjä varmistaa silmämääräisesti nostolaitteen ja nostoapuvälineen kunnon ja ennen taakkojen nostamista ja siirtämistä varmistaa, ettei taakassa, sen nostoelimissä tai nostoelinten kiinnityskohdissa ole vaurioita kuten vääntymiä tai murtumia. Lika ja jää poistetaan.
 • Nostoihin osallistuvien henkilöiden tulee olla opastettuja nostotyöhön ja työssä käytettäviin välineisiin mm. työssä tarvittavien nostoapuvälineiden silmämääräisen kuntotarkastuksen suorittamiseen ja kommunikaatiovälineiden käyttöön. Opastusta täydennetään henkilöille uusien välineiden ja toimintamallien osalta
  • asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin saa kiinnittää taakkoja ainoastaan työnantajan kirjallisen luvan omaava henkilö (ks. Alamiesohje)
  • ajoneuvo-, kuormaus- ja torninosturien kuljettajilta edellytetään nosturin kapasiteetin mukaista pätevyyttä
 • Käytännössä päätoteuttaja huolehtii, että tarkastukset on tehty ja tulevat tehtyä. Tarkastukset dokumentoidaan. Työntekijöiden ja käyttäjien työnopastuksesta, tarkastusosaamisesta ja työlupien myöntämisestä huolehtii henkilön työnantaja.

Nostokaluston valinta

Aluesuunnitelma

Nostokaluston kapasiteetti mitoitetaan riittäväksi taakan epäedullisimmassa nostosuunnassa nosturikohtaisten ohjeiden ja tietojen avulla. Kapasiteetin laskemiseksi selvitetään:

 • elementeistä tyyppikohtaisesti suurimmat päämitat (pituus, leveys, korkeus)
 • eri elementtityyppien maksimipainot (nostoapuvälineiden kuten nostopuomin paino on lisättävä elementtien painoihin)
 • nostoetäisyydet
 • nostokorkeudet
 • mahdolliset esteet (sähkölinjat yms.)
 • maapohjan kantavuus, geosuunnittelijalta saatujen tietojen perusteella
  • esimerkiksi ajoneuvonosturilla tehtäväksi suunniteltu nosto voi alustaan kohdistuvien pistekuormien hallitsemiseksi vaatia tassujen aluslevyjen koon suurentamista tai alustan lisätukemista, jos esimerkiksi työmaalle saapuu suurempi nosturi kuin mitä suunnitelmissa on käytetty. Varmistettava nosturin käyttöönottotarkastuksen (ns. pystytystarkastus) yhteydessä
  • ajoneuvo- ja kuormausnosturien paikat merkitään aluesuunnitelmaan ja hyvä käytäntö on merkitä paikat myös työmaalla maastoon
  • voimakas sadejakso, kaivaukset yms. voi muuttaa alustan kantavuutta.
  • usean nosturin nostoissa lasketaan, ettei millekään nosturille tule ylikuormaa noston missään vaiheessa.
  • erillinen kirjallinen nostotyösuunnitelma on aina laadittava vaikeita nostoja varten mm. aina kun käytetään useita nostureita taakan nostoon, nostot tapahtuvat liikennealueilla (liikenteen ohjaus) tai nostoreitillä esiintyy esteitä.
  • Lisäksi on huomioitava ajoteiden kunto ja kantavuus
Nosturi tukilevyt


Nostoreitit

Nostoreittejä suunniteltaessa ja valittaessa noudatetaan mm. työmaan aluesuunnitelmaa.

 • nostoreitti eristetään ja käytetään lisäksi vartiointia, mikäli ihmisiä voi eksyä nostettavan taakan alle. Rakennustyömaalla huomioitava myös nostoreitin alapuolella kerroksissa työskentelevät.
 • varmistetaan, että noston suorittamiseen on riittävästi tilaa, eikä nostoreiteillä ole esimerkiksi sähkölinjoja tai muita kiinteitä esteitä
 • varmistetaan, että useamman nosturin työmailla toiminta-alueet eivät ole päällekkäin. Jokaisella nosturilla tulee olla oma tunnuksensa. Huomioidaan myös muut liikkuvat toiminnot kuten betonipumppuautojen puomien toiminta-alueet
 • mikäli nostolaitteen käyttöpaikalta ei näe nostoreitille järjestetään merkinantojärjestelmä tai muu menettely kuten kamerat, joilla voidaan jatkuvasti varmistaa noston turvallisuus reitin varrella
 • taakan lähetys- ja vastaanottopisteestä on oltava häiriötön näkö- ja/tai puhelinyhteys nosturinkuljettajaan

Elementtinostojen turvallisuus

Elementit nostetaan tuotekohtaisten ohjeiden sekä elementtiasennussuunnitelman mukaan. Käytännössä rakennesuunnittelija mitoittaa elementtien nostoelimet ja sitä kautta ohjeistaa elementtien nostot.

 • tasapainoisen noston varmistamiseksi selvitetään elementin paino, muoto, nostoasento ja painopiste. Elementtipiirustuksista ja -suunnitelmista löytyy kappaleen paino, painopisteen sijainti, nostolenkit ja niiden sijainti mitoitettuna, ohjeet sallituista nostotavoista, nostokulmista, kääntötavasta ja muista nostoon liittyvistä rajoituksista. Katso: Elementtien nostopiirustukset RX004 875 KB.
 • elementin laskualusta ja sen kantavuus tulee olla varmistettu sekä kiinnitys- ja tuentavälineet varattu valmiiksi ennen nostoon ryhtymistä
 • elementeissä, oleviin tartuntaosiin valitaan yhteensopivat ja ehjät sekä tarkastetut nosto-osat valmistaja- ja tuotekohtaisten ohjeiden perusteella:
  • nostoankkureiden tyypit sekä muut tartuntaosat elementeissä vaihtelevat valmistajakohtaisesti sekä käyttötarkoituksen mukaan ja siksi yhteensopivuus ja soveltuvuus on aina varmistettava elementin nosto-ohjeista
  • varmistetaan mm., että nostoankkurien kohdat elementeissä ovat puhtaat ja vauriottomat, että nostolukot lukituttavat paikoilleen, että kierrettävät nosto-osat kiertyvät pohjaan asti ja että ontelosaksi sopii nostouraan ja nostoura on ehjä ja puhdas
  • osassa elementeistä nosto-osat voivat olla valmiiksi elementissä kiinni ja myös tässä tapauksessa nosto-osan kunto ja kiinnittyminen on tarkastettava sekä että itse elementti on vaurioitumaton.
Lukkosalvalla lukittava nostoapuväline
Värikoodilla merkitty sisäkierrenostoankkuri

Vaijerinostolenkki
Ontelolaatan nosto nostopalkilla ja tuplasaksilla

 • Valitaan elementtiin, nostoelimiin, nosturiin ja käyttöympäristöön yhteensopiva nostoapuväline huomioiden valmistajan tuotekohtaiset nosto-ohjeet:
  • nostoapuvälineet kiinnitetään kaikkiin elementin nostoon suunniteltuihin / nosto-ohjeen mukaisiin nostoelimiin
Nostoapuvälineet
Nostolenkki

 • Korvakkeen, kettinkiraksin päälenkin jne. pitää mahtua koukun pohjaan saakka, nostokoukut ovat lukkiutuneessa asennossa ja mm. ketjut eivät saa olla kierteellä.

Kettinkiraksi
Merkintälevyke

Kuva 19. Nostopalkkeja
  • käytetään valmistajan nosto-ohjeen mukaisesti esim. kuorman tasaajaa tai nostopuomia. Elementin muodon, painopisteen sijainnin tms. takia raksin haaroja voi olla tarve lyhentää tasapainon saavuttamiseksi noston aikana
  • elementtikohtaisten ohjeiden mukaisia raksien haarojen nostokulmia ei saa ylittää. Voi aiheuttaa nostoelimen, ankkurin tai elementin rikkoutumisen ja elementin putoamisen. Haarojen nostokulman on aina oltava alle 60 astetta.
  • selvitetään, miten elementin paino jakautuu nostossa raksien eri haaroille: valitaan suoritusarvioltaan riittävä(t) nostoapuvälineet(t) elementin painon, nostoelinten lukumäärän sekä nostokulmien perusteella
  • tarkastetaan ennen jokaista käyttökertaa silmämääräisesti nostoapuvälineiden kunto ja että niissä on vaaditut merkinnät (mm. maksimikuorma ja määräaikaistarkastusmerkintä)
  • takertumisen estämiseksi, vapaaksi jäävien raksien haarat kiinnitettään noston ajaksi esim. päärenkaaseen
  • käytetään kulmasuojia elementin rikkoutumisen estämiseksi sekä nostoraksien tai nostovöiden suojaamiseksi teräviltä kulmilta. Tekokuidusta valmistettujen päällysterakseja ja nostovöitä käytetään betonielementtien nostoissa vain elementtivalmistajan niin salliessa
 • elementin liukumisen tai kaatumisen estämiseksi elementti tuetaan ja kiinnitetään valmistajan tuotekohtaisten ohjeiden mukaisesti
  • elementin tukia tai varmistuksia ei saa irrottaa ennen kuin taakka on kiinni nosturissa ja nostoketjut ovat kireällä
  • elementtejä purettaessa ajoneuvosta tai elementtitelineestä purkujärjestys huomioi kuormituksen muutoksen aiheuttamat voimat. Esimerkiksi A-pukkien tapauksessa elementtejä puretaan / kuormataan vuoronperään pukin molemmilta puolilta ja käytetään tarvittaessa välisidontaa.
  • elementtien purkupaikan tai välivaraston on oltava tasainen ja painumaton. Elementtitelineiden alla käytetään esimerkiksi aluspuita kuorman tasaamiseksi isommalle alueelle. Keväällä maan sulaessa voi esiintyä toimenpiteitä edellyttäviä muutoksia alustassa.
  • elementtitelineiden valmistajan ilmoittamia suoritusarvoja ja elementtien tuentaohjeita telineissä on noudatettava
  • kulku- ja ajoreittejä suunniteltaessa huomioidaan elementin liukumisen, siirtymisen tai kaatumisen aiheuttama vaara-alue
Kuva 10.
 • suoritetaan koenosto elementin turvallisen kiinnityksen ja noston aikaisen tasapainon varmistamiseksi
 • noston aikana elementin on oltava joka tilanteessa tasapainossa ja noston tulee olla sen suorittajan hallinnassa
 • ohjausköyttä, teleskooppivarsia tms. käytetään tarvittaessa elementtien ohjaamiseen
 • nostoapuvälineitä ei saa irrottaa ennen kuin elementti on kiinnitetty tai tuettu asennuskohteessa, asennussuunnitelman ja tuotekohtaisten ohjeiden mukaisesti.
  • Esimerkiksi seinäelementtien väliaikaiset vinotuet kiinnitetään asennussuunnitelman mukaisiin elementissä oleviin kiinnityselimiin yhteensopivilla kiinnitysvälineillä. Esim. elementissä olevaan kierteelliseen valuankkuriin vinotuki kiinnitettään yhteensopivan pultin avulla. Käytetty kiristysmomentti ei saa rikkoa ankkuria tai pulttia. Valuankkurin kunto on tarkastettu elementtien vastaanottotarkastuksen yhteydessä ja kunto ja puhtaus varmistetaan vielä ennen kiinnitystä asennuskohteessa. Myös vinotuen toinen pää kiinnitetään asennussuunnitelman mukaan ja asennussuunnitelmassa mainituin kiinnitysvälinein.
Elementtien väliaikaiset tuet
 • Elementtien väliaikaiset tuet poistetaan elementtiasennussuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja

Betonielementtien nostot, Betoniteollisuus ry, 2010, 44 s. Julkaisua myy Suomen Rakennusmedia Oy, www.rakennusteollisuus.fi/Rakennusmedia ja sen voi ladata tästä linkistä Betonielementtien nostot 100114 2MB, https://www.elementtisuunnittelu.fi/Download/24234/Betonielementtien_Nostot_100114.pdf