Nosto-ohjeet

Nostosuunnitelma

 • tasapainoisen noston varmistamiseksi selvitetään taakan paino, muoto, nostoasento ja painopiste. Piirustuksista löytyy kappaleen paino ja painopisteen sijainti
 • usean nosturin nostoissa varmistetaan, ettei millekkään nosturille tule ylikuormaa noston missään vaiheessa
 • noston aikana nostettavan kappaleen on oltava joka tilanteessa tasapainossa ja noston tulee olla sen suorittajan hallinnassa
 • kappaleen liukumisen tai kaatumisen estämiseksi suunnitellaan taakan tukeminen, kiinnityskohdat ja kulkureitti
 • valitaan taakkaan, nostolaitteeseen ja käyttöympäristöön yhteensopiva nostoapuväline:
 • valitaan riittävän pitkä raksi, joka takaa turvallisen nostokulman ja estää ylikuormituksen
 • selvitetään miten paino jakautuu raksin haaroille
 • varataan riittävästi tilaa
 • tarvittaessa käytetään kulmasuojia elementin ja nostoraksien tai nostovöiden suojaamiseksi
 • varmistetaan taakan laskualusta ja kappaleen tuenta, jotta nostoapuvälineet voidaan irrottaa turvallisesti ja vahingoittumattomina
 • tarvittaessa suoritetaan koenosto taakan turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi
 • huolehditaan, ettei taakan alla tai vaara-alueella liikuta noston aikana
 • valitaan käyttötarkoitukseen sopiva ja suoritusarvoiltaan riittävä nosturi
 • varmistetaan, että noston suorittamiseen on riittävästi tilaa, eikä nostoreiteillä ole esimerkiksi sähkölinjoja varmistetaan nostolaitteen turvallinen sijoittaminen kantavalle ja tasaiselle ajo- ja nostoalustalle niin, että nosturi ei voi kallistua, kaatua tai liikkua hallitsemattomasti
 • varmistetaan, että nostolaitteen käyttöpaikalta on riittävä näkyvyys; jos näkyvyys nostolaitteen kuljettajan paikalta johonkin liikesuuntaan on rajoitettu, on varmistettava, että nostolaitteessa on kyseiseen suuntaan tapahtuvista liikkeistä varoittava merkinantojärjestelmä, jollei ole ryhdytty muihin turvallisen työskentelyn varmistaviin toimenpiteisiin
 • varmistetaan taakkojen tai nostureiden osien välisten törmäysten estäminen, jos kaksi nosturia tai useampia nosturia asennetaan tai pystytetään siten, että niiden toiminta-alueet ovat päällekkäin
 • huolehditaan nostoapuvälineiden tarkastuksesta ja tarpeellisesta käyttöopastuksesta
 • varmistetaan nostolaitteen turvallinen sijoittaminen kantavalle ja tasaiselle ajo- ja nostoalustalle niin, että nosturi ei voi kallistua, kaatua tai liikkua hallitsemattomasti
 • varmistetaan, että nostolaitteen käyttöpaikalta on riittävä näkyvyys; jos näkyvyys nostolaitteen kuljettajan paikalta johonkin liikesuuntaan on rajoitettu, on varmistettava, että nostolaitteessa on kyseiseen suuntaan tapahtuvista liikkeistä varoittava merkinantojärjestelmä, jollei ole ryhdytty muihin turvallisen työskentelyn varmistaviin toimenpiteisiin
 • varmistetaan taakkojen tai nostureiden osien välisten törmäysten estäminen, jos kaksi nosturia tai useampia nosturia asennetaan tai pystytetään siten, että niiden toiminta-alueet ovat päällekkäin
 • huolehditaan nostoapuvälineiden tarkastuksesta ja tarpeellisesta käyttöopastuksesta

Nostokaluston valinta

Aluesuunnitelma
 • Nostokaluston kapasiteetti mitoitetaan riittäväksi taakan epäedullisimmassa nostosuunnassa nosturikohtaisten ohjeiden avulla. Kapasiteetin laskelmiseksi selvitetään:
 • elementeistä tyyppikohtaisesti suurimmat päämitat (pituus, leveys, korkeus)
 • eri elementtityyppien maksimipainot (nostoapuvälineiden kuten nostopuomin paino on lisättävä elementtien painoihin)
 • nostoetäisyydet
 • nostokorkeudet
 • mahdolliset esteet (sähkölinjat yms.)
 • maapohjan kantavuus
 • ajoteiden kunto

Nostoelimet

Nostolenkkien mallinnus- ja laskentatyökalut

Liitetiedostossa LiftingLoopCapacityCheck.zip on tiedostot, jotka tarvitaan nostolenkin kapasiteettitarkistuksen laskemisessa. Käyttäjä voi purkaa tiedostot haluamaansa hakemistoon.
Pyörötankolenkin mitoitusohjelma käynnistyy kaksoisnapauttamalla ohjelmaa LiftingLoopRoundBarCapacityCheck.exe
Punoslenkin mitoitusohjelma on vastaava ohjelma LiftingLoopStrandCapacityCheck.exe
Nämä tiedostot eivät ole sidoksissa Tekla Structures –ohjelmaan.

Liitetiedostossa Installers.zip on asennusohjelmat Teklan TS –versioille 17.0, 18.0, 19.0 ja 20.0.
Nämä sisältävät myös nuo kapasiteetin tarkistamisen ohjelmat, ts. jos Tekla Structures -käyttäjä on asentanut nostolenkkien mallinnustyökalut, niin samat ohjelmat avautuvat mallinnustyökalun käyttöliittymältä.

Ohjelmien laskenta perustuu Betoniteollisuus ry:n ohjeeseen Betonielementtien nostolenkit ja –ankkurit 2010. Ohjelmat on tehnyt RambollinTampereen yksikkö.

Lifting LRB

Nostoankkureiden kapasiteetit perustuvat vielä tällä hetkellä käyttöselosteisiin ja kokonaisvarmuuteen 4,0. Ankkureiden kapasiteetit vaihtelevat jonkinverran valmistajakohtaisesti, ks. pdf ” Nostoankkureiden kapasiteettien vertailu- Sisäkierrenostoankkurit ja nostolenkit”. Ankkureiden kapasiteetit tullaan tarkistamaan ohjetta uusittaessa.


Nostolenkki
Nostoankkuri ja reikärauta

Värikoodilla merkitty sisäkierrenostoankkuri
Vaijerinostolenkki

Sisäkierreankkurilla nostettaessa on otettava huomioon, että

 • sisäkierre on puhdas sementtiliimasta, lumesta, jäästä ym.
 • nostoapuväline on ehjä ja nostoankkurin kierrekokoa ja tyyppiä (M tai Rd) vastaava
 • nostoapuväline on kierretty sisäkierteen pohjaan saakka
 • kyljestä nostossa ja elementin kääntämisessä on käytettävä painelevyllistä täysmetallista tai vaijerinostolenkkiä
Taulukko 1. Tyypillisten RD-kierteisten nostoankkureiden ja vaijerinostolenkkien sallitut kuormat. (Semtu Oy)

Nostoapuvälineet

Kettinkiraksi
Merkintälevyke

Nostopalkkeja
Ontelolaatan nosto nostopalkilla ja tuplasaksilla

Seinäelementin kääntö Seinäelementin kääntö.

Nostojen turvallisuus

Elementtinostoissa tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

Maan sulaminen

Keväällä maan sulaessa tulee tarkkailla elementtipukkien alustan vakautta elementtejä siirrettäessä. Alustan tulee olla tasaisesti kantava ja elementtipukin alla tulee olla riittävästi aluspuita. Elementit tulee nostaa vuorotellen A-pukin eri puolilta siten, että pukin tasapaino säilyy.

”Nurkan takaa” nostot

”Nurkan takaa” tapahtuvissa nostoissa tulee kiinnittää huomiota käsimerkkien näkyvyyteen ja radiopuhelinyhteyden toimivuuteen. Nostettava elementti tai taakka ei saa osua muihin rakenteisiin. Vaurioituneet rakenteet voivat pudota ja aiheuttaa ns. jatkuvan sortumailmiön, jolloin on vaarassa, että ihmisiä jää putoavan taakan tai rakenteen alle.

Liinojen käyttö

Liinojen käyttöä nostoissa tulee välttää. Liinat voivat leikkautua poikki tai luistaa, jolloin nostettava elementti putoaa.

Nostosaksien kiinnitys

Ontelolaatan saksien tulee kiinnittyä kunnolla laatan reunassa olevaan uraan. Jos saksi irtoaa, laatta voi heilahtaa elementtiasentajan päälle tai pudota alas.

Nostolenkkien kunto

Jos elementin nostolenkin ympärysbetoni on murtunut tai lenkki on vaurioitunut, sitä ei saa käyttää ilman tarkempaa selvitystä.

Tukipintojen liukkaus

Elementtien tukipinnat, joille asennuspalat asennetaan, eivät saa olla jäässä. Palat voivat tällöin liukua pois paikoiltaan aiheuttaen elementin putoamisen.

Elementtien vinotuenta

Vinotuen tappi (sokka) on oltava oikeassa reiässä. Tuki ei muuten kestä vetoa ja elementti voi kaatua. Vinotukia on oltava tarvittava määrä, jotta ne kestävät niihin kohdistuvat rasitukset. Ruuvipuristinta ei saa käyttää elementtien sitomiseksi toisiinsa. Vinotuen alapään kiinnitysankkurin reikä ei saa olla liian lähellä reunaa, jolloin betoni voi lohjeta.

Ontelolaatan nosto ja asennus

Asennettavan laatan päällä ei saa seisoa esimerkiksi kun elementtiä kangetaan paikoilleen. Turvaketju asennetaan ja avataan laatan ollessa alle 100 mm:n korkeudella.

Palkkien vääntörasitus

Teräksinen tai betoninen matalapalkki ei yleensä ota toispuoleista vääntörasitusta ennen kuin laatasto on saumattu. Jos palkkia ei ole vääntötuettu, palkin leuka voi pettää, palkki kallistua ja laatat putoavat alas.

Kahden nosturin yhteisnostot

 • nosturien on työskenneltävä yhteistyössä. Nostosuunnitelma, nosturien sijainnit, taakan kiinnitys ja siirrot käydään läpi yhdessä nosturinkuljettajien kanssa ennen työn aloittamista. Nosturien laskennallisen kapasiteetin vähennykset, taakan sijainti, puomien asemat, maan pinnanmuodot ja liikkeen nopeus työssä tarkastetaan.
 • yhden henkilön tulee ohjata kaikkia nostureita yhdessä suoran radioyhteyden avulla.
 • nostureiden tulee olla mahdollisuuksien mukaan samaa tyyppiä. Erityisesti hydraulisten nostureiden ja perinteisten puominostureiden yhteiskäyttöä tulee välttää.
 • jokaisella nosturilla tulee olla oma tunnuksensa oikean käskyttämisen varmistamiseksi. Kunkin nosturin puomiin voidaan esimerkiksi kiinnittää kirjain- tai numerokyltti.
 • nosturit eivät saa siirtyä noston aikana.
 • riskejä ovat mm. puomin sivuttaisrasitukset, ylikuormitukset, koordinaatiovirheet ja painuminen maaperään
Kahden nosturin yhteisnosto Kahden nosturin yhteisnosto.

Lisätietoja

Betonielementtien nostot, Betoniteollisuus ry, 2010, 44 s. Julkaisua myy Suomen Rakennusmedia Oy, www.rakennusteollisuus.fi/Rakennusmedia.