Voimien siirto laatastolta

Laatastossa vaikuttavat voimat siirretään aina rakennuksen perustuksille ja perustuksilta kantavaan maahan tai kallioon. Laatastoon kohdistuu omanpainon ja hyötykuormien lisäksi vaakakuormia tuulesta, toispuoleisesta maanpaineesta ja rakenteiden vinoudesta. Onnettomuustilanteet aiheuttavat myös omat kuormituksensa, jotka tulee suunnitella siirrettäviksi perustuksille siten, että yhden rakenteen rikkoutuminen ei johda koko rakennuksen sortumiseen ts. jatkuva sortuma tulee olla estetty.

Laataston voimien siirto tulee selvittää sekä asennusvaiheessa, lopputilanteessa että onnettomuustilanteessa. Laataston voimien siirto tapahtuu elementtirakennuksissa paitsi elementtien, myös saumojen ja liitosten avulla, joiden kestävyys tulee mitoittaa ja tarkistaa.

Runkojärjestelmästä riippuen voimien siirto tapahtuu eri tavoin.

Pilari-palkkijärjestelmässä laataston voimat siirretään palkkien ja pilarien avulla perustuksille. Reunapalkkien mahdollinen vääntö huomioidaan asennus- ja lopputilanteessa erikseen. Normaalisti 1- ja 2- kerroksiset rakennukset voidaan jäykistää pilarimastoilla, jolloin pilarit mitoitetaan myös vaakavoimille.

Kantavat seinät -järjestelmässä laataston pysty- ja vaakakuormat viedään seinien kautta perustuksille. Tällöin seinät mitoitetaan sekä pysty- että vaakavoimille. Pilarilaatta -järjestelmässä pilarit kantavat sekä pysty- että vaakakuormat. Useimmiten käytettävä rakennejärjestelmä on ns. sekajärjestelmä, jolloin voimien siirto laatoilta perustuksille tapahtuu kaikkien kantavien rakenteiden avulla.