Maatalousrakennukset

Pystyharjattu Navetta

Betonikeskus ry on julkaissut maatalouden betonielementtirakenteista suunnitteluohjeen vuonna 2004. Ohje on nimeltään: ”Maatalouden betonielementtirakenteet – suunnitteluohje”. Lisätietoja maatalousrakennuksista löytyy myös Maa- ja metsätalousministeriön Internet – sivuilta.

Runkojärjestelmät

Useat maatalouden rakennukset ovat hallimaisia, joiden leveys on usein yli 20m.  Kantavina rakenteina toimivat usein sandwich – ulkoseinäelementit yhdessä mahdollisten rakennuksen sisällä olevien pilareiden kanssa. Yläpohjan kantavana primäärirakenteena voi toimia betoni-, teräs-, tai puupalkit, kattoristikot tai TT-laatat. Sekundäärikannattajina voidaan käyttää TT- tai ontelolaattoja, kevyitä puuelementtejä tai paikalla tehtyjä orsirakenteita. Runko jäykistetään joko masto- tai levyrakenteilla tai niiden yhdistelmillä. 

Maatalousrakennuksille on luonteenomaista myös suuret aukotukset esim. konehallien ulkoseinissä ja päädyissä. Tästä syystä rakennuksien jäykistykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Maatalousrakentamisessa muita betonielementtien käyttökohteita ovat mm. lietesäiliöt ja laakasiilorakenteet.

Perustukset ja sokkelit

Perustukset tehdään paikallavaluna tai elementteinä. Anturaelementtien käyttö on yleistä ja elementtivalmistajilla on taulukoita kohteeseen sopivan anturaelementin valintaan.


Anturaelementtejä.
Karjarakennuksen seinäelementtejä. Sokkeliosuus sisältyy elementtiin.

Julkisivut

Ulkoseinissä käytetään lämpimissä tiloissa pääsääntöisesti sandwich – elementtejä. Kylmissä varastoissa ja konehalleissa käytetään eristämättömiä julkisivuelementtejä.

Kuormitukset

Rakenteita mitoitettaessa on normaalien kuormien lisäksi otettava huomioon maatalousrakenteille luonteenomaiset erikoiskuormat kuten esim. eläimien aiheuttamat vaakakuormat pystyrakenteisiin. Näistä kuormituksista ja kuormien vaikutuskorkeuksista kerrotaan lisää Betonikeskus ry:n julkaisemassa ”Maatalouden betonielementtirakenteet – suunnitteluohje” – julkaisussa.

Rasitusluokat

Maatalouden betonirakenteita rasittavat lähinnä karbonatisoituminen ja kemiallinen rasitus. Maataloudessa myös syntyy ja käsitellään aineita, jotka betonipinnoilla seistessään alkavat reagoida aiheuttaen korroosiota. Tätä korroosiota voidaan ehkäistä erilaisilla pintakäsittelyillä, massaan lisättävillä lisäaineilla ja käyttämällä korkeamman lujuusluokan betonia. Ympäristöolosuhteet määritellään standardin EN 206 perusteella. Tarkempia ohjeita on annettu julkaisussa by68.